ROMA 4

1Sapanglanturipun, napike sane patut baosang iraga ngeniang ring indik Dane Abraham, leluur bangsan iragane? Punapike sane rasayang dane? 2Yening dane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran laksanan danene, pantes wenten sane kendelang dane. Nanging tan patut dane kendel ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Wenten kakecap ring Cakepan Sucine sapuniki: "Dane Abraham pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur malantaran kapracayan danene punika dane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." 4Anake sane makarya patut polih upah; upahipune punika tan dados kawastanin sakadi paica, nanging mulaja dados pikolihipun. 5Nanging anak sane pracaya sane nenten malaksana, sakewanten ipun pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kuasa matutang anake sane iwang, kenginan wantah malantaran kapracayanipune punika, ipun kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6Indike punika sane katuek antuk Ida Sang Prabu Daud duk ida maosang indik kaliangan anake sane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane boya malantaran laksanannyane, kadi asapuniki: 7"Bagia pesan anake ane kampurayang kapelihannyane baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ane kangkebin dosa-dosannyane; 8bagia pesan manusane ane tuara ketang kapelihannyane baan Ida Sang Panembahan." 9Punapike bagia sane kapangandikayang antuk Ida Sang Prabu Daud punika wantah katumplekang ring anak sane masunat kewanten? Boyaja asapunika! Indike punika taler katumplekang ring anak sane tan masunat. Santukan sakadi sane sampun ketus tiang saking Cakepan Sucine: "Dane Abraham pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Malantaran kapracayan danene punika dane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." 10Sane pidanke dane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa? Punapike sadurung dane masunat, punapi sasampun dane masunat? Sampun janten sadurung dane masunat, boya sasampunipun. 11Wus punika wau dane masunat, tur sunat danene punika makadados cihna sane muktiang, mungguing malantaran kapracayan danene, Dane Abraham sampun kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sadurung danene masunat. Kadi asapunika Dane Abraham dados aji sacara rohani pabuat sakancan anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kadameang ring ragan Idane, yadian ipun nenten masunat. 12Dane taler dados ajin sakancan anake sane masunat, boyaja malantaran ipun masunat, nanging malantaran ipun ngagem kapracayan tur malaksana sakadi sane sampun kaagem miwah kalaksanayang antuk ajin iragane Dane Abraham sadurung dane masunat. 13Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang janji ring Dane Abraham miwah katurunan danene, mungguing jagate puniki jaga kadruenang antuk dane. Janji puniki kapaicayang, boya malantaran dane ninutin Pidabdab Torate, nanging malantaran dane pracaya ring Ida tur kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14Santukan yening sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika kapaicayang ring anake sane satinut ring Pidabdab Torate, kenginan kapracayan anake punika tan wenten gunanipun, tur janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa tan wenten pikenohipun. 15Pidabdab Torate punika ngrauhang pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa; nanging yan tan wenten pidabdab, sinah tan wenten anak sane piwal ring pidabdab. 16Pasubaya punika kadasarin antuk kapracayan, mangda malantaran punika pasubaya punika prasida dados sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane katiba ring sakancan katurunan Dane Abraham, boya buat sane satinut ring Pidabdab Torate kewanten, nanging taler buat sane urip satinut ring kapracayan Dane Abraham. Santukan Dane Abraham dados aji sacara rohani buat iraga sareng sami. 17Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine, kadi asapuniki: "Ulun nadiang kita bapan makudang-kudang bangsa." Pasubaya punika kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kapracayain antuk Dane Abraham, inggih punika Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nguripang anake sane padem lan ngadakang barang sane tan wenten antuk sabdan Idane. 18Dane Abraham pracaya tur ngajap-ajap, rikala tan wenten sane nyandang ajap-ajap, tur malantaran punika dane dados "ajin makudang-kudang bangsa". Sakadi kecap Cakepan Sucine, sane kadi asapuniki: "Katurunan kitane lakar tan kotian liunne." 19Yusan danene sampun makire satus taun; nanging kapracayan danene nenten pisan rered, yadiastu dane eling ring ragan danene sane sampun tan pabayu, wiadin ring indik Dane Sarah sane sampun tan nyidayang malih madue oka. 20Dane pageh sajeroning kapracayan tur dane andel ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kapracayan danene punika ngebekin dane antuk kawisesan, tur dane ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21Santukan dane sujati andel pisan, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa ngadakang paindikan sane sampun janjiang Ida. 22Punika awinan Dane Abraham kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran kapracayan danene. 23Kecap Cakepan Sucine sane masuara: "Dane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa" punika boyaja numplek buat dane ngraga kewanten. 24Kecape punika taler numplek ring iraga, sane taler kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga sane pracaya ring Ida, sane sampun nangiang Ida Hyang Yesus, Panembahan iragane, saking pantaran anake padem. 25Ida Hyang Yesus sampun kaserahang mangda kasedayang malantaran dosa-dosan iragane, tur sampun katangiang tur nyeneng malih, buat nameang iraga pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\