WAHYU 22

1Malaekate punika taler matujuhin tiang tukad toya sane ngawinang urip, sane toyannyane ening sakadi kaca, sane membah saking singasanan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah saking singasanan Panak Biri-birine punika, 2tur membah nuluh basa tengah margin kotane punika. Sabilang sisin tukade punika, wenten wit kauripan sane mawoh ping roras ataun, ngabulan apisan. Daun-daun wit kauripane punika kanggen ngwarasang parabangsane. 3Ring kotane punika tan wenten malih sane keni temah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Singasanan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah singasanan Panak Biri-birine pacang wenten ring kota punika tur parakaulan Idane pacang astiti bakti ring Ida. 4Parakaulan Idane pacang pada ngatonang wedanan Idane tur parab Idane pacang katulis ring gidatipune sami. 5Irika tan pacang malih wenten wengi, tur parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa tan malih muatang cayan lampu wiadin galanging surya, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Panembahan sane pacang dados galangipune, tur ipun pacang mrentah dados ratu kantos salami-laminnya. 6Raris malaekate punika ngandika ring tiang sapuniki: "Sabdane ene saja tur patut kagugu. Tur Ida Sang Panembahan, Ida Sang Hyang Widi Wasa ane maicayang Roh Idane teken paranabine, ngutus malaekat Idane buat ngedengang teken parakaulan Idane, unduk ane bakal enggal teka." 7Ida Hyang Yesus ngandika: "Sujatinne Ulun bakal enggal teka! Bagia anake ane nuutang sabda ane kawarah-warahang di cakepane ene!" 8Tiang puniki Yohanes, sane sampun miragi miwah ngatonang indike punika makasami. Tur sasampune tiang miragi tur ngeton punika makasami, tiang raris sumungkem nyumbah ring malaekate sane sampun ngedengang indike punika ring tiang. 9Nanging malaekate punika ngandika ring tiang sapuniki: "Edaja keto teken manira! Sawireh manira masih dadi parekan, patuh buka kita muah timpal-timpal kitane muah paranabine muah buka sakancan anake ane nuutang sawatek sabdane di cakepane ene. Sumbahja Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 10Malih malaekate punika ngandika ring tiang: "Edaja pingitanga pawarah-warahe ane di cakepane ene, sawireh wanengne suba paek. 11Nyenja demen ngae jele apanga terus ia magae jele; nyenja demen ngae cemer depang ia terus cemer, tur nyenja ane sadu depang ia terus malaksana patut; nyenja suba suci depang ia miara kasucian dewekne!" 12Ida Hyang Yesus ngandika: "Padingehangja! Sasajaane Ulun bakal enggal teka! Ulun bakal ngaba hadiah buat sakancan anake, manut pagaennyane suang-suang. 13Ulun ene Alpa lan Omega, Ane Pangawit muah Ane Panyuud, Ane Paling Malu muah Ane Paling Duri." 14Bagia anake sane ngumbah jubahnyane kantos kedas. Anake punika pacang kalugrain wewenang naar woh uripe punika tur ngranjing ring kotane punika ngambah ring kori agunge. 15Nanging sawatek anake sane demen ngapus miwah sane ngiwa, sundel-sundele, anake sane demen ngamademang jadma, anake sane nyumbah arca-arca miwah sawatek anake sane demen mabaos miwah malaksana mobab, anake punika wenten ring jabaan kori agung kotane punika. 16"Ulun ene Yesus, suba ngutus malaekat Ulune buat nuturang sapariunduke ene makejang teken kita, buat sakancan pasamuane. Ulun sentanan Sang Prabu Daud, Ulun bintang siang ane masunaran galang." 17Irika Sang Roh miwah pangantene istri punika ngandika: "Maija!" Sakancan anake sane miragi pangandikane punika mangda taler mabaos: "Maija!" Sapasiraja sane marasa kasatan, mrikija; sapasiraja sane mapakayunan, tampija paica toya sane ngawinang urip punika. 18Tiang puniki Yohanes, saking sujati sarat ngaturang pakeling ring sawatek anake sane kayun mirengang pawarah-warahe sane munggah ring cakepane puniki: "Yen wenten anak sane ngimbuhin sabdane puniki, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngimbuhin pasisipipune antuk sengkala-sengkalane sane munggah ring cakepane puniki. 19Maliha yen wenten anak sane ngirangin pawarah-warahe sane munggah ring cakepane puniki, Ida Sang Hyang Widi Wasa taler pacang ngambil bagianipune saking woh wit taru sane ngawinang urip miwah saking kotane suci, sakadi sane sampun kunggahang ring cakepane puniki." 20Ida sane sampun mapaica katerangan ngeniang paindikane puniki makasami, masabda: "Tuah saja buka keto! Ulun bakal enggal teka!" Amin. Durusangja rauh duh Hyang Yesus Panembahan titiang! 21Sih pasuecan Ida Hyang Yesus, nunggilja ring semeton sareng sami! Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\