PILIPI 1

1Surat saking tiang Paulus miwah saking Timotius, parekan-parekan Ida Sang Kristus Yesus, katur ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane wenten ring kota Pilipi, sane matunggilan sajeroning Ida Sang Kristus Yesus, samaliha katur ring parapamimpin miwah pangancang pasamuane iriki. 2Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iraga miwah Ida Sang Hyang Yesus Kristus maicayang sih pasuecan miwah sutrepti rahayu ring semeton sinamian. 3Inggih parasemeton, sabilang tiang eling ring semeton, tiang tansah matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4Samaliha sabilang tiang ngastawayang semeton, tiang ngastawa saking manah sane liang, 5santukan semeton sampun nulungin tiang sajeroning pakaryan tiange midartayang Orti Rahayu saking pangawit rauh mangkin. 6Tiang marasa andel pisan, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun ngawitin pakaryane sane becik puniki ring pantaran semetone, Ida pacang nglanturang tur muputang kantos rahina rauh Ida Sang Kristus Yesus. 7Sampun sapatutipun tiang marasa kadi asapunika ngeniang semeton sareng sami, santukan semeton sareng sami tansah wenten ring manah tiange. Semeton miwah tiang, sareng-sareng pada polih duman paican Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika rikalan tiange kapangkeng sakadi mangkin miwah duke tiang nindihin miwah ngamanggehang Orti Rahayune punika. 8Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan, mungguing tiang mabaos amun sujatinne, ngeniang indik tiange tansah eling tur sayang ring semeton, samalihipun sayang tiange punika kawitnya saking pakayunan Ida Sang Kristus Yesus. 9Pangastawan tiange kadi asapuniki: Tiang mapinunas, mangda kapitresnan semetone tansah sayan maweweh-weweh sajeroning pangresepan miwah tetimbangan sane sampurna, 10mangdane semeton mrasidayang milih paindikan sane pinih becika, mangda semeton prasida suci tan paceda ring rahina rauh Ida Sang Kristus. 11Urip semetone pacang kabekin antuk woh-woh kasujatian sane kawitnya saking Ida Sang Kristus Yesus, buat ngluihang miwah muji Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Inggih parasemeton, tiang meled pisan, mangda parasemeton pada uning, mungguing paindikan sane tandangin tiang puniki, sujatinipun ngawinang Orti Rahayune sayan sumebar. 13Kantos sawatek pajagaan purin Sang Nata Ratu miwah sakancan anake sane lianan sane wenten irika, sami pada uning, mungguing tiang kapangkeng wantah malantaran tiang dados parekan Ida Sang Kristus. 14Samaliha, malantaran tiang mapangkeng puniki, akehan parasemeton pasamuane sayan pageh kapracayannyane ring Ida Sang Panembahan, kantos ipun tan ajerih tur sayan wanen midartayang Orti Rahayune punika. 15Sampun janten wenten taler anak sane midartayang indik Ida Sang Kristus madasar antuk manah sane iri miwah majengah-jengahan, nanging wenten taler sane midartayang madasar antuk pangapti sane becik. 16Anake sane madue pangapti sane becik, ipun midartayang indik Ida Sang Kristus madasar antuk kapitresnan, santukan ipun uning, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang pakaryan ring tiang buat nindihin Orti Rahayune punika. 17Nanging anake sane lianan, ipun midartayang indik Ida Sang Kristus boya madasar antuk manah sane jujur, nanging madasar antuk manah sane dora, sane ngulahang dewek padidi. Malantaran laksananipune punika, ipun mitaenang tiang pacang sayan nandang kewuh ring pangkeng. 18Indike punika tanja dados napi! Tiang marasa liang, santukan malantaran punika Ida Sang Kristus tansah kapidartayang, yadian madasar antuk manah sane dora, wiadin antuk manah sane jujur. Tur tiang setata pacang liang, 19santukan tiang uning, mungguing malantaran pangastawan semetone miwah pitulungan Roh Ida Sang Kristus Yesus, tiang pacang kabebasang. 20Pangapti miwah pangajap-ajap tiange, mangda tiang tan pacang naenin kaleson nglaksanayang pakaryan tiange, nanging mangda nyabran rahina, minakadinipun pisan sane mangkin, tiang tansah gargita ngluihang Ida Sang Kristus Yesus antuk sikian tiange, yadian sajeroning urip wiadin padem. 21Santukan, punapike sujatine uripe punika? Pabuat tiang, yen tiang urip, punika pabuat Ida Sang Kristus. Yen tiang padem, punika becikan malih. 22Nanging yening tiang kantun urip ring jagate, tiang mrasidayang nglanturang pakaryan sane mapikenoh, irika tiang tan mrasidayang nguningayang, sane encen patut pilih tiang. 23Tiang marasa kajepit sajeroning paindikan sane kekalih puniki, inggih punika: tiang dot pisan nilar uripe puniki, mangda sareng-sareng ring Ida Sang Kristus, tur kamanah antuk tiang becikan asapunika. 24Nanging pabuat semeton, kamanah antuk tiang, becikan yening tiang kantun urip ring jagate puniki. 25Tiang pracaya pisan ring indike punika. Punika awinanipun tiang uning, mungguing tiang kantun urip ring jagate puniki. Tiang jaga sareng-sareng ring semeton, mangda semeton sayan pageh pracaya ring Ida Sang Kristus miwah sayan maweweh-weweh kaliangan semetone. 26Dadosipun, yening tiang wenten malih ring pantaran semetone, semeton pacang madue jalaran sane agengan buat nyumbungang raga, sajeroning semeton ngiring Ida Sang Kristus Yesus. 27Sane mangkin, sane pinih buata inggih punika, parisolah semetone patut saadung ring Orti Rahayun Ida Sang Kristus, mangdane yen tiang mrasidayang wiadin tan mrasidayang ngrauhin semeton, tiang pacang miragi, mungguing semeton tansah pageh saguluk miwah nunggal pangapti buat nindihin kapracayan sane kawitnya saking Orti Rahayune. 28Sampunangja semeton ajerih ring parameseh semetone. Semeton patut tansah prawira, duaning indike punika pacang dados bukti pabuat ipun, mungguing ipun pacang kaon tur semeton pacang menang. Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jaga mapaica kamenangan ring semeton, 29duaning semeton sampun kalugra mamarekan ring Ida Sang Kristus, boya wantah malantaran pracaya kewanten, nanging taler malantaran nandang kakewehan. 30Sane mangkin semeton mrasidayang sareng-sareng ring tiang ring payudan. Sane riin semeton manggihin tiang mayuda, kadi asapunika taler sane mangkin semeton mireng tiang kantun mayuda.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\