MATIUS 4

1Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nuntun Ida Hyang Yesus ka tegal melakange mangda kagoda antuk Ratun Setane. 2Sasampune Ida mapuasa petang dasa rahina, raris Ida marasa lue. 3Ratun Setane raris maranin Ida tur matur asapuniki: "Yen yakti IRatu puniki putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, nikayangja batune puniki mangda dados roti." 4Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ada kakecap di Cakepan Sucine, kene: 'Manusane ento tuaraja idup baan roti dogen, nanging aji sakancan sabda ane kasabdayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' " 5Sasampune punika Ratun Setane raris makta Ida Hyang Yesus ka kota Yerusalem, kota suci, tur Ida kunggahang ring neb Perhyangan Agunge. 6Ratun Setane raris matur asapuniki: "Yen yakti IRatu puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane mangkin rarisangja macebur saking driki; santukan wenten kakecap ring Cakepan Sucine asapuniki: Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mrentahang malaekat Idane nyadangin IRatu, mangda sampunang cokor IRatune kantos nanjung batu.' " 7Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ada masih kakecap di Cakepan Sucine kene: 'Edaja iba mintonin Ida Sang Hyang Widi Wasa Panembahan ibane.' " 8Ratun Setane raris makta Ida Hyang Yesus ka gununge sane tegeh ngalik. Saking irika Ida katurin ngaksi parabangsane miwah kaluihannyane makasami. 9Ratun Setane raris matur: "Duh Ratu, puniki sami misadia aturang titiang ring Palungguh IRatu, sakewanten IRatu kayun sumungkem nyumbah titiang." 10Raris Ida ngandika: "Ih Ratun Setan magedija iba! Krana ada kakecap di Cakepan Sucine, kene: 'Iba patut nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan ibane, tuah teken Ida dogen iba patut mabakti!' " 11Irika Ratun Setane makaon, raris rauh malaekate ngayahin Ida. 12Rikala Ida Hyang Yesus mireng mungguing Dane Yohanes sampun kejuk tur kapangkeng, tumuli Ida magingsir ka wewengkon Galilea. 13Ida kesah saking kota Nasaret, tur jenek malinggih ring kota Kapernaum, sane magenah ring sisin danune, ring wewengkon tanah Sebulon miwah Naptali, 14mangda tegep sabda sane kawarahang antuk Nabi Yesaya sapuniki: 15"Ih tanah Sebulon muah tanah Naptali, ane di sisin margane ka pasih, ane dangin Tukad Yordane, wewengkon Galilea ane tongosina baan bangsa-bangsa len, 16nah ento bangsa ane kaliput baan peteng, ia lakar ningalin galang gede, tur sang galang lakar masunaran sig anake ane nongos di gumine ane katangkeb baan wisian sang pati." 17Ngawit kala punika Ida Hyang Yesus mapidarta: "Pada sehinja pepinehe tur kutangja dosa-dosan ragane, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa dienggal lakar ngadegang Pamrentahan Idane!" 18Rikala Ida Hyang Yesus mamargi nuluh pasisin Danu Galileane, irika cingakin Ida bendega sareng kalih pasemetonan. Inggih punika Dane Simon, sane kapesengin Petrus miwah sane alitan mapesengan Andreas. Dane sedek nyaring ring danune. 19Ida Hyang Yesus raris ngandikain dane: "Maija tututin Guru. Cening bakal dadiang Guru utusan buat ngalih anak apang dadi sisian Gurune." 20Daweg punika ugi jaring danene katilar, raris ngiring Ida Hyang Yesus. 21Malih Ida nglanturang mamargi, raris malih nyingak anak sareng kalih pasemetonan, inggih punika Dane Yakobus miwah Yohanes, okan Dane Sebedeus, sane sedek nabdabang jaring ring jukunge. Dane taler kapangandikain antuk Ida Hyang Yesus, 22tur daweg punika ugi dane nilar jukung miwah ajin danene, tumuli ngiring Ida Hyang Yesus. 23Sapangrarisipun Ida nglelana milehan ring wewengkon Galilea. Ida ngurukang anak ring perhyangan anak Yahudine tur midartayang Orti Rahayu indik Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis pacang ngadegang Pamrentahan Idane, maliha nyegerang anake sane nandang pinakit mawarni-warni. 24Sayan amiug gatrane ring wewengkon jagat Siria, ngeniang indik pakardin Idane. Irika anake sami pada rauh tangkil makta anak sane nandang pinakit mawarni-warni miwah anak sane nandang sangsara, sane karangsukan setan, sane sakit ayan miwah anak rumpuh, tur sami pada kicen seger. 25Punika awinanipun katah pisan jadmane sane ngiringang Ida. Wenten sane rauh saking wewengkon Galilea, saking wewengkon Dasa Kota, saking kota Yerusalem, saking wewengkon Yudea miwah saking wewengkon dangin Tukad Yordane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\