ROMA 5

1Sane mangkin malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus iraga sampun kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning asapunika iraga muponin damene punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus. 2Malantaran iraga pracaya, Ida Sang Kristus ngawinang iraga uning tur urip ring sajeroning sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika, iraga masuka rena sajeroning pangajap-ajap jaga nampi paica kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Samaliha iraga taler masuka rena ring sajeroning kakewehan, santukan iraga sampun pada uning, mungguing kakewehan punika pacang ngwetuang kapagehan, 4samaliha malantaran kapagehan iraga Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang ring iraga, tur santukan iraga sampun kaledangin, kenginan iraga maderbe pangajap-ajap. 5Pangajap-ajape puniki nenten jaga ngawinang iraga mapangenan, santukan sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun kabriokang ring angen iragane malantaran Roh Idane, sane dados paican Ida Sang Hyang Widi Wasa ring iraga. 6Santukan rikala iraga durung mrasidayang ngrahayuang dewek iragane, Ida Sang Kristus sampun seda pabuat iraga sane corah, ring dauh sane sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Durung janten wenten anak sane nyak padem buat dados pangentos anak sane patut. Nanging buat makadados pangentos anak sane becik, menawi wenten anak sane nyak ngemasin padem. 8Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang sih pasuecan Idane sane tan kadi-kadi ring iraga, santukan daweg iraga kantun madosa Ida Sang Kristus sampun seda pabuat iraga. 9Malantaran sedan Ida Sang Kristus, sane mangkin iraga kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, langkung-langkung malih Ida Sang Kristus pacang ngluputang iraga saking pamidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10Iraga puniki sane dados meseh-meseh Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging malantaran sedan Putran Idane, iraga dadosang Ida parasawitran Idane. Napi malih sane mangkin, iraga sane dados parasawitran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinah pacang karahayuang antuk Ida Sang Kristus santukan Ida sampun nyeneng. 11Nanging durung puput rauh iriki; iraga taler masuka rena sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane, sane sampun ngawinang iraga dados sawitran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Anak adiri sane ngawinang wenten dosa ring jagate, tur malantaran dosan anake punika, ngawinang wenten pati. Samaliha jadmane makasami patut padem santukan ipun makasami sampun ngardi dosa. 13Sadurung Pidabdab Torate kapaicayang, dosane sampun wenten ring jagate. Nanging dosane punika nenten ketang, santukan durung wenten Pidabdab Torat. 14Nanging sang pati sampun ngereh jadmane makasami ngawit saking masan Dane Adam rauh ring masan Dane Musa, taler ngreh jadmane sane nenten nglakonin dosa sakadi dosan Dane Adam, inggih punika tungkas ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Adam punika pinaka dados lawat buat Ida sane jaga rauh. 15Nanging sang kalih punika nenten pateh, santukan sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika bina pisan ring dosan Dane Adam. Sawiakti pisan, mungguing akeh jadmane sampun padem malantaran dosan anake adiri punika. Nanging sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa langkungan malih ring punika. Kadi asapunika sih pasuecan Idane tumiba ring jadmane katah malantaran sih pasueca anak adiri punika, inggih punika Ida Hyang Yesus Kristus. 16Samaliha wenten binanipun sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dosan anak adiri. Sasampun dosane asiki punika, raris rauh tetepasan: "Iwang". Nanging sasampun akeh pisan dosane, raris rauh kaputusan sih pasueca sane tan kadi-kadi agengipun: "Nenten iwang". 17Sawiakti pisan mungguing majalaran dosan anak adiri, kawisesan sang pati sampun ngawitin nyapa kadi aku, malantaran anake adiri punika. Nanging tan kadi-kadi ageng pikenoh paindikane sane sampun kakardi antuk anake adiri, inggih punika Ida Hyang Yesus Kristus. Sakancan anake sane nampi mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maliah-liah miwah paica dame Idane, ipun pacang molih urip tur mrentah ngiring Ida Sang Kristus. 18Duaning asapunika, malantaran dosan anak adiri, jadmane makasami keni pasisip; kadi asapunika taler masrana pamargi sane patut saking anak adiri, jadmane makasami kabebasang tur kicen urip. 19Samaliha malantaran dosan anak adiri sane tungkas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, jadmane sami dados jadma madosa; kadi asapunika taler malantaran pamargin Anak adiri sane satinut ring Ida Sang Hyang Widi Wasa jadmane makasami kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Pidabdab Torate kapaicayang, mangda pakardine sane tan patut sayan sinah tur ngakehang; nanging sayan akeh dosane, sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sayan ageng tur kantos maliah-liah. 21Santukan, dosane sampun mrentah malantaran sang pati, kadi asapunika taler sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa mrentah malantaran kasujatian, sane nuntun iraga ngungsi urip langgeng sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\