ROMA 12

1Inggih parasemeton! Duaning asapunika, malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ageng ring iraga, tiang mapinunas ring semeton: Aturangja ragan semetone pinaka dados aturan sane murip, ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, suksrahangja buat ngayah ring ayun Idane, tur mangda kaledangin antuk Ida. Punika mawasta pangubakti sane sujati, sane patut aturang semeton. 2Sampunangja semeton ninutin laksanan jadmane ring jagate puniki, nanging aturangja ragan semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda Ida mapaica manah sane anyar ring semeton, mangda pepineh semetone kaanyarang. Sasampune punika semeton jaga mrasidayang uning ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane encen sane becik miwah sane ngledangin Ida, tur sane sampurna. 3Malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun kapaicayang ring tiang, tiang matur ring semeton sareng sami asapuniki: Sampunangja semeton mikayunin ragan semetone langkungan ring kawentenan semetone. Nanging semeton patut ngalap asor ring pakayunan, tur semeton suang-suang patut ngajiang raga satinut ring kapracayan sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton suang-suang. 4Ring dewek iragane akeh wenten anggota, tur asing-asing anggotane punika maderbe tetegenan sane mabina-binayan. 5Kadi asapunika taler iraga, yadiastun iraga sareng akeh, iraga maraga tunggal sajeroning Ida Sang Kristus, tur iraga sareng sami sampun dados asiki, sakadi anggotan dewek iragane punika. 6Duaning punika, iraga patut ngunayang paica sane mabina-binayan punika satinut ring sih pasuecan sane sampun kapaicayang ring iraga antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yen iraga polih paica midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga patut nglaksanayang paindikane punika, satinut ring kapracayan iragane ring Ida Sang Kristus. 7Yening paica punika buat ngayahin, iraga patut ngayahin. Yening paica punika buat ngurukang, iraga patut ngurukang. 8Yening paica punika buat mituturin anak lian, iraga patut nglaksanayang kadi asapunika. Sapasiraja ngedumang paderbeannyane ring anak lianan, ipun patut nglaksanayang paindikan punika madasar antuk manah dana; sapasiraja dados pamimpin, ipun patut anteng makarya; sapasiraja nyinahang kapiolasan ring anak lianan, patut indike punika kalaksanayang madasar antuk manah liang. 9Kapitresnane punika patut saking nulusing ati. Getingja ring paindikan sane corah, tur agemja paindikan sane becik. 10Pada saling tresnainja sakadi pasemetonan sajeroning Ida Sang Kristus, tur saling ajiang ring pantaran semetone. 11Antengangja makarya, sampunang mayus. Ayahinja Ida Sang Panembahan antuk manah sane astiti bakti. 12Pada liangja sajeroning pangajap-ajap semetone, sabarja sajeroning kamewehan, tur telebangja ragane ngastawa tan papegatan. 13Tulunginja semetone sane kakirangan, tur sediaangja dunungan pabuat tamiu sane merluang dunungan. 14Mapinunasja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda Ida ngamertanin anake sane nyangsarain semeton; mapinunasja mangdane Ida ngamertanin, sampunang nemah. 15Pada masuka renaja sareng-sareng ring anake sane masuka rena miwah nangisja sareng-sareng ring anake sane nangis. 16Patehangja mikayunin anake makasami. Sampunangja sumbung, nanging laksanayangja saking liang, pakaryane sane kasengguh nista. Sampunang mitaenang ragan semetone wicaksana. 17Yening wenten anak ngardi corah marep ring semeton, sampunangja walesa antuk pakardi sane corah. Usahayangja ngardi paindikane sane kawastanin becik antuk anake makasami. 18Yening kapo mrasidayang, saking ulihan semeton, madameja arepa ring anake makasami. 19Inggih parasemeton! Sampunangja semeton ngwales, nanging banggayangja pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa mamargi. Santukan wenten kecap Cakepan Suci asapuniki: "Ulun ane wenang ngwales. Ulun ane lakar ngwales, sapunika sabdan Ida Sang Panembahan." 20Nanging sakadi kecap Cakepan Sucine, sapuniki: "Yening musuh kitane seduk, baangja ia madaar, yening ia bedak baangja ia nginum; sawireh malantaran nglaksanayang unduke ento, sujatinne kita ngranayang ia kimud." 21Sampunangja kacorahane punika kantos ngaonang semeton, nanging kaonangja kacorahane punika antuk kabecikan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\