ROMA 11

1Sane mangkin tiang mataken: "Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa ngutang kaula druen Idane?" Sampun sinah boya kadi asapunika. Tiang niri puniki anak Israel, turunan Dane Abraham, saking palelintihan Dane Benyamin. 2Ida Sang Hyang Widi Wasa nentenja pacang ngutang kaula sane sampun selik Ida saking nguni. Punapi semeton tan uning, napi sane sinurat ring Cakepan Sucine ngeniang indik dane Nabi Elia, ritatkala dane nguningayang indik bangsa Israele ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadi asapuniki: 3"Duh Ratu Sang Panembahan, paranabi druene sami sampun kapademang, samaliha genah pamuspan druene sampun kuugang, wantah titiang sane kantun murip, tur anake punika taler mamanah ngamademang titiang." 4Sapunapike sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dane? Sapuniki sabdan Idane: "Ulun suba ngenuang jleman Ulun pitung tali diri, jlema ane tonden taen mabakti nyumbah Dewa Baal." 5Kadi asapunika taler ring masane mangkin, wantah akedik anak sane kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran sih suecan Idane. 6Ida nyelik punika madasar antuk sih suecan Idane, boya madasar pakardin jadmane punika. Santukan yening Ida nyelik jadmane madasar pakardinipune, kenginan sih pasuecan Idane punika tan malih dados kawastanin sih sueca sane sujati. 7Raris sapunapike mangkin? Bangsa Israele, ipun tan prasida mamangguh paindikan sane ulati ipun. Nanging anake sane akedik, sane sampun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sane mamangguh. Tur jadmane sane lianan, ipun sampun mamongol arepa ring dauh pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8Sakadi kecap Cakepan Sucine, sapuniki: "Ida Sang Hyang Widi Wasa nadiang ia pada belog punggung; kanti kayang jani ia tusing nyidayang ningalin aji paningalane wiadin ningeh baan kupingne." 9Samaliha Sang Prabu Daud ngandika sapuniki: "Dumadak ia apanga kejuk tur kajeet di nujune ia masuka-sukaan; madak apanga ia labuh, madak apanga ia kukum. 10Dumadak paningalane apanga setata ngidem, kanti ia tusing nyidayang ningalin; tur apanga ia kanti bungkut mondong kakewehannyane nganti salawas-lawasne." 11Sane mangkin tiang mataken sapuniki: "Rikala bangsa Yahudine katanjung punapike ipun labuh kantos nyag? Sampun janten nenten! Nanging malantaran ipun malaksana dosa, ngawinang karahayuane sampun karauhang ring bangsane sane boya Yahudi, mangdane bangsa Yahudine iri ati marep ring ipun. 12Dosan bangsa Yahudine punika ngrauhang merta sane akeh pabuat jagate miwah kakirangan rohaninipune ngrauhang merta sane ageng ring bangsane sane boya Yahudi. Duaning punika, tan kadi-kadi ageng mertane sane pacang karauhang, yen watek bangsa Yahudine molih karahayuan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Sane mangkin tiang mabaos ring semeton sane boya Yahudi. Sakantun tiang dados utusan Ida Sang Kristus pabuat bangsane sane boya Yahudi, tiang marasa bungah ring sajeroning pakaryan tiange. 14Menawi tiang nyidayang ngawinang bangsan tiange jaga iri ati, tur malantaran punika jaga mrasidayang makudang-kudang diri saking pantaranipune karahayuang. 15Santukan rikala ipun katulak, jadmane sane lianan ring jagate sampun kadadosang sawitra antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika, punapike dadosipun; yening ipun katrima antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa? Sampun sinah indike punika jaga tan bina sakadi anake padem murip malih. 16Yening kebesan rotine sane pangawit sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kenginan makabungkul rotine punika taler dados druen Ida, tur yening akah tarune katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, carang-carangipune taler dados druen Ida. 17Makudang-kudang carang wit saitun tetimuhane sampun kagetep, tumuli carang-carang wit saitun alase katempelang ring punyan saitun tetimuhane punika. Semeton bangsa sane boya Yahudi tan bina sakadi wit saitun alase, tur sane mangkin semeton polih duman kakuatan miwah kawiryan urip saking bangsa Israel. 18Duaning asapunika, sampunang semeton nganistayang anake sane kagetep sakadi carang-carange punika. Sapunapi jaga antuk semeton nyumbungang dewek? Semeton wantah dados carang; boya semeton sane nyangga akahe, nanging akahe sane nyangga semeton. 19Nanging semeton jaga mabaos sapuniki: "Inggih sayuakti sapunika; nanging carang-carang punika sampun kagetep, praya nyediang genah pabuat tiang." 20Wantahja yuakti sapunika. Carang-carange punika kagetep santukan ipun nenten pracaya. Tur semeton kantun nyeleg santukan semeton pracaya. Nanging sampunang semeton marasa sumbung ngeniang ring paindikane punika; becikan semeton tansah rumasa jejeh. 21Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten madalem bangsa Yahudine, sane pinaka dados carang-carang sane jati mula, punapike semeton mitaenang, mungguing Ida madalem semeton? 22Iriki sinah pabuat semeton, kadi asapunapi sih pasuecan miwah kakerasan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida keras marep ring anake sane mapakardi dosa, nanging Ida sih sueca ring semeton yening semeton pageh sajeroning sih pasuecan Idane; nanging yen tan pageh, semeton taler pacang kagetep. 23Tur bangsa Yahudine punika, yening ipun ngutang pepinehipune sane tan pracaya punika, ipun jagi kagenahang mawali ring genahipune sane jati mula, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa ngwaliang ipun malih. 24Semeton bangsa sane boya Yahudi, tan bina sakadi wit saitun alas, sane kagetep tur katempelang ring punyan saitun tetimuhane. Indike punika matungkasan ring kawentenan semetone. Bangsa Yahudine punika, tan bina sakadi wit saitun tetimuhan; duaning punika sampun janten danganan buat Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nempelang carang-carang sane pecak kagetep punika ka punyanipune sane jati mula. 25Inggih parasemeton! Puniki wenten kasujatian sane pingit, sane jagi uningayang tiang ring semeton. Indike punika jagi ngawinang semeton tan pacang marasa ring raga wicaksana. Inggih punika sapuniki: "Kapunggungan bangsa Israele punika nentenja langgeng, nanging wantah kantos rauh ring masa, rikala bangsa-bangsa sane boya Yahudi jangkep akehipun pedek ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 26Kenginan kadi asapuniki indiknya bangsa Israel pacang karahayuang. Sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: "Sang Juru Rahayu lakar rauh uli bukit Sion, tur lakar ngilangang sakancan kacorahane uli saparisentanan Yakube. 27Ulun lakar ngadakang pasubayane ene teken ia, dikalan Ulun mrastayang dosan-dosannyane." 28Santukan bangsa Yahudine nulak Orti Rahayune punika, ipun dados meseh Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran semeton parabangsa sane boya Yahudi. Nanging malantaran ipun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun dados sawitran Idane, uli krana leluuripune. 29Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten jaga ngubah pakayunan Idane marep ring anake sane sampun selik miwah sane mertanin Ida. 30Sakadi semeton parabangsa sane boya Yahudi, sane riin semeton nenten astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa; nanging sane mangkin semeton sampun nrima sih pasuecan Idane, malantaran tan tuonipun bangsa Yahudi ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 31Kadi asapunika taler, malantaran sih pasuecan sane sampun trima semeton, sane mangkin bangsa Yahudine tan tuon ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane ipun taler kalugra nrima sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nadosang jadmane makasami kareh antuk pepineh sane tan astiti bakti ring Ida, mangdane malantaran punika, Ida prasida nyinahang sih pasuecan Idane ring ipun makasami. 33Ambate agung kasugihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ambate dalem kawicaksanan miwah kaweruh Idane! Sapasirake pacang nyidayang nerangang kaputusan Idane? Sapasirake sane nyidayang ngresep ring pidabdab Idane? 34Sakadi kakecap ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: "Sapasirake sane uning ring pakayunan Ida Sang Panembahan? Sapasirake mrasidayang ngaturin Ida pawungu? 35Sapasirake naen ngaturin Ida punapa-punapi, kantos Ida patut masilihin?" 36Santukan saluiring paindikan Ida sane ngardi, tur saluiring paindikan wenten malantaran Ida, tur pabuat Ida. Kaluihane punika, wantah katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa salami-laminnya. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\