MATIUS 19

1Sasampun Ida Hyang Yesus puput mapaica paurukan, ida raris kesah saking wewengkon Galilea, tumuli Ida rauh ring jagat Yudea sane dangin Tukad Yordane. 2Akeh pisan anake sane ngiring pamargin Idane. Samaliha anake punika sami segerang Ida irika. 3Raris wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi maranin Ida misadia mintonin Ida. Irika paraanggota golongan Parisine punika matur pitaken ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: "Punapike Pidabdab Torat iragane nglugrain anake malasang somah manut sakita karep ipun?" 4Pasaur Ida Hyang Yesus: "Punapike ragane puniki durung naenin ngwacen ring Cakepan Sucine, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa saking pangawit pisan ngardi manusa lanang wadon? 5Tur Ida masabda: 'Ento krana anake muani patut ninggal meme bapannya, laut nunggal teken kurenanne, apanga ia makadadua dadi mawak tunggal.' 6Kenginan ipun tan kantun madewek kekalih, nanging tunggal. Punika awinanipun, sane sampun katunggalang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa tan wenang kapalasang antuk imanusa." 7Atur danene: "Yen asapunika, napi awinanipun Dane Nabi Musa mapaica pidabdab, mangda anake sane pegat makurenan ngwehin surat palas makurenan ring somahipune?" 8Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Nabi Musa nglugrain ragane malasang kurenan, punika ulihan bengkung ragane. Nanging pangawitipun boyaja kadi asapunika. 9Tiang ngaturin ragane: Sapasiraja sane malasang kurenanipune sane satia ring ipun, raris ipun ngambil anak eluh lianan, ipun kawastanin mamitra." 10Parasisian Idane raris matur: "Yen asapunika kawentenan indik anake masomah, becikan tan makurenan." 11Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Tusing makejang anake nyidayang ngincepang paurukane ene, tuah anake ane kalugrain ngincepang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Ada anak tusing ngalih kurenan, ulihan ia mula wandu uli mara lekad. Ada anak dadianga wandu olih anak lenan. Ada anak ane nyelap tusing ngalih kurenan apanga ia teleb nyidayang ngaturang ayah teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nyenja ane nyidayang ngincepang paurukane ene, depang ia nglaksanayang buka paurukane ene." 13Raris wenten makudang-kudang anak rauh tangkil makta anak alit-alit, tetujonnyane mangda Ida ledang ngungkulang tangan ring duurnyane tur ngastawayang rare-rare punika. Nanging parasisian Idane sami ngerengin anake punika. 14Nanging Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Depangja cerik-cerike pada teka sig Gurune, eda tombaanga. Sawireh anake ane buka anake cerik ene ane lakar ngrasayang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 15Ida raris ngungkulang tangan Idane ring duur rare-rarene punika tur ngastawayang. Wusan punika raris Ida kesah saking irika. 16Sedek rahina anu, wenten anak tangkil ring Ida Hyang Yesus tur matur asapuniki: "Guru, pakardi ayu sane encenke sane patut laksanayang titiang, mangdane titiang prasida molih urip langgeng?" 17Pasaur Ida Hyang Yesus: "Apa krana ragane matakon teken Tiang unduk pakardi ayu? Tuah Ida Sang Hyang Widi Wasa ane maraga melah! Nanging yen ragane saja mabudi apanga molih urip langgeng, tinutinja sapituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa." 18Atur anake punika: "Pituduh sane encenke punika?" Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Edaja ngamatiang jlema, edaja mamitra, edaja mamaling, edaja mobab, 19baktija teken meme bapa, tur tresnainja sesaman ragane buka nresnain deweke padidi." 20Atur anake truna punika: "Duh Guru, indike punika sami sampun margiang titiang, napi minab sane kantun kirang?" 21Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Yen ragane mabudi apanga sampurna, kema adep saluiring pagelahan ragane laut padanaangja teken anake tiwas-tiwas, yen suba keto ragane lakar nampi arta brana di suargan. Laut maija tututin Tiang." 22Wau anake truna punika miragi pangandikan Idane kadi asapunika, ipun sedih malipetan, santukan ipun sugih pisan. 23Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane sapuniki: "Guru nuturin cening, sujatinne anake ane sugih keweh pesan lakar dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 24Buina Guru mapitutur teken cening: Enu aluhan untane macelep di song jaume, bandingang teken anake sugih dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 25Wau parasisiane miragi pangandikan Idane kadi asapunika, raris dane mabiayuhan mabaos: "Yen kadi asapunika, sirake sane pacang molih rahajeng?" 26Ida Hyang Yesus raris mandreng parasisian Idane sarwi ngandika: "Yen cara manusa, paundukane ento saja tawah, nanging buat Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing ada ane tuara kasidan." 27Dane Petrus raris matur ring Ida Hyang Yesus asapuniki: "Guru, titiang puniki sareng sami sampun pada nilar paderbean titiange ulihan titiang ngiring Guru, napike sane pacang dados pikolih titiange?" 28Pangandikan Ida: "Guru nuturin cening, sujatinne mani wekas dimasan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba kalinggihang di singasana kaluihan Idane di Gumine Ane Anyar ditu cening makaroras ane dadi sisian Gurune, lakar kategakang di singasanane ane roras, tur lakar bareng nepasin bangsa Israele ane roras suku bangsa ento. 29Buina asing-asing anak ane ngalahin umahne, ngalahin nyamanne muani, nyamanne eluh, meme bapanne, pianakne muah tegalne uli krana nututin Guru, ia lakar nampi tikel ping satus, tur lakar molih idup langgeng. 30Nanging liu anake ane jani paling malu, lakar dadi paling duri muah ane jani paling duri, lakar dadi paling malu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\