MATIUS 17

1Sasampune maletan nem rahina, Ida Hyang Yesus raris lunga munggah ka gununge sane tegeh, kairing antuk Dane Petrus, Dane Yakobus miwah Dane Yohanes semeton danene. Irika Ida wantah kairing antuk sisian Idane tetiga punika. 2Rikala parasisian Idane nganengneng Ida, raris magentos swabawan Idane. Prarain Idane masunaran kadi surya tur busanan Idane petak dumilah. 3Raris kantenang Dane Nabi Musa miwah Nabi Elia sedekan mabebaosan ngiring Ida. 4Dane Petrus raris matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: "Inggih Guru, kalintang ulangun titiang ngiring Guru iriki. Yen Guru ledang, titiang jaga ngwangun pondok tetiga. Sane abungkul buat Guru, sane abungkul buat Nabi Musa miwah sane malih abungkul buat Nabi Elia." 5Durung puput dane mabaos, tan pararapan jeg wenten mega petak dumilah mayungin ida dane sareng sami. Tur saking tengah megane punika wenten sabda sane asapuniki: "Ene Putran Ulun ane sayang muah ledangin Ulun, iringja sapawecanan Idane!" 6Wau parasisiane miragi sabda punika, dane raris makakeb, antuk ajerih danene. 7Ida Hyang Yesus raris maranin tur ngusud dane sarwi ngandika: "Bangun, edaja takut!" 8Wau dane matangi, tan wenten sira malih kantenang dane, sajawining Ida Hyang Yesus ngraga. 9Rikala Ida tedun saking duur gununge, Ida miteketin parasisian Idane punika, sapuniki pangandikan Idane: "Eda pesan cening nyritayang teken nyen jua paundukane ane suba tingalin cening ibusan. Paundukane ento mara dadi tuturang cening yen Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba katangiang uli di pantaran anake mati." 10Parasisian Idane sane tetiga punika raris matur pitaken: "Napi awinanipun paraguru agamane maosang mungguing Nabi Elia jaga rauh riinan?" 11Pasaur Ida Hyang Yesus: "Nabi Elia mula rauh malunan tur bakal nyediaang saluiring paundukan. 12Guru nuturin cening, sujatinne Nabi Elia suba rauh, nanging anake tusing nawang dane. Ento krana anake nampi dane nganggo sakita karepne. Aketo masih Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal kasangsarain baan anake ento." 13Daweg punika, wau sisian Idane pada resep mungguing Nabi Elia sane baosang Ida iwau punika, inggih punika Dane Yohanes Panglukat. 14Ritatkala Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane tetiga mawali ka genah anake akeh punika, raris wenten satunggiling anak rauh nangkilin Ida sambilang ipun nyumbah, 15matur asapuniki: "Duh Guru suecaninja pianak titiange. Ipun sakit ayan tur raat pisan mataanan, sering pisan ipun labuh ring genine miwah maclempung ka toyane. 16Ipun sampun bakta titiang ring parasisia druene, nanging tan prasida antuka nyegerang." 17Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Ih anak ane tusing pracaya, tur ane kasliweg pepinehne. Buin amun apake makelonne Tiang lakar bareng-bareng teken jerone? Muah buin makapidanke Tiang patut sabar teken jerone? Ajakja anake cerik ento mai!" 18Ida raris mrentah setane punika mangda medal. Daweg punika taler setane punika medal tur anake alit pramangkin seger oger. 19Sasampune mapalasan saking anake akeh punika, parasisian Idane raris pada rauh tangkil ring Ida tur matur pitaken asapuniki: "Napi awinanipun titiang nenten mrasidayang nundung setane punika?" 20Raris Ida ngandika: "Sawireh cening tunan pracaya. Guru nuturin cening: Sujatinne, yan cening ngelah kapracayan magede amun batun godeme, pedas cening nyidayang mrentahang gununge ene: 'Makisidja uli dini kemo!' Pedas ia bakal makisid; buina buat cening tusing ada paundukan ane tuara kasidan. [ 21Soroh setan-setane ene tusing sida baan ngaadang sajabaning aji pangastawa lan mapuasa.]" 22Ritatkala Ida Hyang Yesus kairing antuk parasisian Idane wenten ring wewengkon Galilea, Ida mabaos ring parasisian Idane sapuniki: "Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal kaserahang sig manusane, 23ane lakar nyedayang Ida. Nanging didinane ane kaping telu Ida bakal katangiang tur buin nyeneng." Paindikane punika ngawinang parasisiane pada sedih. 24Ritatkala Ida Hyang Yesus rauh ring kota Kapernaum kairing antuk parasisian Idane, raris juru duduk urunan Perhyangan Agunge ngrauhin Dane Petrus tur mabaos asapuniki: "Punapi Gurun jerone tan jaga naur urunan Perhyangan Agunge?" 25Pasaur Dane Petrus: "Inggih janten jaga naur!" Wau Dane Petrus ngranjing ngajeroang, Ida Hyang Yesus ngriinin ngandika ring dane antuk pitaken asapuniki: "Simon, kenken yen manut pepineh ceninge; uli dija pararatune di gumine ene nuduk pajeg? Uli rakyatne apa uli bangsa lenan?" 26Atur Dane Petrus: "Sampun janten saking bangsa lian!" Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Yen keto rakyate ene pedas bebas. 27Nanging apanga eda Iraga ene ngranayang santul keneh anake ento, jani kemo cening mamancing di danune. Jemak bene ane simalu ngamain pancinge, enggangang bungutne, wireh ditu cening bakal nepukin pipis, jemakja pipise ento laut anggon mayah urunane buat Guru muah buat cening."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\