WAHYU 20

1Raris tiang ngantenang malaekat adiri tedun saking suarga makta sereg bangbange sane dalem miwah ante agulung. 2Malaekate punika raris ngejuk naga, ulane sane tua, inggih punika, Iblis wiadin Ratun Setane tur kategul siu taun suenipun. 3Setane punika raris kasabatang ka bangbange sane dalem tumuli kakancing tur kasegel tekepnyane, mangda I Setan nenten mrasidayang malingang pepineh bangsa-bangsane, sadurung jangkep siu taun punika. Sasampune langkung siu taun punika, ipun raris malih kaelebang wantah ajebos. 4Irika tiang manggihin singasana-singasana miwah watek anake sane malinggih irika. Watek anake punika kicen kuasa buat nibakang tetepasan. Taler kantenang tiang jiwa-jiwan anake sane kapunggal sirahne uli krana ipun nglumbrahang kasujatian sane kasinahang antuk Ida Hyang Yesus miwah sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake punika sampun tan nyak nyumbah satone miwah arcan satone punika tur sane gidat miwah tangannyane tan madaging pinget satone punika. Anake punika urip malih tur mrentah dados ratu sareng-sareng ring Ida Hyang Yesus Kristus siu taun suenipun. 5(Nanging anake sane sampun padem tiosan tan katangiang sadurung puput siu taune punika.) Puniki indik anake padem kauripang sane kaping pisan. 6Bagia tur kamertanin pisan anake sane sareng-sareng kauripang rikala anake padem kauripang sane kapisan puniki. Santukan sang pati sampun tan malih mrentah ipun kantos ipun tan pacang padem rikala rauh pademe sane kaping kalih. Ipun jaga dados parapinandita ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring ayun Ida Sang Kristus, tur ipun jaga mrentah sareng-sareng ring Ida siu taun suenipun. 7Tur sasampune puput masa siu taune punika, Ratun Setane jaga kalebang malih saking pangkengnyane. 8Ipun pacang ngrereh sawatek bangsane ring jagate, pacang sliwegang ipun pepinehnyane, inggih punika Gog miwah Magog. Setane punika pacang ngumpulang parabangsane punika buat maperang, tur cacakanipune tan bina sakadi biase ring pasisi akehipun. 9Ipun sumebar ngebekin jagate, raris ngiter genah pamuspan parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kota sane asihin Ida punika. Nanging saking ambarane raris wenten geni ngeseng anake punika makasami. 10Raris Ratun Setane sane ngapus anake punika, kasabatang ka segara genine sane bek madaging welirang, inggih punika ring genah sato miwah nabi palsune, tur ipun kasangsarain irika rahina wengi salami-laminnya. 11Tumuli tiang manggihin singasana sane ageng mawarna petak miwah Ida sane malinggih irika. Langit miwah jagate jeg sirna saking ajeng Idane tur tan kapanggih malih. 12Tur tiang manggihin anake sane sampun padem, agung alit pada nangkil ring ajeng singasana punika. Raris cakepane sami kagagah. Taler wenten cakepan sane tiosan kagagah, inggih punika cakepan sane mamuat wastan anake sane molih urip. Irika anake sane sampun padem pada katepasin manut ring pakardinnyane suang-suang, manut sakadi sane sampun kasuratang ring cakepane puniki. 13Segarane raris ngaturang sawatek anake sane padem ring segara. Sang pati miwah pati lokane taler ngaturang sakancan anake sane raksa ipun. Makasami jadmane punika katepasin manut pakardinnyane suang-suang. 14Irika sang pati miwah pati lokane kasabatang ka segara genine. (Segara geni punika, inggih punika padem sane kaping kalih.) 15Tur sawatek jadmane sane wastannyane tan munggah ring cakepan sane mamuat wastan anake sane molih urip, ipun kasabatang ka segara genine punika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\