MATIUS 18

1Daweg punika parasisian Idane sami pada rauh ring Ida Hyang Yesus tur matur pitaken asapuniki: "Sirake sane pinih utamana ring Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa?" 2Ida Hyang Yesus ngandikain anak alit adiri tur kajujukang ring arepan danene. 3Ida raris ngandika: "Guru mapitutur teken cening, yen cening tuara maseh pepineh tur dadi buka anake cerik ene, cening tusing lakar nyidayang ngrasayang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Nyenja nyak ngasorang dewek tur dadi buka anake cerik ene, ia ane dadi paling utamana di Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Buina nyenja nampi anake cerik ene masrana adan Gurune, sujatinne Guru ane tampina." 6"Asing-asing anak ane ngranayang paling kapracayan salah tunggal cerik-cerike ane pracaya teken Guru ene, melahan baong anake ento kagantungin batu pangilesan, laut kaclempungang di pasihe ane dalem. 7Ambate sengkalan gumine sawireh ditu ada paundukan ane ngranayang kapracayan anake paling. Paundukane ane keto mula tansah ada, nanging ambate geden sengkalan anake ane ngranayang kapracayan anake paling. 8Yen liman ceninge wiadin batis ceninge ane ngranayang cening paling, getep tur kutangja. Krana melahan cening malima aneh wiadin mabatis aneh sakewala prasida ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa, bandingang teken enu genep malima muah mabatis, nanging kaclempungang ka api nrakane. 9Buina yan paningalan ceninge ane ngranayang cening paling, luntik tur kutangja. Krana enu melahan cening mapaningalan aneh sakewala prasida ngiring Ida Sang Hyang Widi Wasa, bandingang teken mapaningalan dadua nanging kaclempungang ka api nrakane." 10"Ingetangja eda pesan nemberang salah tunggal anake cerik-cerik ene. Guru nuturin cening: paramalaekat cerik-cerike ene tansah tangkil di ayu Ajin Gurune di suargan. [ 11Krana Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh ka jagate nyadia ngrahayuang anake ane paling.] 12Yen ada anak ngelah biri-biri satus, laut ilang aukud, kenken yen manut pepineh ceninge? Anake ane ngelahang biri-birine ento lakar ngalahin biri-birine ane sangang dasa sia ento ngamah padang di bukite, tur ia ngalih biri-birine ane ilang ento. 13Guru nuturin cening: Sujatinne, yen bakatanga biri-birine ane ilang ento, liang idepne lebihan teken ia ningalin biri-birine ane sia dasa sia ane tusing ilang ento. 14Keto masih Ajin ceninge di suargan, tusing pesan ledang kayun Idane yen uli pantaran cerik-cerike ene ada ane ilang." 15"Yen saget ada nyaman ceninge pelih baana matingkah marep teken cening, pituturinja ia, ajak ia ngraos padaduanan. Yen ia nyak madingehang pitutur ceninge, mapiteges cening suba ngamulihang nyaman ceninge. 16Nanging yen ia bengkung, tusing nyak madingehang pitutur ceninge, alihang dewek ceninge timpal buin aukud wiadin dadua, lantas pituturin ia buin di arepan timpal ceninge ento. Tetujonne apanga ulihan saksine ane ajaka dadua wiadin tetelu ento saluiring paundukane dadi beneh sulurne, buka ane kakecap di Cakepan Sucine. 17Nanging yen enu masih ia bengkung, tusing padingehanga raos parasaksine, serahangja unduke ento teken pasamuane. Yen raos pasamuane masih tusing nyak tampina, kutang ia anggep ia dadi anak sane tuara nawang Widi wiadin buka juru duduk pajege." 18"Guru nuturin cening: Sujatinne apa ane sengker cening dini di gumine, ento masih lakar kasengker baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Keto masih apa ane uakang cening dini di gumine, ento masih lakar kauakang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19Buina Guru nuturin cening: Yen ada anak ajaka dadua uli pantaran ceninge dini di gumine saguluk kenehne mapinunas saluiring ane dadi kabuatanne, pedas pinunasne ento bakal kadagingin baan Ajin Gurune ane di suargan. 20Sawireh dijaja ada anak mapunduh ajaka dadua wiadin tetelu baane ia dadi sisian Gurune, Guru ada ditu di pantaran anake ento." 21Dane Petrus raris tangkil ring ajeng Ida Hyang Yesus tur matur asapuniki: "Inggih Guru, ping kudake patutipun titiang ngaksamayang nyaman titiange sane mapakardi iwang ring titiang? Punapike ping pitu?" 22Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Guru nuturin cening, dongja kanti ping pitu dogen, nanging kanti ping pitung dasa ping pitu. 23Sawireh yen Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane, ento tan bina buka satunggiling prabu ane mapakayun ngetangang duen idane ane kitungang baan parekan-parekan idane. 24Sasubane ida malinggih, lantas katangkilang parekane ane mutang makudang-kudang juta rupiah. 25Sawireh anake ento tusing nyidayang muntasang utangne, lantas sang prabu mrentahang apang parekane ento kadep kayang kurenane muah pianak-pianak muah pagelahane makejang, buat anggon muntasang utangne teken ida sang prabu. 26Ditu parekane ento nyumbah-nyumbah matur kene: 'Mamitang lugra ratu sang prabu, icen dumun titiang matanggeh. Titiang nyadia jaga naur utang titiange kantos buntas.' 27Kadi ketus kayun ida sang prabu, kanti medal kawelas arsan idane teken parekane ento, lantas utangne kabuntasang, tur ia kabebasang. 28Nanging sasubane parekane ento teked di jaba, ia matemu teken timpalne ane mutang teken ia makudang-kudang rupiah. Ditu ia sahasa ngisiang timpalne ento, baongne cekuka tur kene munyinne: 'Bayah utang caine jani!' 29Laut timpalne ento nylempoh tur nyumbah-nyumbah kene raosne: 'Beli, nawegang baang tiang malu matanggeh, pipis beline pasti lakar ulihang tiang.' 30Parekane ento tusing nyak ngrunguang pangidih timpalne, nanging prajani timpalne ento celepanga ka pangkenge, kanti ia nyidayang muntasang utangne. 31Timpal-timpal parekane ento ane ningalin solah parekane ento, sebet pesan kenehne, laut ngaturang paundukane ento teken ida sang prabu. 32Mara ida sang prabu mireng atur parekane keto, ida duka pesan, lantas parekane ento kapangandikayang tangkil. Sasubane ia tangkil, ditu ida ngandika kene: 'Ih iba parekan droaka, utang ibane suba buntasang gelahe, sawireh iba nunas urip teken gelahe. 33Singke patut iba ngolasin timpal ibane buka gelahe ngolasin iba?' 34Uli krana banget bendun idane, laut parekane ento serahang ida ka pangkenge, ditu ia kapangkeng kanti ia nyidayang muntasang utangne." 35Irika Ida Hyang Yesus muputang baos Idane, antuk pangandika sapuniki: "Nah buka keto masih Ajin Gurune di suargan, marep teken cening, yen cening tusing ngaksamayang kapelihan nyaman ceninge kanti nekeng ati."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\