WAHYU 18

1Sasampune punika tiang ngantenang malaekat adiri tumurun saking suarga. Malaekate punika madue kuasa ageng, tur jagate ngantos galang kasunarin antuk kaluihannyane. 2Malaekate punika raris ngelur kadi sapuniki: "Suba uug, suba uug Babele, kotane ane gede ento, tur jani suba dadi tongos bebutan muah tongos pengkeban saananing roh-rohe ane cemer, muah sawatek kedis-kedise ane jelek-jelek ane kagetingin, makejang masebun ditu. 3Sawireh sawatek bangsane makejang suba pada nginem anggur indria cecabulannyane, tur pararatune di gumine suba pada mamitra ajaka ia. Muah sudagare di gumine suba pada sugih ulihan ngulurin indriannyane ento." 4Raris tiang miragi wenten suara sane lianan saking suarga sapuniki: "Magedija, ih sawatek kaulan Ulun, magedija uli sig iane apanga eda kita kanti milu ngae dosa buka dosan iane, tur apanga kita eda kanti milu kena pasisipne. 5Sawireh dosa-dosanne suba madugdug kanti neked ka langite, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa singja lali teken kacorahannyane. 6Jani walesja teken ia patuhang buka pagaennyane marep teken kita, baang ia tikel ping pindo manut teken pagaennyane. Isinin gelase aji inum-inuman ane tikel ping pindo buketne, imbangang teken inum-inumane ane sediaanga buat kita. 7Jani sakitin ia aji panyangsara muah kaduhkitan; asah amun kaliangan muah idup masuka-sukan ane suba puponina. Sawireh ia mapineh kene: 'Jani idewek madeg raja putri, idewek tusingja balu, buina idewek tusing taen kaduhkitan.' 8Ento krana ia bakal nemu sengkala sajeroning awai, nah ento grubug, kaduhkitan muah sayah ane gede. Ia lakar katunjel, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa ane nepasin ia ento maraga maha kuasa." 9Pararatune ring jagate sane mamitra miwah masuka-sukan sarengipun, pacang pada matetangisan miwah pada masesambatan rikalane pada nyingak andus gumine sane muunang punika. 10Pararatune punika pacang nonton saking doh kabatek antuk ajerih ring sangsaranipune tur mabaos sapuniki: "Aduh, sengkala gede ragane ih kota ane gede, kota Babel ane kukuh. Pasisip Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ragane suba kalaksanayang sajeroning ajam!" 11Parasudagare ring jagate sami pada ngeling tur pada sedih mangenang ipun, santukan tan wenten anak sane jaga numbas barang-barangipune. 12Inggih punika barang-barang mas wiadin perak, sesocan miwah mutiara, wastra lenen sane alus miwah wastra tangi, sutra miwah wastra sane mawarna barak, barang-barang sane malakar antuk taru sane becik mawarni-warni, saluiring barang sane malakar antuk danta miwah antuk taru mael-mael, sane malakar antuk temaga, antuk besi miwah antuk batu marmer, 13babakan kayu manis miwah anget-angetan, wewangen, mur miwah menyan; anggur, minyak, tepung miwah gandum; lembu miwah biri-biri; kuda miwah kreta; roang tatadan miwah jiwan manusa. 14Parasudagare punika mabaos ring ipun sapuniki: "Sawatek barang-barang ane melah ane demenin ragane suba ilang, tur sawatek kasugihan muah kajegegan ragane masih suba ilang, tur tusing bakal buin tepukin ragane!" 15Parasudagare sane sampun sugih uli krana madolan ring kotane punika, pacang majujuk saking doh, santukan ajerih ring sangsaranipune. Ipun pacang ngeling masesambatan 16sapuniki baosne: "Aduh sengkala pesan ragane ih kota gede, kota ane nganggo kamben alus, kamben tangi muah barak, ane mapayas aji mas-masan, sesocan lan mutiara! 17Sawireh sajeroning ajam kasugihan ane amonto suba sirna!" Tur sawatek juragan kapale miwah panumpangnyane, napi malih paraburuhe ring kapale miwah sawatek anake sane geginannyane ngrereh pangupa jiwa ring segarane, sami pada majujuk saking doh, 18rikala ngeton andus genine sane muunang kotane punika, sami pada pagelur mabaos sapuniki: "Tusing taen ada kota ane buka kene gedenne!" 19Anake punika sami pada mebehang abu ring sirahne tur pada jerit-jerit ngeling sambilang ipun masesambatan sapuniki: "Aduh, sengkala! Sengkala kotane ane gede ento, kota ane ngranayang sawatek anake ane ngelah kapal di pasihe makejang suba dadi sugih uli krana kasugihannyane. Tur sajeroning ajam ia jani kasirnayang!" 20Malantaran uugnyane punika, masuka renaja inggih paradaging suargane! Pada masuka renaja parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah parautusan miwah paranabine! Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyisipang ipun uli krana pakardinipune marep ring ragane. 21Raris wenten malaekat sane siteng adiri. Malaekate punika raris ngosong batu, ageng batune sawatara kadi batu pangilesane, raris entung ipun ka segarane, tur kadulurin antuk baos sapuniki: "Patuh buka batune ento, keto masih kota Babele ane gede ento lakar kasabatang tuun sangetanga pesan, kanti tusing taen buin katepukin. 22Buina munyin rebabe lan munyin juru kidunge, aketo masih munyin sulinge muah munyin trompete tusing bakal madingehan buin di tengah kotane ento. Aketo masih tusing ada buin anak ane magarapan ditu. Tur munyin batu pangilesane masih tusing madingehan buin di kotane ento. 23Tusing taen buin lakar ada cayan lampu ditu tur munyin panganten luh wiadin muani masih tusing madingehan di kotane ento. Sawireh sudagar ibane kuasa pesan di gumine makejang, tur malantaran kasaktian ibane, iba ngranayang parabangsane makejang pada paling." 24Kota Babele punika sampun kasisipang uli krana rah paranabi miwah rah parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kapanggih ring kotane iriki; inggih punika rah sakancan anake sane sampun kapademang ring jagate puniki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\