WAHYU 8

1Rikala Panak Biri-birine punika mukak meterae sane kaping pitu, ring suarga jeg sepi mapepan, wenten sawatara atengah jam suenipun. 2Tumuli panggihin tiang malaekate pepitu sane ngadeg ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa; dane suang-suang pada kicen trompet pada masiki. 3Tumuli wenten rauh malaekat siosan adiri makta pasepan mas raris ngadeg ring arepan genah aturane. Dane kicen menyan akeh pisan, buat katurang sinarengan ring pangastawan kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring duur genah aturane sane wenten ring ajeng singasanane. 4Irika andus menyane punika sinarengan ring pangastawan parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa mubun tur malepuk ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa saking tangan malaekate iwau. 5Raris malaekate punika ngambil pasepane, kabekin kadagingin geni saking genah aturane, tur kentungang ka jagate. Irika raris wenten suara miwah kuugan krebek, kilap tatit miwah linuh ageng. 6Irika malaekate sane pepitu punika sane pada ngamel trompet, pada sedia-sedia jaga ngupin trompete punika. 7Malaekate sane kaping pisan ngupin trompetnyane. Tumuli wenten sabeh miwah geni macampur rah, sakadi breokang ulung ka jagate. Apah tigan jagate puun, taler apah tigan saking sawatek kakayonane miwah sakancan daun padange sane gadang. 8Raris malaekate sane kaping kalih ngupin trompetnyane. Raris wenten rerupan sakadi gunung sane ageng pisan, tur ngendih murub kasabatang ka segarane. Apah tigan toyan segarane dados rah, 9tur sawatek daging segarane sane mangkihan padem apah tiganipun miwah apah tigan saking sawatek kapale sami pada geseng. 10Raris malaekate sane kaping tiga ngupin trompetnyane. Raris bintange sane ageng sane ngendih sakadi sundih, ulung saking langite, tur nepen apah tigan saking sawatek tukade miwah toya anakane. 11(Wastan bintange punika bintang Pait.) Apah tigan saking sawatek toyane sami pada pait, tur akeh anake padem ulihan nginem toyane punika, santukan toya punika sampun dados pait. 12Raris malaekate sane kaping pat ngupin trompetnyane. Tumuli apah tigan saking suryane, apah tigan saking bulane miwah apah tigan saking bintang-bintange keni kagebug, kantos apah tigannyane sami pada dados peteng, mawanan apah tigan rahinane miwah apah tigan wengine nenten polih galang. 13Raris tiang manggihin miwah miragi wenten paksi garuda makeber tegeh ring ambarane sambilang ipun masuara banter sapuniki: "Sengkala, sengkala! Ambate sengkalan sawatek anake ane nongos di gumine, yen trompet malaekate ane buin tetelu ento bakal kamunyiang!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\