PILEMON 1

1Surat saking tiang, Paulus, sane mapangkeng malantaran Ida Sang Kristus Yesus miwah saking semeton iragane Timotius. Katur ring Pilemon, sawitran tiange, samaliha sane makarya sareng-sareng tiang, 2miwah katur ring pasamuane sane wenten ring umah semetone, samaliha ring semeton iragane sane istri, Apia miwah ring semeton Arkipus sane dados prajurit. 3Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ajin iragane miwah Ida Hyang Yesus Kristus maicayang sih pasueca miwah sutrepti rahayu ring semeton. 4Inggih semeton Pilemon, sabilang tiang ngastawa, tiang ngastitiang semeton ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah matur panyuksma ring Widin tiange. 5Santukan tiang miragi indik kapitresnan semetone marep ring sakancan kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, maliha indik kapracayan semetone sajeroning Ida Hyang Yesus. 6Pinunas tiange ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda patunggilan tiange sareng ring semeton sajeroning kapracayan ring Ida Sang Kristus, ngawinang sayan teleb antuk iraga ngresepang saluiring mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane trima iraga sajeroning Ida Sang Kristus. 7Inggih semeton sane sayang, kapitresnan semetone sampun ngawinang tiang liang pisan, samaliha marasa banget polih panglipur. Semeton sampun ngawinang liang manah sakancan kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8Punika awinanipun, sakadi semeton sajeroning Ida Sang Kristus, tiang wenang mrentahang semeton, buat nglaksanayang paindikan sane patut laksanayang semeton. 9Nanging malantaran tresnan semetone ring tiang, mawinan tiang mapinunas ring semeton. Indike puniki laksanayang tiang, yadiastun tiang Paulus, utusan Ida Sang Kristus Yesus, sane mangkin kapangkeng malantaran Ida. 10Tiang nunas ring semeton, ngeniang indik Onesimus, sane waluya dados pianak tiange sajeroning Ida Sang Kristus, santukan sakantun tiang ring pangkeng, tiang satmaka dados bapanipune sacara rohani. 11Sane dipidan ipun tan mapikenoh pabuat semeton, nanging sane mangkin ipun mapikenoh pisan pabuat semeton miwah pabuat tiang. 12Mangkin ipun utus tiang mawali ngrauhin semeton tur manah tiange taler nyarengin ipun. 13Tiang mamanah ngajak ipun sakantun tiang iriki, sakantun tiang mapangkeng malantaran Orti Rahayune, mangdane ipun mrasidayang nulungin tiang, pinaka dados silur semetone. 14Nanging tiang tan lila, yening semeton nulungin tiang saking pepaksan, tan saking lilaning kayun. Punika awinanipun tiang tan jaga nglaksanayang paindikan sane tan adungin semeton. 15Menawi punika awinanipun Onesimus palas ajebos saking semeton, mangdane ipun prasida malih sareng-sareng ring semeton buat salawas-lawasnya. 16Sane mangkin ipun boya wantah dados panjak; ipun sampun dados semeton sane sayang sajeroning Ida Sang Kristus; minakadinipun pisan pabuat tiang. Napi malih pabuat semeton, ipun dados panjak, miwah dados semeton sajeroning Ida Sang Panembahan. 17Punika awinanipun, yening semeton rumasa ring tiang puniki dados sawitran semetone, tampija ipun malih sakadi semeton nampi tiang. 18Yening ipun madue iwang marep ring semeton, wiadin mautang ring semeton, tiang sane pacang negen. 19Tiang nyuratang puniki antuk liman tiange niri: Tiang Paulus jaga naur ring semeton! (Sampun janten tiang tan buat mapakeling semeton, mungguing semeton mautang urip ring tiang.) 20Punika awinanipun, inggih semeton, laksanayangja indike puniki pabuat tiang, malantaran Ida Sang Panembahan; lipurangja manah tiange, sakadi anak masemeton sajeroning Ida Sang Kristus! 21Mawinan tiang nyurat puniki, santukan tiang pracaya mungguing semeton pacang nagingin pinunas tiange ring semeton, sawiaktinipun tiang tatas uning, mungguing semeton pacang nagingin langkungan ring punika. 22Samaliha sediaangja taler tiang dunungan, santukan tiang ngajap-ajap pisan, dumadak Ida Sang Panembahan jaga nglingganin pangastawan semetone sinamian tur nglugrain tiang mawali mapanggih ring semeton. 23Epapras, sane sareng tiang ring pangkeng malantaran Ida Sang Kristus, ngaturang pangayu bagia ring semeton, 24kadi asapunika taler sawitra-sawitran tiange sane makarya sareng-sareng ring tiang, minakadinipun Markus, Aristarkus, Demas miwah Lukas. 25Sih pasueca saking Ida Sang Hyang Yesus Kristus nyarengin semeton sinamian.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\