MATIUS 23

1Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh miwah ring parasisian Idane, sapuniki: 2"Paraguru agamane muah anak golongan Parisine ento mula anak ane molih wewenang buat ngartiang Pidabdab Torat Nabi Musane. 3Ento kranane tinutinja tur laksanayangja saluiring paurukan ane suba urukanga teken ragane. Nanging tingkah solahne eda pesan patuutina, sawireh dane bisa ngurukang, nanging dane tusing nyak nglaksanayang. 4Dane seneng mategenang tetegenan ane baat tekening anak, nanging dane tusing pesan kayun nulungin nyen, yadianja ngusud dogenko tusing kayun. 5Saluiring paundukan ane laksanayang dane, ento tuah pabuat apang pabaliha teken anake. Dane nganggon gelang kana lumbang tur matetekes ane misi tulisan kaketusan Cakepan Suci muah nganggo jubah ane matepi misi geglenteran lambih. 6Yen nuju kundangan, dane seneng malinggih di tongose ane utama, tur yen di perhyangan, dane seneng malinggih di arep. 7Seneng katunas lugrain di peken-pekene, tur seneng kasambat guru. 8Nanging ragane edaja ada ane kasambat guru, sawireh Gurun ragane ento tuah adiri tur ragane ene manyama. 9Buina dini di gumine, edaja ada anak ane kasambat dadi Ajin ragane, krana Ajin ragane ento tuah adiri, nah ento Ida Sang Aji di suargan. 10Eda masih ragane mabudi kasambat pamimpin, sawireh Pamimpin ragane masih tuah adiri, nah ento Sang Prabu Ane Kajanjiang ento. 11Nyenja ane paling agung di pantaran ragane, ia patut dadi pangayah di pantaran ragane. 12Tur nyenja ane nginggiling dewekne ia lakar kaesorang. Sakewala nyenja ane ngesorang awak, ia lakar kainggilang." 13"Sengkala jerone, ih paraguru agama muah paraanggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Marga ane ngungsi Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa empetin jerone di arepan anake. Tur jerone tusing nyaratang kemo muah anake ane mabudi kemo tambakin jerone. [ 14Sengkala jerone, ih paraguru agama muah anggota golongan Parisi anak ane mapi-mapi. Jerone ngrampas isin umah bebalune, tur ngapus anak aji pangastawan ane lantang-lantang. Ento krana jerone pasti bakal nampi pasisip ane paling gedena.] 15Sengkala jerone, ih paraguru agama muah golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jerone malayar megat pasih muah nglelana di gumine, apanga ada anak ane nyak ngutang dosa-dosannyane. Nanging di subane ada buka keto, laut anake ento dadiang jerone anak corah, ane kacorahane tikel ping pindo bandingang teken jerone, kanti ia pantes dadi isin nraka. 16Sengkala jerone, ih pamimpin ane buta, ane ngurukang anak buka kene: 'Yen masumpah misi nyambat Perhyangan Agung, sumpahne ento tusing kanggo. Nanging yen masumpah misi nyambat mas ane di Perhyangan Agunge, ento mara kanggo sumpahne.' 17Ih jero anak buta buin belog, encenke ane utamaan, apake mase ento apa Perhyangan Agunge ane nyuciang mase ento? 18Ragane taler ngurukang: 'Masumpah tur misi nyambatang tongos aturane, sumpahe ento tusing kanggo. Nanging yen masumpah misi nyambatang aturan ane di duur tongos aturane ento, mara kanggo sumpahne ento.' 19Ih jero, ambate sanget butan jerone, encenke utamaan: apake aturane, apake tongos aturane ane nyuciang aturane ento? 20Sawireh nyenja ane nyambat tongos aturane, ento mateges masumpah nyambatang tongos aturane muah sawatek ane di duur tongos aturane ento. 21Buina nyenja ane masumpah nyambatang Perhyangan Agung, mapiteges ia masumpah nyambatang Perhyangan Agung muah Ida Sang Hyang Widi Wasa ane malingga di Perhyangan Agunge ento. 22Nyenja masumpah nyambatang langit, mateges ia nyambat singasanan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah Ida ane malingga di singasanane ento. 23Sengkala jerone ih paraguru agama muah anak golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Sawireh apahdasan uli selasih, adas manis muah jinten aturang jerone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging isin Pidabdab Torate ane buat, makadinne: kadilan, sih kapiolasan muah kasatiaan ento lemenahang jerone. Ene ane patut laksanayang, nanging ane lenan ento eda lemenahanga. 24Ih jero pamimpin buta. Yen ada buyung maclempung di inuman jerone, ento kaadang jerone, nanging yen misi onta laut uluh jerone. 25Sengkala jerone, ih paraguru agama muah paraanggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jembung muah piringe kedasin jerone di sisinne, nanging di tengahne bek misi jejarahan muah loba angkara. 26Ih wong golongan Parisi ane buta, sutsutin malu jembunge ento di tengahne, sinah ane di sisinneko lakar kedas. 27Sengkala jerone, ih paraguru agama muah paraanggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jerone tan bina kadi gegumuk ane malabur putih, uli di sisi ngenahne kedas nyalang, nanging di tengahne bek misi tulang-tulang anak mati muah sakancan beberekan. 28Aketo masih jerone, di arepan anake jerone katon sadu, nanging sujatinne jerone kaliwat durjana tur mapi-mapi." 29"Sengkala jerone, ih paraguru agama muah paraanggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jerone ngwangun gegumuk paranabi tur anteng mayasin tugu-tugun parasadune, 30saha mabaos: 'Yen iraga suba ada dugase ento, pedas iraga tusing milu matuutin lingsir-lingsire nyedayang nabi-nabine.' 31Nanging ucapan jerone ento mituiang, mungguing jerone katurunan tukang ngamatiang paranabi. 32Dadinne jani tutugang tur pragatangja pakertin lingsir-lingsir jerone! 33Ih jero wong durjana, terehan lelipi! Jerone tusingja bakal nyidayang luput uli pasisip di kawah nrakane! 34Ento krana Tiang ngorahang teken jerone, Tiang lakar ngutus paranabi, parawicaksana, paraguru agama nekain jerone. Nanging abagian uli pantaran anake ento lakar matiang jerone muah pentang jerone di salibe. Ane lenan tigtig jerone di perhyangan-perhyangane muah sangsarain muah uber-uber jerone uli di kota ka kotane ane lenan. 35Pamuputne jerone lakar nampi pasisip anake ane ngamatiang anak ane tan padosa, ngawit uli Dane Habel, ane sadu ento, kanti matin Sakaria pianak Berekiane, ane matiang jerone di selagan Perhyangan Agunge ajaka tongos aturane. 36Tiang ngorahin jerone: Sujatinne pasisipne ento makejang bakal kapetegenang teken anake ane ada jani." 37"Kota Yerusalem, kota Yerusalem, iba ane ngamatiang paranabi muah ngencurin baan batu sawatek anake ane kutus baan Ida Sang Hyang Widi Wasa nekain iba! Ping kuda Kai makeneh munduhang rakyat ibane, buka panginane munduhang panak-panakne di batan kampidne, nanging iba tusing nyak. 38Jani iwasinja! Umah ibane lakar sepi, kalaina rarud. 39Kai ngorahin iba: uli didinane ene iba tusing bakal nepukin Kai, kanti iba masesambatan kene: 'Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Ida ane rauh malarapan pituduh Ida Sang Panembahan.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\