MATIUS 20

1"Yen andeang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento tan bina buka anake ane ngelah pabianan anggur. Pasemengan pesan anake ento suba pesu ka jalane ngalih buruh, lakar tundena magae di pabianan anggurne. 2Sasubane pada adung mupah adinar awai, manut upah ane biasa, lantas buruh-buruhe ento tundena magae di pabianan anggurne. 3Sawatara jam sia anake ento buin pesu, tepukina anak liu pada malali di peken. 4Anake ane ngelah pabianan anggure ento laut ngraos teken anake ento: 'Napike jerone nyak magae di pabianan anggur tiange? Nyanan lakar baang tiang jerone upah ane amun patutne.' Anake ento lantas pada ka pabianan anggurne. 5Sawatara jam roras muah jam telu sanja, buin ia pesu ngalih buruh, buat tundena magae di pabianan anggure ento. 6Nyananne sawatara jam lima sanja, buin ia ka pekene ditu tepukina anak pada malali, laut kene raosne: 'Apa krana jerone dadi malali dogen awai mepek?' 7Pasaut anake ento: 'Bas tan wenten anak sane ngwehin tiang karya.' Lantas kene raos anake ane ngelah pabianan anggure: 'Yen keto kemo jani magae di pabianan anggur tiange.' 8Disubane nyaluk peteng, anake ane ngelahang pabianan anggure ento lantas ngaukin mandorne, kene raosne: 'Kemo jani kaukin buruh-buruhe ento, tur bayah upahne, uli ane magae paling durina kanti ane magae paling maluna.' 9Ditu laut teka anake ane magae uli jam lima. Anake ento suang-suang upahina adinar. 10Suba keto laut teka ane magae uli semengan. Manut pepinehne, kadena dewekne lakar nampi upah lebihan teken timpalne ibusan. Nanging ia masih nampi suang-suang adinar. 11Mara ia nampi upahne amonto, lantas ia pada makeengan teken ane ngelah abian anggure, 12kene raosne: 'Anake sane pinih pungkura punika, ipun makarya wantah ajam, nanging ragane ngicen upah pateh ring tiang sane tuyuh makarya saking semeng kapanesan.' 13Nanging pasaut anake ane ngelah pabianan anggure teken anake ento: 'Jero, tiang tuara lompang teken jerone. Tusingke ituni semengan jerone suba pada adung mupah adinar awai? 14Ene jemak upah jerone tur kemoja mulih! Tiang mula makeneh maang anake ane paling durina ene upah patuh teken jerone. 15Apa tiang tusing dadi nganggon gelah tiange manut sakita keneh tiange? Apa jerone iri ati baane tiang mapadana?' " 16Pamuputne Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Nah keto masih mani wekas, anake ane paling duri, lakar dadi paling malu; muah anake ane paling malu lakar dadi paling duri." 17Daweg Ida Hyang Yesus lunga ka kota Yerusalem, Ida ngandikain tur nganehang sisian Idane makaroras, tur ring margi Ida ngandika ring dane, 18sapuniki: "Jani iraga lakar ka kota Yerusalem. Ditu Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar kaserahang sig parapangageng panditane muah paraguru agamane. Ida bakal katiwakin danda pati. 19Tur Ida lakar kaserahang sig bangsane ane tidong bangsa Yahudi, apanga Ida kanistayang, katigtig tur kapentang di salibe. Nanging di dinane ane kaping telu Ida lakar katangiang tur nyeneng buin." 20Raris rauh ibun paraokan Dane Sebedeus sareng oka-okan danene, tangkil ring Ida Hyang Yesus nyadia pacang mapinunas ring Ida. 21Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Meme, napi wenten buat?" Atur danene: "Yen Guru sampun jumeneng nata, icenja pianak titiange kekalih puniki mangda dados pangabih ring kiwa tengen singasanan Palungguh Guru." 22Nanging pasaur Ida Hyang Yesus: "Sujatinne meme tan ngresep ring pinunas memene. Napi meme miwah cening nyidayang jagi nandangin sangsarane sane jagi tandangin Tiang?" Pasaur danene: "Inggih kangkat antuk titiang." 23Ida malih ngandika: "Sangsaran Tiange punika taler jaga tandangin meme miwah cening. Nanging indik dados pangabih ring kiwa tengen Tiange punika boyaja wewenang Tiange sane jaga maicayang. Punika Sang Aji sane pacang nglugrahang ring anake sane sampun sediaang Ida." 24Duk sisian Idane sane adasa miragi paindikane punika, raris dane duka ring sang kalih punika. 25Ida Hyang Yesus raris ngandikain parasisian Idane sapuniki: "Cening ajak makejang suba pada nawang, mungguing parapamimpine pada ngelah kuasa marep teken rakyatne. Parapamimpine ento pada mrentah rakyate ento. 26Nanging di pantaran ceninge singja buka keto. Nyenja ane mabudi dadi agung di pantaran ceninge, patut ia dadi pangayah ceninge. 27Buina nyenja mabudi dadi pamucuk di pantaran ceninge, patut ia dadi panjak ceninge. 28Buka Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh ka jagate dongja mamuatang apanga kayahin, nanging nyadia ngayahin tur nyadia nyerahang jiwan Idane buat mebasang anake liu." 29Ritatkala Ida Hyang Yesus medal saking kota Yeriko, kasarengin olih parasisian Idane, akeh pisan jadmane sane ngiring Ida. 30Irika wenten anak buta sareng kalih negak ring sisin margine. Duk ipun miragi mungguing sane nglintang ring arepanipune punika Ida Hyang Yesus, raris ipun majeritan sapuniki: "Duh Ratu, sentanan Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!" 31Jadmane akeh punika ngerengin ipun, mangda ipun mendep. Nanging anake buta punika sayan nyangetang ipun majeritan: "Duh Ratu, sentanan Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!" 32Ida Hyang Yesus raris majanggelan tur ngandikain anake punika. Pangandikan Idane: "Apa ane idih jerone teken Tiang?" 33Pasaur anake punika: "Ratu, tulungja titiang, mangda titiang mrasidayang ngeton." 34Daweg punika kadi ketus kayun Idane antuk kawelas arsan, raris Ida ngusud paningalan sang kalih. Tur daweg punika ugi ipun prasida ningalin raris ipun ngiringang Ida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\