1 Corintios 8

1Weericarãre tii nʉcʉ̃ bʉorã baarique tiicojo nʉcʉ̃ bʉorique maquẽre mʉja ca jãiñarique peera o biro mʉjare yʉ ĩi, yee mééra díámacʉ̃ ca niirijere niipetirãpʉra mani maji. Majiriquea watoara ca bii ditorije nii. Mairique pea añuro nii nʉnʉa waaricaro tii. 2Jĩcʉ̃, “Ca majigʉ yʉ nii,” ca ĩirʉga niigʉ ʉnoa, ména majirica wãme ʉno peera majitimi. 3To ca bii pacaro, Ʉmʉreco Pacʉre ca maigʉa, Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca majigʉ niimi. 4Weericarãre tii nʉcʉ̃ bʉorã waibʉcʉrã díí cʉ̃ja ca tiicojo dʉarijere baarique maquẽre, jĩcʉ̃ weericʉ ʉno peera ati yepapʉre wapa mani, jĩcʉ̃ra Ʉmʉreco Pacʉ nii, cʉ̃ ca biirijere mani maji, 5ʉmʉreco tutipʉre, ati yepa cãare, “Jʉ̃guẽa niima” ĩiricarã cʉ̃ja ca nii pacaro. Teere ĩijata, paʉ jʉ̃guẽa nii, paʉ ʉparã nii biima. 6Mani peera, jĩcʉ̃ra Ʉmʉreco Pacʉ, mani Pacʉ, niipetirije ca tiiricʉ, ñucã cʉ̃ yaarã nii, mani ca biigʉ wado niimi. Ñucã jĩcʉ̃ra Wiogʉ niimi Jesucristo wado, cʉ̃ jʉorira niipetirije nii, manipʉ cãa nii, mani ca biigʉ wado. 7Biirãpʉa, niipetirãpʉra ate maquẽre majitima. Jĩcãrã, weericarãre ca nʉcʉ̃ bʉo jeya waaricarã, “Jʉ̃guẽare cʉ̃ja ca tii nʉcʉ̃ bʉo dʉarique niicu,” ĩi tʉgoeñari, tee baariquere baama. Cʉ̃ja ca tʉgoeña niirijepʉ tʉgoeña bayitima ĩirã, cʉ̃ja majuropeera, “Ñañarijere mani tiijapa,” cʉ̃ja ca ĩi tʉgoeñarique pairo tii. 8Biiropʉa, mani ca baarijera Ʉmʉreco Pacʉ yaarã mani ca niiro tiiti. Mani ca baarije jʉorira, añurã nii, mani ca baatirije jʉorira ñañarã nii, mani biiticu. 9To ca bii pacaro bojoca catiya, mʉja peera añurije ca niiro macã mʉja ca tii niirijera, ca tʉgoeña bayitirã peere ñañarije cʉ̃ja ca tiiro, mʉja ca tii buiyeetipere biro ĩirã. 10Jĩcʉ̃ ca tʉgoeña tutuatigʉ, mʉ, atere ca majigʉ niiri, weericarãre cʉ̃ja ca tii nʉcʉ̃ bʉori tabepʉ mʉ ca baa duwiro ĩagʉ, ¿“Weericarãre cʉ̃ja ca tii nʉcʉ̃ bʉo dʉariquera ca baacãpʉ yʉ niicu yʉ cãa,” cʉ̃ ĩi tʉgoeñatibogajati? 11Mʉ, teere ca majigʉ mʉ ca niirije jʉorira, mʉ yee wedegʉ ca tʉgoeña tutuatigʉ, Cristo cʉ̃ ca bii yai bojaricʉ yairucumi. 12Mʉja yaarã ca tʉgoeña bayitirã menare o biro ñañaro tiirã, Cristo menarena ñañaro tiicãrã mʉja tii. 13To biri yʉ ca baarije jʉorira, yʉ yee wedegʉ ñañaro cʉ̃ ca tiiro ca tiirije to ca niijata, yʉ baa nemotirucu, ñañaro cʉ̃ ca tiiro yʉ tiire ĩigʉ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\