WAHYU 19

1Sasampune punika wenten piragi tiang suara banter, sakadi suaran anak sareng akeh ring suargan, sapuniki baosne: "Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa! Karahayuan, kaluuran muah kakuasan ada sig Widin iragane, 2sawireh tetepasan Idane saja patut muah adil. Ida suba nyisipang sundele ane agung ento ane ngusakang gumine aji cabulne. Ida suba nyisipang ia, sawireh ia suba ngamatiang parekan-parekan Idane." 3Malih apisan piragi tiang anake punika mabaos: "Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa! Andus kotane ane gede ane suba katunjel ento malepuk tan papegatan kantos salawas-lawasne!" 4Irika parapanglingsire sane patlikur punika sasarengan ring satone patpat punika sumungkem tur nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malinggih ring singasanane, saha kadulurin atur: "Amin, pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 5Saking singasanane punika raris wenten suara sapuniki: "Pujija Widin iragane, ih sawatek parakaulan Idane muah sawatek anake ane nyungsung Ida, cerik kelih, tua bajang!" 6Raris piragi tiang wenten suara sakadi suaran jadma akeh, sakadi kuugan blabar wiadin sakadi kerugan krebek sane ageng sapuniki: "Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sawireh Ida Sang Panembahan, Widin iragane Ane Maha Kuasa, suba jumeneng Nata! 7Jalanja pada masuka rena masuryak-suryak! Pujija kagungan Idane! Sawireh rahina pabuncingan Panak Biri-birine suba teka, tur pangantene istri suba tragia. 8Pangantene istri ento suba kabusanain wastra alus, putih tur makilap!" (Wastra alusne ento, pinaka laksana ane patut uli parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.) 9Malaekate punika raris ngandika ring tiang sapuniki: "Suratangja kene: 'Bagia anake ane kaundang ka karya pabuncingan Panak Biri-birine.' " Malih malaekate punika ngandika: "Ene sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane sujati." 10Irika tiang sumungkem nyumbah ring ajeng cokor malaekate punika. Nanging sang malaekat punika mabaos ring tiang sapuniki: "Edaja keto! Sawireh manira masih parekan, patuh teken kita muah patuh teken nyama-nyamaan kitane ane ngagem kasujatian ane kasinahang baan Ida Hyang Yesus. Sumbahja Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sawireh kasujatian ane kasinahang baan Ida Hyang Yesus, ento masih ane ngwisikin paranabine!" 11Tumuli tiang ngeton suarga menga, tur wenten kuda seta. Sane nglinggihin kuda seta punika mapesengan: "Sang Satia Tuu tur Sujati". Ida setata adil sajeroning nibakang tetepasan miwah nglaksanayang paperangan. 12Panyingakan Idane tan bina kadi genine endih tur ring prabun Idane madaging makudang-kudang gegelungan. Ida madue parab sane matulis ring ragan Idane, inggih punika satunggiling parab, sane tan wenten anak sane uning, sajawining Ida ngraga. 13Ida mabusana jubah, sane bek madaging rah. 14Tur sawatek wadua balane punika sami pada nglinggihin kuda seta tur mapangangge sarwa petak malakar antuk kasa. 15Saking cangkem Idane metu pedang mangan pisan sane kanggen ngaonang sawatek parabangsane. Tur Ida pacang mrentah bangsa-bangsane punika antuk tungked besi. Samaliha Ida pacang meres anggur ring genah pameresan anggure, inggih punika bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa. 16Ring jubah Idane miwah ring cokor Idane, madaging tulisan parab, inggih punika: "Ratuning sawatek pararatu, miwah Agunging paraagunge". 17Raris tiang manggihin malaekat adiri nyeleg ring suryane. Malaekate punika ngaukin sawatek paksine ring ambarane antuk suara sane jangih sapuniki: "Maija pada mapunduh dini bareng-bareng mapesta, nunas bujanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane gede! 18Maija pada ngamah isin pararatune muah isin sawatek parasenapatine muah isin sawatek prajurite muah isin sawatek jarane muah sawatek isin anake ane negakin jarane ento muah isin jlemane makejang, cerik kelih, tua bajang, anak ane merdeka wiadin roang tatadan!" 19Raris tiang manggihin satone punika sareng ring pararatune ring jagate, kairing antuk paraprajuritnyane sampun pada mapunduh, yatna jaga maperang nglawan Anake sane nglinggihin kuda punika miwah prajurit Idane. 20Irika satone punika keni kejuk, asapunika taler nabine sane palsu punika, pangiring satone punika, sane sampun ngwentenang praciri-praciri ring arepannyane, (malantaran praciri-pracirine punika ipun sampun ngranayang pepineh anake sane sampun nampi pinget saking satone punika miwah sampun nyumbah arcannyane sami pada paling). Sato miwah nabine punika makakalih kasabatang idup-idup ka segara genine sane endih murub madaging welirang. 21Wadua balanipune sami kapademang antuk pedang, sane medal saking cangkem Anake sane nglinggihin kuda punika; tur pada paksi-paksine betek neda bangkenipune.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\