WAHYU 13

1Tumuli tiang ngatonang sato asiki medal saking tengah segarane. Satone punika matanduk adasa, tur tenggekipune pepitu. Sabilang tanduknyane madaging gegelungan asiki. Tur ring sabilang tenggeknyane matulis satunggiling wasta kanistan. 2Satone sane kantenang tiang punika rupanipun tan bina sakadi macan tutul, buntutipune tan bina sakadi buntut beruang, tur bungutipune sakadi bungut singa. Nagane punika ngwehin satone punika kakuatannyane, singasanannyane miwah kakuasannyane sane ageng. 3Sinalih tunggil tenggekipune punika, rupanipun sakadi naenin matatu, tur tatunnyane punika mayanin dewekipune. Nanging tatu punika sampun was. Sadaging jagate makasami pada angob, tumuli ngiringang satone punika. 4Anake sami pada nyumbah nagane punika, santukan inaga sampun ngwehin kakuasannyane ring isato punika. Anake sami taler pada nyumbah satone punika sambilang ipun mabaos: "Sapasirake sane mrasidayang matehin satone puniki? Tur sapasirake sane purun nglawan ipun?" 5Satone punika kalugra ngucapang paindikan-paindikan sane kalintang dursila, tur ipun kalugra maderbe kakuasan petang dasa kalih sasih suenipun. 6Ipun tumuli ngawitin nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa, nganistayang parab miwah linggih Idane miwah sawatek daging suargane. 7Samaliha ipun kalugra buat maperang nglawan sawatek kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngaonang parakaulan Idane punika. Ipun kicen kakuasan mrentah asing-asing suku, golongan, basa miwah bangsa. 8Tur sawatek manusane ring jagate makasami pacang nyumbah ipun. Inggih punika sawatek anake sane wastannyane tan kasuratang saking pangawit jagate, ring cakepan sane mamuat wastan anake sane molih urip druen Panak Biri-birine sane sampun matampah punika. 9Duaning punika, yen semeton madue karna, mangda semeton mirengang. 10Sang sane sampun kapastiang pacang kejuk, ipun jaga kejuk; sang sane kapastiang pacang kapademang antuk pedang, ipun jaga kapademang antuk pedang. Sane pinih buat iriki inggih punika kapagehan miwah kapracayan parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11Tumuli kantenang tiang wenten sato lianan malih asiki medal saking jagate. Ipun matanduk sakadi tanduk Panak Biri-birine, tur ipun mabaos sakadi naga. 12Ipun ngunayang kakuasan satone sane kaping pisan punika ring arepannyane. Ipun mamaksa sawatek daging jagate mangda nyumbah satone sane pangawit punika, sane tatunnyane sampun was. 13Ipun ngwentenang praciri-praciri sane ageng, minakadi geni tedunang ipun saking langite ka jagate ring arepan anake akeh. 14Ipun ngapus sakancan anake sane urip ring jagate masrana praciri-praciri sane kalugra ipun ngwentenang ring arepan satone sane pangawit punika. Tur ipun mrentahang anake sane wenten ring jagate mangda ngardi arca buat ngluihang satone sane sampun katatunin antuk pedang, nanging ipun kantun urip. 15Satone sane kaping kalih puniki taler kalugra buat ngidupang arcan satone punika kantos arcane punika uning mabaos, tur ngamademang sawatek jadmane sane tan nyak nyumbah ipun. 16Satone punika maksa anake sami, agung alit, sugih tiwas, parekan wiadin tan, mangda sami madaging pinget ring tangannyane tengen miwah ring gidatnyane. 17Tan wenten anak sane dados matetumbasan wiadin madolan sajawining anak sane sampun nganggen pinget, inggih punika wastan satone punika wiadin wilangan wastannyane. 18Sane pinih penting iriki, inggih punika kawicaksanan. Sapasiraja sane wicaksana, ipun mrasidayang ngresep ring piteges wilangan satone punika. Santukan wilangan satone punika marupa wilangan jadma adiri, tur wilanganipune inggih punika tigang atak nem dasa nem.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\