TITUS 1

1Surat uli tiang, Paulus, parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah utusan Ida Hyang Yesus Kristus. Tiang suba kaselik muah kutus buat magehang kapracayan kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah buat nuntun kaulan Idane, apanga sayan teleb baana ngresepang kasujatian ane kuruk baan agaman iragane, 2ane kadasarin baan pangajap-ajap buat ngulati idup ane langgeng. Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane tusing pesan taen linyok, Ida suba nyanjiang idup ane langgeng ento teken iraga uli duk tan ana paran-paran. 3Didina ane suba pastiang Ida, Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nyinahang unduke ento sajeroning Orti Rahayun Idane, ane pisarayang Ida teken tiang muah ane ortaang tiang manut pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun iragane. 4Surate ene katiba teken Titus, pianak tiange ane sujati sajeroning kapracayan iragane teken Ida Sang Kristus. Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Aji muah Ida Sang Kristus Yesus, Juru Rahayun iragane maicayang sih pasueca muah sutrepti rahayu teken cening. 5Tiang ngutang cening di Pulo Kreta, apanga cening nabdabang paundukan-paundukan ane perlu kadabdab muah buat milih saha ngadegang panglingsir-panglingsir pasamuane di asing-asing kota. Ingetangja pitutur-pitutur tiange ene; 6anake ane dadi panglingsir ento patut tan paceda; ia patut ngelah kurenan tuah aukud dogen muah pianak-pianakne patut pracaya teken Ida Sang Kristus, buina ia tusing taen nekaang paplungguhan malarapan solah pianakne ane tuara nganutin pidabdab muah tuara ngidepang munyi. 7Sawireh ia kapisarain pakaryan Ida Sang Hyang Widi Wasa, panglingsir pasamuane ento patut tan paceda. Ia tusing dadi ngagu wiadin brangsongan wiadin demen mapunyah-punyahan, gemes wiadin loba angkara. 8Ia patut demen nampi dunungan, demen teken paundukan-paundukan ane melah, nyidayang ngeret budi, polos, sadu muah bisa ngabetang dewek. 9Ia patut kukuh ngagem sabda ane patut kagugu muah ane adung teken paurukan ento, apanga ia nyidayang mituturin anak lenan baan paurukan ane sujati, buina ia nyidayang nyinahang kapelihan anake ane nungkasin ia. 10Sawireh liu ada anak ane tungkas muah anak ane nguluk-uluk anak lenan baan raos ane puyung, minakadinne pesan di pantaran anak Yahudine ane suba pracaya teken Ida Sang Kristus. 11Anake ane buka keto patut kabungkem apanga ia siep, sawireh ia nguugang pakurenan anak baan paurukan ane tuara patut, buat munduhang pipis aji cara ane ngranayang kimud. 12Salah tunggal uli pantaran nabinnyane, anak uedan pulo Kreta, suba ngorahang buka kene: "Wong Kretane ento mula setata demen mobab, buron ane loba angkara, jadma ane mayus, budag ngamah." 13Unduk ane orahanga ento mula saja beneh buka keto. Ento krananne, sangetang pesan nglemekin anake ento makejang, apanga ia nguleng pracaya teken Ida Sang Kristus, 14buina apanga ia suud ngrunguang satuan anak Yahudine muah pituduh-pituduh manusane, ane kawitne uli manusa, ane suba nulak kasujatiane ento. 15Buat anake ane suci, saluiring paundukan dadi suci, nanging pabuat anake cemer muah ane tuara pracaya teken Ida Sang Kristus, tusing ada paundukan ane suci, sawireh budi muah angennyane pada cemer. 16Ia pada ngaku nawang Widi, nanging parisolahnyane moyanin Widi. Ia pada setata geting muah piwal teken pituduh, tuara mampuh ngae ane melah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\