ROMA 3

1Yening kadi asapunika, ring pelengan encenke bangsa Yahudine luihan ring bangsa sane boya Yahudi? Tur napike pikenohipun masunat punika? 2Sujatinipun akeh pisan, tur ring saluiring paindikan. Kapingarep pisan ipun kapisara ngagem sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Dipradene wenten ring pantaran anak Yahudine sane nenten satia, punapike malantaran punika Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten satia? 4Sampun janten nenten kadi asapunika! Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah satia wecana, yadiastu manusane makasami bobab, sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine: "Rikala Palungguh IRatu mawecana, Palungguh IRatu kasinahang maraga patut, tur rikala Palungguh IRatu katepasin, IRatu prasida menang." 5Nanging sapunapike yening pamargin iragane sane tan patut prasida muktiang kadilan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Napike sane patut baosang iraga? Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa tan adil, yening Ida nyisipang iraga? (Tiang mabaos puniki sacara kamanusan.) 6Sampun janten nenten kadi asapunika. Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten maraga adil, sapunapi jagi antuk Ida nepasin jagate? 7Yening tiang ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa masrana kalinyokan tiange, sane ngawinang kasatian Idane sayan sinah, napi awinanipun tiang katepasin sakadi anake sane madosa? 8Napi awinan iraga nenten mabaos, kadi asapuniki: "Margija iraga nglakonin sane tan patut, mangda paindikane sane becik sayan sinah." Sujatinne makudang-kudang anak sampun nganistayang lan misunayang tiang, saha maosang mungguing tiang sane sampun mabaos kadi asapunika. Anake sane mabaos kadi asapunika, pacang nampi pasisip sakadi patutipun. 9Sapunapike sujatinipun? Punapike kawentenan iraga anak Yahudi becikan ring anak sane boya Yahudi? Sampun janten nenten. Ring ajeng sampun uningang tiang, mungguing anak Yahudi miwah anak sane boya Yahudi makasami pateh wenten ring sor kawisesan dosane. 10Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine: "Tusing ada anak ane patut, 11tusing ada anak ane ngresep, tur tusing ada anak ane ngulati Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Makejang anake pada nilas Ida Sang Hyang Widi Wasa, makejang ia pada kasasar, tusing ada ane malaksana ayu, angan adiriko tusing ada. 13Kakolongane satmaka buka bangbang bangkene ane maleleh, layahne setata nglelunyuh, bibihne mesuang raos ane mupas; 14bungutne bek misi temah pisuh. 15Ia pada enggal nyengkalen tur mamati-mati; 16asing-asing ane entasina dadi uug tur usak. 17Ia pada tusing nawang unduk madame, 18tur ia pada tusing ngelah rasa takut teken Ida Sang Hyang Widi Wasa." 19Sane mangkin iraga uning, mungguing saluiring sane menggah ring Pidabdab Torate punika, katuekang pabuat anake sane urip sasoring rehrehan Pidabdab Torate punika, mangda malantaran punika anake tan nyidayang malih ngucap, tur sakuub jagate raris wenten ring sor tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Santukan tan wenten anak sane prasida kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malarapan ipun nglakonin pituduh Pidabdab Torate punika; sawetning malantaran Pidabdab Torate punika anake wantah uning mungguing ipun sampun madosa. 21Nanging sane mangkin, pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa nameang imanusa pamantuka ring ragan Idane sampun kasinahang, tur indike punika kamargiang boyaja malantaran Pidabdab Torat. Pidabdab Torat miwah Cakepan Paranabine sampun nyaksiang indike puniki. 22Ida Sang Hyang Widi Wasa nameang imanusa pamantuka ring ragan Idane malantaran kapracayannyane ring Ida Hyang Yesus Kristus. Ida Sang Hyang Widi Wasa nglaksanayang paindikan puniki pabuat sakancan anake sane pracaya ring Ida Sang Kristus, santukan makasami tan wenten binanipun; 23jadmane makasami sampun madosa, tur sampun doh palas saking ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngrahayuang. 24Nanging malantaran sih pasuecan Idane, ipun sareng sami sampun kadameang pamantuka ring ragan Idane, malantaran Ida Sang Kristus Yesus, sane sampun mebasang ipun. 25Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyerahang Ida Sang Kristus Yesus, mangda malantaran sedan Idane, Ida dados jalaran dosan manusane kampurayang, malantaran ipun pracaya ring Ida. Ida Sang Hyang Widi Wasa nyerahang Ida Sang Kristus, buat nyinahang kadilan Idane. Sane nguni, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun sabar tur manggayang dosan manusane. 26Nanging sane mangkin, ring masane puniki Ida nyisipang dosan manusane, buat nyinahang kadilan Idane. Malantaran puniki Ida Sang Hyang Widi Wasa nyinahang, mungguing Ida maraga adil, samaliha Ida nameang sakancan anake pamantuka ring anggan Idane malantaran pracaya ring Ida Hyang Yesus. 27Yening kadi asapunika, wentenke sane patut ngawinang iraga marasa bungah? Sampun sinah tan wenten. Napi awinan tan wenten? Nentenke iraga nyidayang bungah ring manah, malantaran iraga satinut ring Pidabdab Torate? Sampun janten nenten mrasidayang. Nanging wantah malantaran iraga pracaya ring Ida Sang Kristus. 28Cutetipun manusane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, wantah malantaran ipun pracaya ring Ida Sang Kristus, boya malantaran nglaksanayang paindikan sane satinut ring pituduh Pidabdab Torate. 29Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa punika wantah dados Widin anak Yahudi kewanten? Boyake Ida taler dados Widin anak sane boya Yahudi? Sampun janten kadi asapunika. 30Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga tunggal. Ida ledang nameang anak Yahudi pamantuka ring ragan Idane madasar antuk kapracayanipune ring Ida Sang Kristus, kadi asapunika taler Ida nameang anak sane boya Yahudi pamantuka ring ragan Idane, malantaran kapracayanipune ring Ida Sang Kristus. 31Yening kadi asapunika, punapike indike puniki mapiteges iraga ngutang Pidabdab Torate punika malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus? Sampun sinah nenten kadi asapunika. Tungkalikanipun, iraga ngamanggehang Pidabdab Torate punika.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\