ROMA 9

1Saluiring paindikan sane baosang tiang mula sawiakti kadi asapunika; tiang puniki druen Ida Sang Kristus. Tiang nentenja mobab. Samaliha kletegan manah tiange sane kakuasain antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa taler maosang, mungguing tiang nenten pisan mobab. 2Sawiakti tiang marasa kalintang sedih ring manah mangenang bangsan tiange, 3inggih punika bangsa sane tunggal purusa ring tiang. Malantaran ipun, tiang nyadia keni temah Ida Sang Hyang Widi Wasa tur palas ring Ida Sang Kristus. 4Ipun dados kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa; ipun kadadosang paraputran Idane, tur sampun kicen duman kaluihan Idane. Ida sampun ngardi pasubaya tur mapaica Pidabdab Torat ring ipun; ipun sampun uning ring indik pangubakti sane sujati; ipun sampun muponin janji-janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, 5ipun dados sentanan paraleluure, sane taler dados leluur Ida Sang Kristus manut sekalanipun ring kamanusan. Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngreh saluiring paindikan patut tansah kaluihang salami-laminipun. Amin. 6Tiang nentenja maosang mungguing janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa punika tan mapikenoh; santukan boyaja sakancan anak Israel dados kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Samaliha boyaja sakancan parisentanan Dane Abraham dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa; santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Abraham kadi asapuniki: "Tuah turunan Ishak lakar dadi sentanan kitane." 8Indike punika mapiteges, mungguing oka sane embas sacara kamanusan punika boyaja paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging tungkalikanipun, oka sane embas satinut ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa punika sane kawastanin turunan sane sujati. 9Santukan janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa kasabdayang kadi asapuniki: "Buin atiban, didina ane patuh buka jani ene, Ulun buin lakar teka, tur Sarah lakar ngelah pianak muani adiri." 10Tur durung puput rauh irika, santukan okan Dane Ribka sane lanang-lanang kekalih punika, ajinnyane tunggal, inggih punika Dane Ishak, leluur iragane. 11Nanging mangda seselikan Idane arepa ring oka lanang sane adiri punika prasida sinah satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida masabda ring Dane Ribka kadi asapuniki: "Ane kelihan lakar dadi panjak ane cerikan." Ida ngandikayang indike puniki sadurung rarene punika embas, inggih punika sadurung rarene punika nyidayang ngardi ayu wiadin ala; dadosipun seselikan Idane punika kadasarin antuk pakarsan Idane, boya madasar antuk laksanan rarene punika. 13Sakadi sane kakecap ring Cakepan Sucine, sapuniki: "Ulun asih teken Yakub, nanging geting teken Esau." 14Napike sane patut malih baosang iraga? Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten maraga adil? Sampun janten nenten kadi asapunika! 15Santukan Ida ngandika ring dane Nabi Musa, kadi asapuniki: "Ulun bakal maicayang sih pasuecan teken anake ane karsayang Ulun tur Ulun lakar mapaica sih kapiolasan teken anake ane karsayang Ulun." 16Dadosipun paindikane punika boya gumantung saking parimanah wiadin laksanan manusane, nanging wantah saking sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 17Santukan manut kecap Cakepan Sucine sane katiba ring sang prabu Mesire, kadi asapuniki: "Ulun ngadegang kita dadi prabu, tetujonne apanga kita nyinahang kawisesan Ulune, tur apanga nglumbrahang parab Ulune di gumine." 18Dadosipun Ida Sang Hyang Widi Wasa asih sueca ring anake sane arsayang Ida, tur Ida taler ngawinang bengkung manah anake sane karsayang Ida. 19Menawi wenten saking pantaran semetone sane pacang mabaos ring tiang: "Yening kadi asapunika, sapunapi antuka Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang manusane? Sapasirake sane nyidayang tungkas ring pakarsan Idane?" 20Duh parasawitran tiange, sapasirake sujatinipun semeton puniki, sane purun tungkas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa? Punapike tanah legit lakar payuke punika nyidayang mabaos ring tukang payuke kadi asapuniki: "Kenken dadi keneang jerone tiang?" 21Sujatinipun tukang payuke punika maderbe wewenang buat ngolah tanah legite punika manut parimanahipune, tur ngardi payuk kalih soroh saking tanah legite punika, asoroh payuk sane mael, asoroh payuk sane murah. 22Kadi asapunika taler pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida mapakayunan nyinahang pidukan Idane, tur mangda kawisesan Idane dados sinah. Ida kalintang sabar marep ring anake sane patut keni piduka, sane sampun sedia kasirnayang. 23Ida taler makayunan nyinahang kaagungan kaluihan Idane, sane sampun kapaica ring iraga, sane patut nrima sih pasuecan Idane, inggih punika anak ring pantaran iragane sane sampun cumawis buat nrima kaluihan Idane. 24Santukan iraga sane esengin Ida, boyaja saking pantaran bangsa Yahudine kewanten, nanging taler saking pantaran bangsa-bangsa sane boya bangsa Yahudi. 25Sakadi sabdan Idane, manut kecap Cakepan dane Nabi Hosea, kadi asapuniki: "Kaula ane laadne 'dongja kaulan Ulun', lakar dadiang Ulun 'kaulan Ulun'. Bangsa ane laadne 'tuara sihin Ulun', lakar 'tresnain Ulun'. 26Tur di tongose ia lakar kasambat: 'Kita ene dong kaulan Ulun', ditu masih ia kadanin: 'Paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa ane jumeneng langgeng'." 27Maliha dane Nabi Yesaya maosang indik bangsa Israele, kadi asapuniki: "Yadiastun bangsa Israele buka bias pasihe liunne, nanging ane lakar karahayuang tuah abedik dogen. 28Sawireh Ida Sang Panembahan mapakayun digelis lakar nglaksanayang tetepasan Idane ane sampurna di gumine." 29Sakadi sane riinan sampun kasabdayang antuk dane Nabi Yesaya, kadi asapuniki: "Yan upama Sang Panembahan Ane Maha Kuasa, tusing ngenuang katurunan iragane, suba sinah iraga dadi buka gumi Sodom muah gumi Gomorane." 30Napike sane patut baosang iraga malih? Sujatinipun sapuniki: Bangsa-bangsane sane boya Yahudi sane tan ngulati dame pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sampun kadameang pamantuka ring Ida, malantaran ipun pracaya ring Ida Sang Kristus; 31nanging bangsa seselikan Idane, sane ngulati pidabdab sane prasida ngawinang ipun madame pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun nenten mangguh damene punika. 32Napi awinan nenten mangguh? Santukan pakardinipune boya kadasarin antuk pracaya ring Ida Sang Kristus, nanging madasar antuk laksanannyane niri. Kenginan ipun katanjung ring batu tetanjungane. 33Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: "Sasajaane, Ulun masang batu di Sion, batu ane lakar ngranayang anake pada katanjung, tur ngranayang anake pada labuh. Nanging nyenja ane pracaya teken Ida, ia tusing mapangenan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\