WAHYU 4

1Sasampune punika malih tiang polih sipta jati sane lianan, tur tiang ngantenang wenten kori mampakan ring suarga. Tur suara sane suarannyane sakadi suaran trompet, sane riin sampun naenin piragi tiang ngandika ring tiang, ngandika kadi asapuniki: "Maija menekan, Ulun bakal ngedengin kita, apa ane tusing buungan bakal kasidan sasubane ene." 2Tan pararapan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa raris nguasain tiang. Irika ring suarga wenten satunggiling singasana, tur wenten anak malinggih ring singasanane punika. 3Prarain Idane masunaran, tan bina sakadi sesocan inten miwah mirah; singasanane punika kiter antuk bianglalah sane dumilah sakadi inten ijo. 4Samaliha singasana punika taler kiter antuk singasana sane lianan, patlikur akehipun, sane kalinggihin antuk parapanglingsir patlikur diri akehipun. Parapanglingsire punika mapangangge sarwa putih tur duur danene magelungan mas. 5Saking singasanane punika medal kilap, suara miwah kerug krebek. Ring ajeng singasanane punika wenten sundih sane ngendih pepitu; punika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pepitu. 6Ring ajeng singasanane punika wenten kanten sakadi segara kaca, ening sakadi kristal. Ring ilehan singasanane punika miwah ring sabilang sampingnyane, wenten sato patpat, sane bek madaging mata, ring arep miwah ring ungkurnyane. 7Satone sane kaping pisan rupanipun sakadi singa; satone sane kaping kalih marupa godel lembu tur satone sane kaping tiga muanipun sakadi muan manusa; tur satone sane kaping pat rupanipun sakadi paksi garuda sane nuju makeber. 8Satone makapatpat punika suang-suang pada maderbe kampid nemnem, tur bek madaging mata, ring tengah miwah ring sisinipun makaileh. Rahina wengi ipun masuara tan papegatan sapuniki: "Suci, suci, suci, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sane Maha Kuasa, sane riin sampun wenten, tur sane wenten mangkin miwah sane taler wenten ring wekasan." 9Satone makapatpat punika ngaturang kidung pujian miwah ngaturang sembah tur ngaturang panyuksma ring Ida sane malingga ring singasanane punika sane nyeneng salami-laminipun. Rikala ipun nglaksanayang indike punika, 10parapanglingsire sane patlikur punika sami pada sumungkem ring ajeng Ida sane malinggih ring singasanane punika, tur ngaturang sembah ring Ida sane nyeneng salami-laminipun. Dane sami pada ngelus tur ngenahang gegelungan danene ring ajeng singasanane tur kadulurin atur: 11"Duh Ratu Panembahan miwah Widin titiange, Palungguh IRatu mula patut katurin puji, sembah miwah kawisesan. Santukan Palungguh IRatu sane sampun ngardi makasami, tur antuk pakarsan Palungguh IRatu makasami puniki sampun wenten tur urip."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\