MATIUS 8

1Ida Hyang Yesus raris tedun saking bukite, tur akeh pisan anake sane ngiringang Ida. 2Daweg punika wenten anak sakit lepra nangkil ring ajeng Idane. Anake punika raris matedoh tur nyumbah sarwi matur asapuniki: "Duh Guru, yen Guru ledang sinah Palungguh Guru mrasidayang nyegerang titiang." 3Ida raris ngenjuhang tangan tur ngusud anake punika maduluran pangandika asapuniki: "Tiang nyak nulungin jerone, segerja!" Jeg pramangkin anake punika seger. 4Ida tumuli ngandika ring anake punika: "Ingetangja! Unduke ene eda tuturanga teken anak lenan, nanging kemoja tangkilang deweke di ajeng sang pandita apanga dewek jerone katureksain, tur aturangja aturan manut buka pituduh Nabi Musane, makadadi bukti buat anake makejang, mungguing jerone suba seger." 5Daweg Ida ngranjing ka kota Kapernaum, raris wenten satunggiling prawira tentera Roma tangkil ring ajeng Idane tur matur pinunas asapuniki: 6"Inggih Guru, parekan titiange nandang pinakit raat pisan ring cecanggahan titiange, tur ipun tan mrasidayang bangun." 7Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Mangkin Tiang jagi mrika nyegerang ipun." 8Nanging atur prawirane punika: "Duh Guru, tan pisan pantes Palungguh Guru jaga ngrauhin cecanggahan titiange. Kewanten Palungguh Guru kayun ngetelang pangandika angan akecap, sinah parekan titiange jaga seger. 9Santukan titiang sakadi anak sane kaprentah, titiang taler maderbe prajurit sane prentah titiang. Yen titiang mrentahang prajurite punika: kemoja majalan, ipun jaga mamargi. Maliha yen titiang ngaukin sane tiosan: maija, sinah ipun pacang rauh. Samaliha yen titiang nguduhang parekan titiange: garapja ene! Sinah pacang garap ipun." 10Ida Hyang Yesus angob pisan mireng atur prawirane punika, raris Ida ngandika ring anake sane ngiringang Ida, sapuniki: "Tiang nuturang teken jerone! Sasajaane di pantaran anak Israele tonden taen Tiang nepukin kapracayan ane buka kene gedenne. 11Ingetangja ene! Bakal liu ada anak teka uli kangin muah uli kauh, lakar bareng-bareng negak majengang ngiring Dane Abraham, Ishak muah Yakub sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Nanging anake ane patutne dadi parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar kakutang di tongose ane peteng dedet. Ditu ia bakal pada ngeling pajerit mataanan kanti giginne kriet-kriet." 13Ida Hyang Yesus raris ngandika ring prawirane punika, sapuniki: "Sane mangkin mawalija ragane! Sampun kadagingan sakadi kapracayan ragane." Daweg punika ugi parekan danene seger. 14Sarauh Ida ring jeroan Dane Petrus, irika cingakin Ida matuan danene sane istri sedek merem, santukan dane sungkan ngebus. 15Ida raris ngamel tangan danene, tur daweg punika ugi ical ngebus danene, raris matangi ngayahin Ida Hyang Yesus. 16Sasampune surup surya, akeh anake rauh tangkil makta anak sane karangsukan setan. Masrana antuk baos abuku Ida nundung setane punika. Akeh malih anak sane nandang pinakit sane segerang Ida. 17Paindikane punika mamargi kadi asapunika mangda kasidan sabda sane kawarahang antuk Nabi Yesaya asapuniki: "Ida ane nyuangin kasangsaran iragane muah nyalud sakit iragane." 18Rikala Ida Hyang Yesus ngaksi jadmane akeh sane ngiter Ida, raris Ida ngandikayang mangda sisian Idane malayar ka tepin danune sane lianan. 19Raris wenten guru agama adiri tangkil ring ajeng Idane, tur matur asapuniki: "Guru, titiang mamanah jaga ngiring sapamargin Gurune." 20Pasaur Ida Hyang Yesus: "Cicing alase pada ngelah gook, tur kedis-kedise pada ngelah sebun, nanging Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing ngelah tongos buat merem muah masandekan." 21Wenten malih anak tiosan rauh, inggih punika salah tunggal saking parasisian Idane, matur asapuniki: "Guru, icenja titiang mapamit ajebos praya ngilidang bapan titiange." 22Nanging pangandikan Ida Hyang Yesus: "Tututinja Tiang! Depangja anake mati nanem timpalne ane mati." 23Ida Hyang Yesus raris munggah ka jukunge kairing antuk sisian Idane. 24Tan pararapan jeg wenten angin ribut ring danu punika, kantos jukunge kalancah antuk toya, santukan ombake kalintang ageng. Ida Hyang Yesus daweg punika nuju sirep. 25Irika parasisian Idane nanginin Ida, aturne: "Inggih Guru, matangija, tulung titiang! Puniki wenten baya rauh, iraga tambis-tambis sengkala." 26Ida raris ngandika ring parasisian Idane: "Apa awanane cening pada takut? Saja cening anak ane tunan pracaya." Ida tumuli matangi raris namprat angin miwah ombake, tur pramangkin danune teduh. 27Sisian Idane sami pada angob, tur mabaos sapuniki: "Nyen sih anake ene kanti kayang angin muah danune jeg pada satinut teken Ida?" 28Sasampune Ida rauh ring pasisi, inggih punika ring gumin anak Gadarane, raris wenten anak sareng kalih medal saking setrane maranin Ida Hyang Yesus. Anake punika mayanin pisan, santukan ipun karangsukan setan akeh pisan. Punika awinan tan wenten anak purun nglintang mamargi irika. 29Anake punika raris jerit-jerit asapuniki: "Duh Ratu Putran Widi! Napi wenten kabuatan IRatu ring titiang? Punapike IRatu jaga nyisipang titiang sadurung rauh panemayanipun?" 30Tan doh saking genahe punika wenten bawi akeh pisan sedek ngrereh teda. 31Setan punika raris matur pinunas ring Ida Hyang Yesus asapuniki: "Yening IRatu nundung titiang saking jadmane puniki, icenja titiang magingsir ngrangsukin bawi-bawine punika." 32Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Kemoja iba magedi!" Setane punika raris medal saking anake punika, tumuli ngrangsukin bawi-bawine punika. Daweg punika ugi bawi-bawine punika malaib pablesat, sami ulung saking abinge tur maclempung ka danune. Irika bawine sami padem kalebu. 33Anake sane nongosin bawi punika raris malaib ka kota. Ring kota ipun nuturang sapariindik bawi-bawine punika miwah indik jadmane sane karangsukan setan iwau. 34Sadaging kotane sami medal maranin Ida Hyang Yesus. Rikala ipun kapanggih ring Ida, ipun raris mapinunas mangda Ida gelis matilar saking genahe punika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\