WAHYU 16

1Tumuli tiang miragi suara saking tengah Perhyangan Agunge mabaos ring malaekate pepitu punika sapuniki: "Kema jani breokang bokore makapepitu ane misi bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa ka gumine." 2Malaekate sane kaping pisan raris mamargi tur mreokang bokornyane ka jagate. Irika sawatek anake sane madaging pinget satone punika tur nyumbah arcannyane, sami keni gering busul pakeplugplug raat pisan. 3Malaekate sane kaping kalih raris mreokang bokornyane ka segarane. Irika toyan segarane magentos dados rah sakadi rah anake padem, tur sawatek sane urip ring segarane sami padem. 4Malaekate sane kaping tiga raris mreokang bokornyane ka tukad-tukade miwah ka toya anakane, mawastu toyane sami magentos dados rah. 5Raris piragi tiang malaekate sane kawenangang ngereh toyane punika mabaos sapuniki: "Sayuakti Palungguh IRatu maraga adil, sane maraga maha suci, sane wenten mangkin miwah sane riin taler wenten, sane sampun nibakang pasisipe puniki! 6Santukan anake punika sami sampun ngamademang parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah paranabine, punika awinan Palungguh IRatu ngicen ipun nginum rah. Ipun muponin woh pakardinipune!" 7Raris piragi tiang wenten suara saking genah aturane sapuniki: "Duh Ratu Panembahan, Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa, sakancan tetepasan Palungguh IRatu yuakti adil!" 8Malaekate sane kaping pat raris mreokang bokornyane ring suryane, tur suryane kicen kuasa buat ngeseng manusane antuk panesnyane sane kadi geni. 9Manusane sami kageseng antuk panes genine sane ngarab-arab. Nanging ipun sayan nganistayang parab Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngwisesain panyengkala punika. Ipun tan nyak ngutang dosa-dosannyane miwah ngluihang kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10Raris malaekate sane kaping lima mreokang bokornyane ring singasanan satone punika. Kaprabon satone punika raris kalikub antuk peteng dedet, tur jadmane pada ngugut layahnyane ulihan ipun naenang sakit. 11Tur ulihan sakit miwah ulihan busulipune, anake punika sami pada nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malingga ring suarga. Nanging ipun tan pisan nyak ngutang tingkah solahnyane sane corah. 12Raris malaekate sane kaping nem mreokang bokornyane ring tukade sane ageng pisan, inggih punika Tukad Eprat. Toyane raris nyat tur tukade tuh, mangdane wenten margi buat pararatune sane jaga rauh saking jagate kangin. 13Raris kantenang tiang saking bungut nagane miwah saking bungut satone tur saking bibih nabine sane palsu wenten medal roh jaat tetiga, rupanipun sakadi katak. 14Roh-roh punika sami roh setan-setan sane ngadakang paindikan-paindikan sane tawah-tawah. Roh-rohe punika raris mamargi ngrereh tur munduhang sawatek pararatune ring jagate sami, buat mayuda nglawan Ida Sang Panembahan ring rahinane sane ageng, inggih punika Rahinan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa. 15"Padingehangja! Ulun bakal teka buka tekan malinge. Bagia anake ane setata yatna tur inget teken panganggonne, apanga eda kanti malalung ia majalan tur kagaenang kimud di arepan anake liu!" 16Raris roh-roh punika munduhang pararatune ring satunggiling genah sane turah basa Ibrani mawasta Harmagedon. 17Irika malaekate sane kaping pitu raris mreokang bokornyane ring ambarane. Raris saking singasanane sane ring Perhyangan Agung punika wenten suara jangih sapuniki: "Suba pragat!" 18Tumuli makebiar kilape tur kerug krebek magrudugan tur wenten linuh magenjongan. Saking pangawitipun wenten jadma ring jagate, durung naenin wenten linuh amunika agengipun. Punika linuh sane pinih ageng. 19Irika kotane sane ageng punika engkag, belah dados tetiga. Tur kota-kotan sawatek bangsane sami pada uug. Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa eling ring kota Babele sane ageng punika. Kotane punika tumuli kicen nginum saking lumur sane bek madaging anggur bebendun Idane. 20Pulo-pulone sami ical musna, tur gunung-gununge sami sampun sirna. 21Sabeh es sane ageng sane bobotipun kantos seket kilo, ulung saking langite nepen manusane. Tur manusane nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa uli krana sabeh es sane ngranayang sengkala punika, santukan panyengkalane punika ageng pisan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\