WAHYU 15

1Malih tiang ngantenang praciri ageng tur tawah ring langite. Inggih punika wenten malaekat pepitu ngagem panyengkala sane pamuput, pepitu akehipun, tur punika bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ka pamuput. 2Raris wenten kantenang tiang rerupan sane rupanipun sakadi segara kaca madukan geni, tur ring tepinnya kantenang tiang wenten anak majujuk sane pada ngagem rebab paican Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jadmane punika sami sampun ngaonang satone miwah anake sane mapinget wilangan sato punika. 3Anake punika sami ngidungang kakidungan Dane Musa, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kakidungan Panak Biri-birine, sapuniki: "Duh Ratu Sang Panembahan, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Maha Kuasa, ambate agung miwah tawah sawatek pakaryan Palungguh IRatu. Duh Ratu Prabun saluiring bangsane, saluiring margin Palungguh IRatu sami adil tur patut. 4Duh Ratu Sang Panembahan, sapasirake pacang purun ring Palungguh IRatu, sane tan pacang ngluihang parab Palungguh IRatu? Santukan wantah Palungguh IRatu kewanten sane maraga suci. Sawatek bangsane pacang rauh tur sumungkem nyumbah nyungsung Palungguh IRatu, santukan sampun sinah, mungguing pakaryan Palungguh IRatu punika yuakti patut tur adil." 5Sasampune punika tiang raris manggihin anak ngampakang Perhyangan Agunge ring suargan, sane madaging gedong linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6Irika malaekate pepitu sane makta panyengkalane pepitu punika medal saking Perhyangan Agunge, mapangangge kasa putih sentak kelep-kelep, tur ring dadannyane kabedbed antuk pepetet mas. 7Tur sinalih tunggal saking satone sane patpat punika ngaturang ring malaekate pepitu iwau bokor mas pepitu sane sampun ebek madaging pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng salami-laminnya. 8Perhyangan Agunge kabekin antuk andus kaluihan miwah kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tan wenten anak sane mrasidayang ngranjing ka Perhyangan Agung, sadurung puput panyengkala punika kabakta medal antuk malaekate pepitu punika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\