PILIPI 3

1Pamuputipun, parasemeton, banggayang Ida Sang Panembahan mapaica kaliangan ring semeton. Tiang tanja marasa meweh buat ngwawanin malih nulis surat ring semeton sakadi sane sampun-sampun, santukan malantaran punika karahajengan semetone pacang mawuwuh-wuwuh. 2Waspadaja semeton marep ring anake sane nglaksanayang paindikan-paindikan sane corah, marep ring soroh asune, inggih punika anak sane ngamanggehang pidabdab sunat sane sekala. 3Santukan boyaja ipun, nanging iraga sane sampun nampi sunat sane sujati, sawetning iraga nyungkemin Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Roh Idane, tur masuka rena sajeroning Ida Sang Kristus Yesus. Iraga nentenja ngandelang upakara-upakara sane sekala. 4Sampun janten tiang taler nyidayang andel ring paindikan-paindikan sane kadi asapunika. Yening anake lianan ngandelang upakara-upakara sane sekala, napi malih tiang, 5sane kasunat rikala tiang matuuh kutus rahina. Tiang puniki jadma Israel, kawit saking soroh Benyamin, jadma Ibrani tulen. Ngeniang indik ngamargiang Pidabdab Torate, tiang puniki anggota golongan Parisi, 6samaliha sajeroning ngamanggehang Pidabdab Torate tiang kantos nyangsarain pasamuan Ida Hyang Yesus. Ngeniang indik kasatian ngamargiang Pidabdab Torate tiang puniki tan paceda. 7Saluiring paindikan sane riin rasayang tiang ngrauhang pikolih, nanging sane mangkin, sasampune tiang ngiring Ida Sang Kristus, paindikane punika anggep tiang kapocolan. 8Samaliha boyaja wantah paindikan-paindikane punika kewanten, nanging saluiring paindikan rasayang tiang tan mapikenoh, yen bandingang ring paindikan sane pinih utama, inggih punika kaweruh indik Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan tiange. Uli krana Ida, saluiring paindikane punika sampun kutang tiang, tur anggep tiang satmaka lulu, mangdane tiang mrasidayang molih Ida Sang Kristus, 9tur nunggil ring Ida saha sampurna. Sane mangkin tiang tan malih maderbe kapatutan uli krana nglaksanayang daging Cakepan Torate punika. Nanging tiang maderbe kapatutan sane kapaicayang ring tiang malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, inggih punika kapatutan sane rauh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kadasarin antuk kapracayan ring Ida Sang Kristus. 10Sane dados pangaptin tiange wantah mangda uning ring Ida Sang Kristus miwah ngrasayang kawisesan nyeneng Idane saking pantaran anake padem; samaliha ngrasayang kasangsaran Idane, tur mangda tiang prasida pateh sakadi Ida sajeroning sedan Idane, 11kadulurin antuk pangajap-ajap, mangda wekasan tiang kauripang saking pantaran anake padem. 12Tiang boyaja maosang dewek sampun mapikolih wiadin sampun sampurna sajeroning paindikane puniki. Tiang kantun ngusahayang dewek mangda mrasidayang molih ganjaran, santukan Ida Sang Kristus Yesus sampun ngamel tiang dados druen Idane. 13Inggih parasemeton, tiang tanja ngwastanin dewek tiange sampun molih paindikane punika, nanging sane kardi tiang asapuniki, inggih punika: tiang nglaliang paindikan-paindikane sane sampun lintang tur ngusahayang dewek nyujuh sane wenten ring ajeng. 14Punika awinane tiang malaib mameneng ngungsi wates sane katuju, mangdane tiang prasida molih ganjaran, inggih punika, mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa sueca ngesengin tiang malantaran Ida Sang Kristus buat ngungsi uripe sane wenten ring luur. 15Iraga sinamian sane sampun dados anak kelih sacara rohani, patut masolah sakadi asapunika. Nanging yening wenten anak ring pantaran semetone sane bina solahnyane, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nerangang indike punika ring semeton. 16Yadianja kadi asapunapi, ngiring iraga nglanturang ngamargiang pidabdab sane sampun margiang iraga rauh mangkin. 17Inggih parasemeton, tuladja tiang. Tiang sareng kalih sampun ngaturin semeton tetuladan sane patut, duaning punika tlektekangja sakancan anake sane ninutin tetuladan tiange. 18Sane dumun ping kuda-kuda semeton sampun pituturin tiang, sane mangkin maduluran yeh mata malih wawanin tiang; akeh wenten anak sane malantaran uripnyane dados meseh sedan Ida Sang Kristus ring salibe. 19Pamuputipun jadmane punika pacang nemu nraka, santukan ipun madewa dibasang. Ipun nyumbungang dewek malantaran paindikan-paindikan sane sujatinipun ngawinang kimud. Samaliha sane pinehin ipun wantah paindikan-paindikan sane sekala kewanten. 20Nanging iraga sampun dados warganing suarga, maliha iraga ngaat nyantosang rauh Ida Sang Juru Rahayun iragane saking suarga, inggih punika Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 21Ida jaga ngrobah sikian iragane sane lemet puniki, mangda dados pateh sakadi anggan Idane sane luih masrana kawisesan Idane, sane ngreh saluiring paindikan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\