WAHYU 11

1Sasampune punika tiang raris kicen gegulak, rupanipun sakadi tungked sane kanggen nyikut, tur kadulurin antuk pangandika: "Bangunja tur sikutja Perhyangan Agunge muah tongos aturane tur petekja anake ane mabakti ditu. 2Nanging natar Perhyangan Agunge ane di jabaan ento eda barenganga nyikut, sawireh natare ento suba kaserahang pabuat bangsa-bangsane ane tan pa-Widi. Tur bangsane ento lakar nyekjek kota sucine ento petang dasa dadua bulan makelonne. 3Tur manira bakal ngutus utusan nirane dadua apanga ia pada ngortiang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sambilanga sedih mapangenan, siu satak nem dasa dina makelonne." 4Utusane kekalih punika, inggih punika punyan saitun kekalih miwah tatakan lampune kekalih sane magenah ring ayun Panembahan jagate makasami. 5Yen wenten anak sane mamanah nyakitin dane, saking cangkem danene medal geni, sane kanggen ngeseng meseh-mesehnyane. Tur yen wenten anak sane mamanah nyakitin dane, anake punika pacang padem sakadi punika. 6Utusane kekalih punika madue kuasa nabengin langite mangda sampunang wenten sabeh sakantun dane midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sang kalih taler madue kuasa jaga ngubah toya-toya anakane dados rah, tur kuasa jaga ngwentenang panyengkala ring jagate antuk pinakit mawarni-warni, manut sakita karep danene. 7Yening sang kalih sampun puput midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris satone sane medal saking jurang patine sane dalem punika pacang nyiatin dane. Satone punika pacang ngaonang tur nyedayang dane, 8tur sawan danene pacang kagenahang ring tengah margine ageng, ring tengah kotane sane ageng, inggih punika kota pecak genah Panembahannyane kapentang ring salibe. Yening anggen pretiwimba, kotane punika kawastanin Sodom wiadin Mesir. 9Tur jadmane saking sawatek bangsane, sawatek suku-suku, basa miwah soroh-sorohan mabalih sawan danene tigang rahina nanggu aselid suenipun, tur makasami jadmane punika tan pacang nguehin mendem sawan danene punika. 10Jadmane ring jagate makasami kalintang gargita, ngeniang indik sedan sang kalih. Jadmane sami masuka-sukan tur saling ejotin, santukan nabi sane kekalih punika tansah ngwetuang pakewuh buat sawatek jadmane ring jagate. 11Sasampune tutug tigang rahina nanggu aselid, raris wenten angsengan sane nguripang saking Ida Sang Hyang Widi Wasa nedunin tur ngrangsukin dane, tur dane raris matangi, sawatek anake sane ngatonang dane, sami pada ajerih pisan. 12Irika nabine kekalih punika raris mireng suara sane jangih saking suarga, sapuniki: "Maija!" Raris sang kalih munggah ka suarga, kalikub antuk mega. Indike punika kakantenang antuk parameseh danene. 13Daweg punika ugi jeg wenten linuh ageng pisan, tur apah dasan saking kotane punika uug, jadmane sane padem ulihan linuhe punika wenten pitung tali akehnyane, tur sane tiosan kalintang ajerih, tumuli ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa ring suarga. 14Panyengkala sane kaping kalih sampun lintang, nanging cingakinja panyengkala sane kaping tiga, sane digelis jaga rauh. 15Raris malaekate sane kaping pitu ngupin trompetnyane, irika kapiragi suara jangih saking suarga, sapuniki: "Pamrentahan ring jagate sane mangkin sampun kagamel antuk Ida Sang Panembahan iragane miwah antuk Ida sane sampun kabiseka. Ida pacang ngwengku rat ngantos salami-laminipun." 16Irika parapanglingsire sane patlikur punika sane malinggih ring singasanannyane suang-suang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sami pada sumungkem tur nyumbah Ida, 17maduluran atur sapuniki: "Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa, sane wenten miwah sane sampun wenten. Titiang matur panyuksma ring Palungguh IRatu, santukan Palungguh IRatu sampun ngagem kakuasan Palungguh IRatu sane ageng, maliha sampun ngawitin mrentah. 18Sawatek bangsane sane tan pa-Widi pada brangti, santukan panemayan pidukan Palungguh IRatu miwah panemayan tetepasan buat anake sane sampun padem sampun rauh. Sane mangkin panemayan Palungguh IRatu, jaga mapaica pikolih ring parekan, paranabi miwah parakaulan Palungguh IRatu, sane astiti bakti ring Palungguh IRatu, agung alit. Puniki taler panemayan Palungguh IRatu jaga nyirnayang jadmane sane ngrusak jagate. 19Raris korin Perhyangan Agunge ring suargan menga, tur katon irika peti pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning Perhyangan Agung punika. Raris wenten kilap miwah kerug krebek miwah linuh tur sabeh es bales pisan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\