WAHYU 5

1Tiang ngantenang wenten cakepan ring tangan Idane sane tengen, inggih punika, Ida sane malinggih ring singasanane punika; cakepan punika sampun matulis ring sisi miwah ring tengahnyane tur madaging meterae pepitu. 2Taler tiang ngatonang malaekat sane katong adiri sane majeritan antuk suara sane gora sapuniki: "Sapasirake sane kawenangang pacang ngagah tur mukak meteraen cakepane punika?" 3Nanging sawatek anake ring suarga miwah sane ring jagate tur sane wenten ring jagate sane ring sor, tan wenten sane mrasidayang ngagah cakepane punika wiadin sane mrasidayang ningalin sesuratan sane wenten ring tengah cakepane punika. 4Irika raris tiang ngeling sedih kingking, santukan tan wenten anak sane kawenangang jaga ngagah cakepane punika wiadin ningalin sesuratan sane wenten ring tengah cakepane punika. 5Raris wenten ring pantaran parapanglingsire punika mabaos ring tiang: "Edaja cening ngeling! Tingalinja singane ane uli terehan Dane Yehuda ento, nah ento turunan ane luih uli Sang Prabu Daud, Ida suba menang tur Ida nyidayang mukak meteraene ane pepitu tur ngagah cakepane ento." 6Irika raris kantenang tiang wenten Panak Biri-biri ngadeg ring basa tengah singasanane punika, tur kiter antuk satone patpat miwah parapanglingsire sane patlikur punika. Panak Biri-birine punika pakantenannyane sakadi naenin matampah. Panak Biri-birine punika matanduk pepitu tur madue pangaksian taler pepitu, inggih punika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pepitu, sane sampun kutus ka sakuub jagate. 7Panak Biri-birine punika raris nganampekin tur ngambil cakepane saking tangan Idane sane tengen, sang sane malinggih ring singasanane punika. 8Rikala Panak Biri-birine punika ngambil cakepane punika, satone sane patpat miwah parapanglingsire sane patlikur punika, sami pada sumungkem ring ajeng Panak Biri-birine punika. Suang-suang pada ngamel rebab miwah bokor mas, sane bek madaging menyan, inggih punika pangastawan parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9Raris dane sami makidung sasarengan ngidungang kidung anyar sapuniki: "Wantah Palungguh IRatu sane wenang ngambil cakepane punika tur mukak meteraennyane. Santukan Palungguh IRatu sampun kasedayang, tur malantaran sedan IRatune, IRatu sampun ngrahayuang manusane makasami buat katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, saking asing-asing suku miwah basa, soroh miwah bangsa. 10Palungguh IRatu sampun nadosang ipun parapinandita, buat ngaturang ayah ring Widin iragane, tur Palungguh IRatu sampun nadosang ipun pararatu sane jaga mrentah ring jagate." 11Tumuli tiang malih ngatonang miwah miragi suaran malaekat minab wenten aketi laksa akehipun. Malaekate punika pada majujuk ngiter singasanane miwah satone patpat miwah parapanglingsire, 12tur pada makidung antuk suara sane jangih sapuniki suaranne: "Panak Biri-birine sane sampun naenin katampah punika, Ida mula patut nampi kawisesan, kasugihan, kawicaksanan miwah kakuatan, kamulian, kagungan miwah kapujian." 13Irika raris piragi tiang sawatek sane murip sane wenten ring jagate miwah sane wenten ring jagate sane ring sor miwah sakancaning sane wenten ring segarane, saluiring sane wenten ring buanane sami, pada makidung sapuniki: "Ida sane malinggih ring singasanane miwah Panak Biri-birine, patut kapuji-puji, kasungsung sumbah, kaluihang tur madue kuasa salami-laminnya!" 14Satone makapatpat pada masaur "Amin". Tur parapanglingsire sami pada sumungkem tur nyumbah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\