WAHYU 6

1Tumuli tiang ngatonang Panak Biri-birine punika mukak meteraene sane pangawit saking meteraene sane pepitu punika, tur piragi tiang suaran salah tunggil satone sane patpat punika, suaranipun tan bina kadi krebek sapuniki: "Maija!" 2Irika kantenang tiang wenten kuda seta. Sane nglinggihin kudane punika ngagem panah, tur anake punika kicen gegelungan. Anake punika raris medal sakadi anak sane sampun menang buat ngrebut kawijayan. 3Wus punika Panak Biri-birine raris mukak meteraene sane kaping kalih, tur piragi tiang satone sane kaping kalih mabaos sapuniki: "Maija!" 4Raris wenten kuda siosan medal, inggih punika kuda abang. Anake sane nglinggihin kudane punika kicen kuasa buat ngwentenang paperangan ring jagate puniki, kantos jadmane pada saling pademang. Anake punika taler kicen pedang ageng. 5Wus punika Panak Biri-birine punika raris mukak meteraene sane kaping tiga; tur piragi tiang satone sane kaping tiga mabaos: "Maija!" Tur irika raris panggihin tiang wenten kuda cemeng. Anake sane nglinggihin kudane punika, ngamel dacin. 6Raris wenten suara piragi tiang sakadi suara sane medal saking pantaran satone patpat punika, sapuniki suaranipun: "Gandume atakeh dadi upah anak magae awai muah jelaene telung takeh masih dadi upah anak magae awai. Nanging lengis muah anggure eda usakanga!" 7Wus punika Panak Biri-birine raris mukak meteraene sane kaping pat tur piragi tiang suaran satone sane kaping pat sapuniki: "Maija!" 8Irika katonang tiang wenten kuda wilis. Sane nunggang kudane punika mawasta Sang Pati, ipun katututin antuk Pati Lokane. Sang Pati kicen kuasa ngamademang apah patan daging jagate, antuk paperangan, sayah ageng miwah grubug miwah antuk sato-sato sane galak ring jagate. 9Wus punika Panak Biri-birine raris mukak meteraene sane kaping lima. Irika ring sor genah aturane panggihin tiang jiwa-jiwan anake padem uli krana midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha satia tuu ring kasaksianipune. 10Anake punika sami pada majeritan antuk suara sane jangih, sapuniki baosnyane: "Duh Ratu Panembahan Sane Maha Kuasa, sane maraga suci tur sujati. Malih amunapike suenipun jaga panemayan Palungguh IRatu pacang nepasin miwah nyisipang jadmane ring jagate, santukan ipun sampun ngamademang titiang?" 11Anake punika suang-suang pada kicen busana putih, tur ipun kapangandikayang mangda mararian dumun ajebos, kantos jangkep etangan paratimpalipune sane dados parekan miwah paranyamanipune sane jaga kapademang sakadi ipun. 12Wus punika kantenang tiang Panak Biri-birine raris mukak meterae sane kaping nem. Tumuli wenten linuh ageng tur suryane katon badeng sakadi bereme sane kasar, tur bulane abang pisan sakadi rah. 13Bintang-bintange ring langite sami pacepolpol ulung ka jagate sakadi ulungan woh aane sane matah aasang angin baret. 14Langite sirna sakadi kakerebe kagulung tur kunggahang, tur gunung miwah pulo-pulone sami pada magingsir saking genahipune. 15Irika pararatune ring jagate miwah parapangagenge miwah parasenapatine, anake sugih-sugih miwah anake sane madue kuasa miwah sakancan anake sane lianan, anak sane dados panjak miwah anak sane merdeka, sami pada ngengkebang dewek ring gua-guane wiadin ring selag-selagan gunung batu kaange. 16Irika anake pada mabaos ring gunung-gununge miwah ring batu-batu kaange sapuniki: "Tangkebja tiang tur ilidangja tiang uli pangaksian Idane, ane malinggih di singasanane ento miwah uli bebendun Panak Biri-birine. 17Rahina piduka sane ageng pabuat ipun sareng sami sampun rauh, tur sapasirake sane jaga purun mapas?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\