TITUS 3

1Patingetja warga pasamuan ceninge, apanga ia pada ngasorang deweknyane teken parapamrentah muah parapanguasane, buina apanga ia pada satinut muah sadia nglaksanayang gegaen ane melah. 2Pituturinja ia, apanga ia tusing misunayang anak lenan, nanging apanga ia pada sapsap muah setata ajer tur masolah andap asor marep teken anake makejang. 3Sawireh ane malu iraga mamuduh, tusing ngidepang munyi muah murang laku. Iraga demen ngulurin indria muah kawiryan. Iraga mabikas corah muah setata iri, buina saling gedegin. 4Nanging dikalane sih pasueca muah welas asih Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun iragane kasinahang, 5Ida ngrahayuang iraga. Tusingja malarapan pakardin iragane ane melah, nanging tuah uli krana sih kapiolasan Idane. Ida suba ngrahayuang iraga malarapan lelukatan, tur sangkaning ento Roh Idane maicayang idup ane anyar teken iraga. 6Malantaran Ida Hyang Yesus Kristus, Juru Rahayun iragane, Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang Roh Idane teken iraga kanti maliah-liah, 7apanga masrana sih pasuecan Idane, iraga sida kadameang pamantuka teken Ida Sang Hyang Widi Wasa muah sida molih idup ane langgeng, ane ajap-ajap iraga. 8Raos tiange ene sujati pesan. Pangaptin tiange, apanga cening nyekenang paundukan-paundukane ene, apanga anake ane pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa ngusahayang deweknyane buat ngae melah. Ene paundukan ane melah tur maguna pabuat anake muani-muani. 9Nanging kelidinja pasogsag ane tan papuara, babad palelintihan ane dawa-dawa, paiegan muah pagerengan unduk Pidabdab Torate. Ento makejang tan mapikenoh buina tan papuara. 10Anake ane ngae sogsag di pantaran ceninge glemekinja kanti ping pindo, suud keto sepekangja ia. 11Cening suba nawang, mungguing anake ane buka keto ento anak dursila tur dosan-dosannyane muktiang kadursilannyane. 12Yen tiang ngutus Artemas wiadin Tikikus nekain cening, usahayangja dewek ceninge buat nekain tiang ka kota Nikopolis, sawireh tiang suba makeneh lakar nongos ditu dimasan dingine. 13Saratangja nulungin Senas, ane dadi pangacara muah Apolos, apang ia ajaka dadua nyidayang majalan luas, tur tureksainja apanga ia tusing kanti kuangan bekel. 14Urukangja warga pasamuane setata mapagae melah, buat nyukupang pangupajiwannyane; apanga idupnyane mapikenoh. 15Sakancan anake ane sig tiange nekedang pangayu bagia teken cening. Tekedangja pangayu bagian tiange teken timpal iragane sajeroning kapracayan teken Ida Sang Kristus. Sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraksa cening ajak makejang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\