ROMA 14

1Tampija anake sane lemet kapracayannyane, sane wenten ring pantaran semetone, nanging sampunangja malih gonjakanga, indik sane dados daging pepinehipune niri. 2Wenten anak sane madue kapracayan, mungguing ipun dados naar sakancan dedaaran, nanging anake sane lemet kapracayannyane wantah madaar jejanganan kewanten. 3Anake sane naar saluiring dedaaran punika sampunang nganistayang anake sane nenten naar; kadi asapunika taler anake sane wantah naar jejanganan kewanten, sampunang nibakang tetepasan pabuat anake sane naar magenepan, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sampun ledang nampi ipun. 4Sapasirake semeton, sane mapakayun nepasin parekan anak lian? Wantah pamekelipune kewanten sane jaga nepasin parekan punika, punapike ipun sampun mapikolih, punapi tan. Nanging ipun jagi mapikolih, santukan Ida Sang Panembahan kuasa ngawinang ipun mapikolih. 5Wenten anak sane marasa, mungguing wenten satunggiling rahina sane luihan ring rahina-rahinane lianan, nanging wenten taler sane marasa mungguing rahina-rahina punika makasami pateh kewanten. Asing-asing anak patut ngantebang ring angennyane, mungguing paindikane sane agem ipun punika patut. 6Anake sane marasa, mungguing wenten satunggiling rahina sane luihan ring sane lianan, ipun ngagem indike punika buat ngluihang Ida Sang Panembahan; samaliha anake sane naar saluiring dedaaran, ipun nglaksanayang paindikane punika buat ngluihang Ida Sang Panembahan; santukan ipun ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat dedaarane punika. Anake sane tan nyak naar satunggiling dedaaran, anake punika malaksana kadi asapunika buat ngluihang Ida Sang Panembahan, tur ipun ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Ring pantaran iragane tan wenten anak sane urip pabuat deweknyane niri kewanten; samaliha tan wenten ring pantaran iragane sane padem pabuat deweknyane niri kewanten. 8Yening iraga urip, iraga urip pabuat Ida Sang Panembahan; tur yening iraga padem, iraga padem taler pabuat Ida Sang Panembahan. Duaning asapunika, yadiastun urip wiadin padem, iraga puniki druen Ida Sang Panembahan. 9Santukan Ida Sang Kristus seda tur nyeneng malih, mangdane dados Panembahan pabuat anake sane urip miwah anake sane padem. 10Duaning punika semeton, punapi awinannya semeton ngiwangang semetone sane lianan? Samaliha, punapi awinannya semeton nganistayang semeton ragane? Iraga sareng sami jaga nangkil ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur jaga katepasin antuk Ida. 11Santukan wenten sinurat ring Cakepan Suci, sapuniki: "Ida Sang Panembahan masabda sapuniki: 'Ulun jani majanji teken kita, mungguing makejang anake lakar nungkul di ayun Ulun, tur makejang anake lakar ngaku, mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa." 12Duaning punika, iraga suang-suang patut ngwekasang dewek iragane ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13Duaning punika, wusanja iraga saling iwangang. Nanging becikan semeton nglaksanayang paindikan sane kadi asapuniki, inggih punika: Sampunangja ngardi paindikan sane ngranayang semetone kasasar wiadin madosa. 14Malantaran patunggilan tiange ring Ida Hyang Yesus, tiang tatas uning, mungguing tan wenten paindikan sane mula cemer; nanging yen wenten anak sane pracaya mungguing paindikane punika cemer, kenginan paindikane punika dados cemer pabuat anake punika. 15Yen malantaran naar dedaaran, semeton ngawinang sakit manah semeton ragane, dadosipun semeton nenten kantun malaksana sajeroning kapitresnan. Sampunangja malantaran dedaarane sane daar semeton, ngranayang kasasar pabuat semeton ragane, santukan Ida Sang Kristus sampun seda pabuat ipun. 16Paindikane sane rasayang semeton becik, sampunangja kantos kabaos tan becik. 17Santukan indik dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, boyaja paindikan pangan kinum, nanging indik kadilan, dame miwah kaliangan sane kapaicayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 18Tur sapasiraja ngaturang ayah ring Ida Sang Kristus satinut ring carane puniki, ipun kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kajiang antuk imanusa. 19Duaning punika, iraga patut tansah ngulati paindikan sane ngrauhang kerta raharja, tur sane ngranayang iraga pada saling pikukuhin. 20Sampunangja dedaarane punika dados lantaran pacang ngaonang pakaryan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakancan dedaarane punika dados daar, nanging iwang, yening malantaran naar dedaarane punika ngranayang anak lian madosa. 21Paindikan sane patut kalaksanayang inggih punika: Sampunang naar ulam daging, nginum anggur wiadin nglaksanayang paindikan sane lianan, sane ngranayang semeton iragane kasasar. 22Agemja kapracayan semetone ngeniang ring paindikane puniki, inggih punika pabuat dewek semetone niri ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bagia anake sane tan marasa deweknyane kukum, yen ipun nglaksanayang paindikan sane rasayang ipun patut. 23Nanging yening ipun bingbang ngeniang dedaarane sane daar ipun, Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang ipun rikala ipun naar dedaarane punika, santukan laksananipune nenten madasar antuk kapracayan. Tur saluiring paindikan sane tan kadasarin antuk kapracayan, punika dosa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\