WAHYU 17

1Raris sinalih tunggal saking malaekate sane pepitu, sane makta bokor pepitu punika maranin tiang tur ngandika sapuniki: "Maija, manira bakal matujuhang teken kita unduk tetepasan ane bakal katibakang teken sundele ane agung, nah ento kotane ane kawangun di tongos ane liu tukadne. 2Sawatek pararatune di gumine suba pada taen mamitra ngajak ia, tur sawatek isin gumine suba pada punyah baana teken anggur cecabulane." 3Tiang raris karangsukin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur malaekate punika tumuli ngajak tiang ka tegal melakange. Irika tiang ngantenang anak luh adiri negakin sato barak, sane awakipune bek matulis wasta kanistan. Satone punika matenggek pepitu tur matanduk adasa. 4Anake eluh punika nganggen pangangge mawarna ungu lan jingga sane masulam antuk mas miwah sesocan lan mutiara. Ring limannyane wenten bokor mas ebek madaging kadurakan, kacemeran, pinaka woh cecabulanipune. 5Tur ring gidatnyane matulis wasta sane pingit: "Babel ane gede, memen sawatek sundele muah inan kadurakan gumine." 6Tur tiang manggihin anake eluh punika sedeng punyah, inggih punika punyah antuk rah parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah rah sawatek anake sane kapademang malantaran astiti baktinnyane ring Ida Hyang Yesus. Dawege tiang ngatonang anake luh punika, tiang marasa angob pisan. 7Irika malaekate punika mataken ring tiang: "Apa kranane kita angob? Manira bakal ngorahang teken kita rahasian anake luh ento muah rahasian satone ane tegakina ento, nah ento satone ane matenggek pepitu muah matanduk adasa. 8Mungguing satone ane suba tepukin kita ento, suba taen laad ada, nanging jani suba tusing ada, ia bakal pesu uli bangbange ane dalem, tur ia bakal kasirnayang. Anake ane idup di gumine, nah ento sawatek anake ane tusing macatet adanne di cakepan ane mamuat adan anake ane maan idup, ngawit uli satonden gumine ene kaadakang, ia bakal angob dikalane ia nepukin mungguing satone ento suba laad ada, nanging jani suba tusing ada, sakewala ia lakar buin ngenah. 9Ane perlu jani, nah ento pepinehe ane wicaksana! Mungguing tenggeke ane pepitu ento, nah ento gununge pepitu tongos anake luh negak. Tenggeke pepitu ento masih mapiteges pararatune pepitu. 10Ane lelima suba tusing enu, ane abesik jani enu tur ane abesik ento tonden ada. Tur yening ada, tuuhne tuah akesep pesan. 11Tur satone ane laadne ada ento, nanging ane jani suba tusing ada, nah ento pararatune ane kaping kutus, nanging dadi salah tunggal uli ane pepitu ento, tur ia bakal kasirnayang. 12Tanduke ane adasa, ane suba tepukin kita ento, ento pararatu ane adasa, ane tonden madeg ratu, nanging ia ajaka makejang lakar kicen madeg ratu ajam, bareng-bareng ajak satone ento. 13Pararatune ento suba saigum nyerahang kakuatan muah kakuasannyane teken satone ento. 14Pararatune ento suba pada yatna bakal maperang nglawan Panak Biri-birine ento. Nanging Panak Biri-birine kairingang baan anake ane suba kesengin, kapilih tur satia tuu teken Ida, lakar menang, sawireh Panak Biri-birine ento Agunging paraagunge muah Ratuning pararatune." 15Malih malaekate punika mabaos ring tiang sapuniki: "Sawatek yehe ane tepukin kita, ane tongosina baan sundele ento, nah ento parabangsa, rakyat, suku muah basa. 16Tanduke ane adasa ane suba tepukin kita ento muah satone ento, ia lakar geting teken sundele ento. Sundele ento bakal busbusina makaukud kanti malalung, tur isinne bakal amaha teken burone ento, suud keto laut tunjela baan api. 17Sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyelubin atin pararatune ento apanga saguluk nglaksanayang pakarsan Idane, tur apanga ia pada nyerahang kakuasannyane teken burone ento, kanti teka masan sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa kategepang. 18Anake eluh ane suba tepukin kita ento singja len, nah ento kotane ane gede ane ngereh sawatek pararatune di gumine."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\