MATIUS 4:6

6Ratun Setane raris matur asapuniki: "Yen yakti IRatu puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane mangkin rarisangja macebur saking driki; santukan wenten kakecap ring Cakepan Sucine asapuniki: Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mrentahang malaekat Idane nyadangin IRatu, mangda sampunang cokor IRatune kantos nanjung batu.' "

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More