ROMA 13

1Asing-asing anak patut satinut ring pamrentah, santukan tan wenten pamrentah sane kawitipun boya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Samaliha pamrentah-pamrentah sane wenten punika kadegang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2Sapasiraja tungkas ring pamrentah, anake punika tungkas ring paindikan sane sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur anake sane malaksana kadi asapunika, ipun ngrauhang pasisip buat deweknyane niri. 3Santukan wentenipun pamrentah, boyaja mangda katakutin antuk anake sane malaksana becik, nanging mangda katakutin antuk anake sane malaksana corah. Punapike semeton meled jagi tan takut ring anake sane mrentah? Duaning punika laksanayangja paindikane sane becik, sinah pamrentahe punika jaga muji semeton. 4Santukan pamrentahe punika parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane makarya pabuat kabecikan semetone. Nanging yening semeton malaksana corah, takutja ring pamrentahe punika, santukan kakuasaannyane buat ngukum, sinah pacang kalaksanayang. Pamrentahe punika parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa buat nglaksanayang pidukan Idane marep ring anake sane malaksana corah. 5Punika awinan semeton patut bakti ring pamrentah, boyaja saking ajerih ring pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging taler mangda saking nekeng ati. 6Punika awinannya semeton naur pajeg, santukan rikala pamrentahe punika ngamargiang pakaryannyane, ipun makarya pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Duaning punika semeton patut naur ring pamrentahe sakancaning sane patut taur semeton; taurja pajeg upah miwah pajeg kasugihan semetone, tur ajiangja pamrentahe punika makasami. 8Sampunangja semeton mutang ring sapasira jua, nanging pada saling tresnainja. Sapasiraja tresna ring sesama manusa, ipun sampun ninutin Pidabdab Torate. 9Mungguing pituduh indik: Edaja mamitra, edaja ngamatiang jalma, edaja nglobaang gelah anak miwah pituduhe sane lianan, punika sami sampun katunggalang dados asiki, kadi asapuniki: "Tresnainja sesaman kitane buka nresnain dewek kitane niri." 10Sapasiraja sampun nresnain sesamannyane ipun sampun janten tan pacang ngardi paindikan sane tan patut marep ring sesamannyane punika. Duaning punika, indik ngamargiang kapitresnan, mapiteges ninutin daging Pidabdab Torate makasami. 11Semeton patut saling tresnain, santukan semeton uning kawentenan masane mangkin; inggih punika sampun rauh masannya semeton patut matangi, sampunang kantun sirep. Santukan panemayan iragane pacang muponin karahayuane punika sampun sayan nampek, yen bandingang ring daweg iragane ngawitin pracaya ring Ida Sang Kristus. 12Wengine sampun makire liwat, mangkin sampun makire rahina. Ngiringja wusan nglaksanayang paindikan-paindikan sane corah, sane biasa kalaksanayang sajeroning peteng. Sregepangja ngagem sanjatane buat mayuda ring galange. 13Ngiringja malaksana sakadi patutipun, sakadi rikalaning rahina; sampunang mawibuh-wibuhan wiadin mapunyah-punyahan, sampunang macabul-cabulan wiadin ngulurin indria sane cemer, sampunang maiegan wiadin iri ati. 14Nanging agemja sanjatan Ida Sang Hyang Yesus Kristus tur wusanja nuukin sapakitan semetone sane dosa, buat ngulurin indria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\