MATIUS 24

1Wusan punika Ida Hyang Yesus medal saking Perhyangan Agung, raris makaon. Parasisian Idane raris rauh sarwi matujuhang wewangunan Perhyangan Agunge. 2Irika Ida ngandika ring dane: "Pedasinja ento makejang! Guru ngorahin cening, sujatinne tusing lakar ada batu angan abesikko ane lakar enu nongos di tongosne. Sakancan batune ento lakar kuugang." 3Tatkala Ida Hyang Yesus malinggih ring Bukit Saitun, parasisian Idane pada rauh, tumuli mabebaosan ngiring Ida. Dane raris matur pitaken sapuniki: "Indayangja ndikayang ring titiang, malih pidan paindikane punika pacang kasidan, tur napi sane pacang dados cirin rauh Gurune miwah pamuput jagate?" 4Pasaur Idane: "Pada yatnainja deweke apang eda kanti cening bakat apus anak. 5Sawireh lakar liu ada anak teka nganggon adan Gurune tur ngucap kene: 'Tiang ene Sang Prabu Ane Kajanjiang ento!' Tur ulihan ento anake pada kena kaapus. 6Cening lakar ningeh kuugan anak masiat paek pesan muah ortan anak masiat ejoh pesan. Dikalane ento, yatnainja dewek ceninge tur eda cening runtag. Sawireh unduke ento musti lakar ada, nanging ento tonden pamragatne. 7Bangsa lakar nglawan bangsa, kaprabon lakar nglawan kaprabon. Dini ditu lakar ada sayah gede muah linuh. 8Paundukane ento makejang tekanne tan bina buka pangawit sakit anake nyakit ngelah pianak. 9Kala ento cening lakar kejuk tur kaserahang apanga kasangsarain tur lakar matianga. Cening lakar kagetingin baan manusane makejang uli krana cening dadi sisian Gurune. 10Liu anak ane pada murang agama tur anake ento lakar saling patujuhang muah saling getingin. 11Buina liu ada nabi palsu teka ane ngranayang kapracayan anake liu pada paling. 12Sawireh ngancan ngliunang kadurakan anake, dadinne kapitresnan anakeko ngancan tuna. 13Nanging nyenja ane nyidayang pageh kanti ka pamragat, anake ento lakar karahayuang. 14Orta Rahayu unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane lakar kaortayang ka sakuub gumine, apanga dingaha baan manusane makejang. Sasubane ento mara teka pamragat gumine." 15"Cening bakal ningalin Bencana Ane Gede nyeleg di tongose ane suci, buka ane suba kawarahang baan Nabi Daniel (sang sane mamaosin mangda ngincepang paindikane puniki). 16Dikalane ento anake ane di wewengkon Yudea apanga pada rarud ka gunung. 17Anake ane nuju di loteng umahne eda pesan tuun macelep ka umah meten buat nyemak pagelahane. 18Anake ane sedek di tegalne eda pesan buin mulih buat nyemak panganggonne. 19Sengkala pesan anak ane nuju beling muah manyonyoin dikalane ento. 20Ngastawaja, tunas apanga pajalan ceninge rarud eda nuju dimasan ujane wiadin didina Sabate. 21Krana kayange ento lakar ada sangsara ane gede pesan. Uli pangawit jagate kakardi baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, kanti kayang jani tonden taen ada bencana buka keto gedenne, tur tusing bakal ada buin. 22Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa suba macutetin masane ento. Yen tusing keto, sinah tusing ada manusa ane nyidayang idup. Nanging malantaran parakaula pepilihan Idane, masane ento lakar cutetang Ida. 23Kala ento yen ada anak ngorahin cening: 'Ene apa Sang Prabu Ane Kajanjiang ada dini!' wiadin 'Ida ada ditu!' eda pesan guguna. 24Sawireh liu lakar ada teka anak ane ngaku-ngaku Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah nabi-nabi palsu, ane lakar ngadakang praciri ngangobin muah ane tawah-tawah. Yen kapo kaprasida baana ia misadia ngapus parakaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25Ingetangja! Guru suba mauluin ngorahin cening. 26Wiadin, yen ada anak ngorahin cening: 'Tingalinja, Ida di tegal melakange,' edaja cening gegison kemo. Wiadin yen orahanga: 'Ida mengkeb dini,' eda pesan guguna. 27Sawireh Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal rauh buka kilape makebiar di langite uli tanggu kangin nganteg kauh. 28Dijaja ada bangke, pedas goake ditu pada pasliwer." 29"Tusingja buin lamun apa makelonne, sasubane masan sangsarane ento liwat, matan aine lakar dadi remrem, bulane tusing masunaran muah bintang-bintange lakar pacepolpol uli di langite, tur saluiring ane mawisesa di langite makejang pada genjong. 30Kala ento cirin Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngenah di langite, tur suku-suku bangsane di gumine makejang bakal ngeling, tur ia pada ningalin Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tedun di guleme kadulurin baan kuasa muah kaluihan agung. 31Trompete ane gede lakar kasuarayang, tur Ida bakal ngutus paramalaekat Idane medal nyatur desa, buat munduhang kaula seselikan Idane uli tanggun gumine kanti ka tanggun gumine ane lenan." 32"Mlajahja uli punyan kutuhe! Cening ajak makejang suba pada nawang yen carang-carang punyan kutuhe ane suba pada ligir laut nyumunin makedapan, ento cirin masan ujane suba teka. 33Keto masih yen cening suba ningalin ciri-cirine ane orahang Guru ibusan, apang cening nawang, ento mateges masane suba paek, tur suba enggal lakar teka. 34Ingetangja, sakancan paundukane ento lakar kasidan, satonden anake ane idup jani ene makejang mati. 35Langite muah gumine lakar sirna, nanging raos Gurune lakar langgeng salawas-lawasnya." 36"Nanging unduk tekan dina muah panemayane ento, tusing ada anak nawang, yadian paramalaekate di suargan, yadian Ida Sang Putra, masih tuaraja uning. Tuah Ida Sang Aji dogen ane wikan. 37Sang Putraning Manusa lakar rauh uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, patuh buka tekan blabare dugas masan Dane Nuh. 38Krana patuh buka dugas tonden teka blabar agunge, anake pada madaar lan nginum, nganten lan kaantenang, kanti teked panemayan Dane Nuh menek ka kapale. 39Makejang anake tusing ada ane nawang apa ane lakar teka, kanti teka blabare nganyudang anake ento makejang. Buka keto masih lakar kadadiannya masan rauh Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 40Dikalane ento, ada anak ajaka dadua di tegalne, ane aukud lakar kambil, nanging ane lenan lakar kakutang. 41Ada anak eluh ajaka dadua sedek ngiles jagung, ane aukud lakar kambil, nanging ane lenan lakar kakutang. 42Ento krana pada yatnainja dewek ceninge, reh cening tusing nawang didinane ane encen Panembahan ceninge lakar rauh. 43Sakewala ingetangja paundukane ene! Yen anake ane ngelahang umahe nawang lakar ada maling teka, pedas ia majaga apang eda kanti dustane maan macelep mulihan. 44Ento kranane, pada yatnainja cening tur waspadaja! Krana Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento lakar rauh dipanemayan ane tuara pitaenang cening." 45"Sujatinne enyenke ane kasambat parekan ane satia tur dueg? Ia ane kaserahin wewenang olih gustinne buat ngenterang timpal-timpalne paturu parekan muah ane lakar nyacarang dedaaran dikalane kapaica lungsuran. 46Bagia pesan parekane ento ane dikalan gustinne rauh, ia dapetanga sedeng geleng nyalanang ane dadi tetegenanne. 47Guru ngorahin cening: Sujatinne gustinne lakar nglugrain ia wewenang ngenterang sakancan kasugihan gustinne. 48Nanging yen parekane ento jlema corah, ia lakar mapineh-pineh kene: 49'Gustin ideweke makelo tusing bakal rauh.' Ditu laut ia nigtig timpal-timpalne muah mapesta mapunyah-punyahan ngajak anak ane demen mamunyah. 50Sedek dina anu didinane ane tuara pitaenanga gustinne nadak rauh. 51Ditu gustinne lakar nektek parekane ane corah ento. Ia nampi pikolih patuh teken anake ane mapi-mapi. Ditu ia lakar ngeling kanti kriet-kriet giginne."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\