WAHYU 7

1Sasampune punika, tiang ngantenang malaekat sareng patpat, ngadeg ring tepin jagate makapatpat. Malaekate punika nabengin angine ring jagate, mangda sampunang kantos wenten angin mampehan ring jagate, ring segara miwah nempuh taru-tarune. 2Tur wenten panggihin tiang malaekat tiosan rauh saking kangin mamuat meteraen Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng. Irika dane majeritan antuk suara jangih ring malaekate sane patpat, sane sampun kicen wewenang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat nguugang jagate miwah segarane. 3Sapuniki baos danene: "Eda malu uuganga gumine muah pasihe muah kakayonane, satonden tiang mingetin aji meterae, gidat sawatek kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 4Tur tiang kapangandikain, mungguing katah anake sane kapingetin gidatnyane antuk meteraen Ida Sang Hyang Widi Wasa, cacakan ipun wenten satus petang dasa patpat tali. Anake punika sami asalipun saking katurunan Israel, inggih punika: 5Saking terehan Dane Yehuda sane kapingetin antuk meterae wenten roras tali, saking terehan Dane Ruben roras tali, saking terehan Dane Gad roras tali. 6Saking terehan Dane Aser roras tali, saking terehan Dane Naptali roras tali, saking terehan Dane Manase roras tali. 7Saking terehan Dane Simeon roras tali, saking terehan Dane Lewi roras tali, saking terehan Dane Isakar roras tali. 8Saking terehan Dane Sebulon roras tali, saking terehan Dane Yusup roras tali, saking terehan Dane Benyamin roras tali. 9Sasampune punika wenten panggihin tiang, jadma katah pisan, kantos tan keni antuk ngetang akehipun. Jadmane punika asalipun saking sawatek soroh, terehan, bangsa miwah basa, sami pada majujuk ring ajeng singasanane miwah ring ajeng Panak Biri-birine. Anake punika sami nganggen busana putih tur ngamel papah punyan palma. 10Tur ipun masaur manuk sasarengan antuk suara sane jangih sapuniki: "Karahayuan titiange sareng sami rauhnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malingga ring singasanane miwah saking Panak Biri-birine punika!" 11Irika paramalaekate sami pada ngadeg ngiter singasanane, kasarengin antuk parapanglingsire miwah satone patpat punika. Dane sareng sami raris sumungkem ring ajeng singasanane tur nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa, 12maduluran atur: "Amin! Kaluuran miwah kamulian, kawicaksanan miwah panyuksma, kaluihan miwah kakuasan miwah kakuatan katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, langgeng salami-laminnya! Amin!" 13Raris sinalih tunggil saking parapanglingsire punika mabaos ring tiang sapuniki: "Nyenke anake ane mabusana putih ento, tur uli dija rauhne?" 14Raris tiang matur ring dane: "Ratu, titiang tan uning, Ratu sane wikan ring indike punika." Irika raris dane ngandika ring tiang: "Ene suba anake ane suba luput tur rahayu uli sangsarane ane gede. Anake ane suba ngumbah panganggonne tur mutihang aji getih Panak Biri-birine. 15Ento kranane anake ento pada majujuk di ajeng singasanan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngaturang ayah ring Ida peteng lemah di Perhyangan Agung Idane. Tur Ida ane malingga di singasanane ento bakal nyayubin anake ento aji teja wedanan Idane. 16Anake ento tusing buin bedak lan seduk. Buina panes matan aine wiadin panes bantenge tusing buin nyakitin anake ento. 17Sawireh Panak Biri-birine ane di basa tengah singasanane ento, ane bakal ngangonang tur nuntun anake ento ka empul toya uripe. Tur Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal ngusapang yeh paningalan anake ento."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\