San Juan 21

1Jiro ñucã, jãa, cʉ̃ buerãre, Tiberias ca wãme cʉtiri ʉtabʉcʉra tʉjaropʉ jãare baua eawi Jesús. O biri wãme biiwʉ. 2Simón Pedro mena ano cãnacãrã jãa niiwʉ: Tomás, apeyera Ca Sʉ̃rʉaricʉ cʉ̃ja ca ĩi jʉorucugʉ, Galilea yepa macã macã Caná ca wãme cʉtiri macã macʉ̃ Natanael, Zebedeo puna, to biri aperã jãa mena macãrã pʉarã, jãa niiwʉ. 3Tii tabere, Simón Pedro pea o biro jãare ĩiwi: —Wai ñeegʉ waagʉ yʉ bii yʉa —ĩiwi. To biro jãare cʉ̃ ca ĩiro: —Jãa cãa mʉ mena jãa waarucu —cʉ̃re jãa ĩiwʉ. To biro ĩi, cʉ̃ mena waa, cũmuapʉ ea jãa, jãa waacoawʉ wai ñeerã waarã. Tii ñamire wai jĩari méé jãa biicãwʉ. 4Ca boe mʉa doori tabe, Jesús pea, tiira, ʉtabʉcʉra tʉjaro baua eawi. Jãa, cʉ̃ buerã pea, “Jesús niicumi” jãa ĩi ĩa majitiwʉ. 5Jesús pea o biro jãare ĩi jãiñawi: —Yʉ yaarã, ¿mʉja wai cʉoti téé? —jãare ĩiwi. To biro cʉ̃ ca ĩi jãiñaro: —Jãa cʉotiéé —cʉ̃re jãa ĩi yʉʉwʉ. 6To biro jãa ca ĩiro, Jesús pea: —Cũmua díámacʉ̃ nʉña pee bapigʉre cõañua cojoya. To biro tiirã mʉja wai jĩarucu —jãare ĩiwi. To biro cʉ̃ ca ĩiro, cʉ̃ ca tii dotirore biro jãa tiiwʉ jãa pea. To biro tiirã, bapigʉre paʉ wai cʉ̃ja ca yoorique ca niiro macã, do biro pee jãa tii wee pãmʉo cojo bayiticãwʉ. 7To biro cʉ̃ja ca biiro ĩagʉ yʉ, cʉ̃ buegʉ, bʉaro Jesús cʉ̃ ca maigʉ pea: —¡Mani Wiogʉra niimi yʉra! —yʉ ĩiwʉ Pedrore. “Mani Wiogʉra niimi yʉra,” cʉ̃re yʉ ca ĩiro tʉogʉra, Pedro pea, cʉ̃ jutiro cʉ̃ ca tuu wee jãaricarore ami jãña, diapʉ bupu ñaañuacoawi. 8Aperã Jesús buerã pea, jita dupari yepapʉre bapigʉ paʉ wai cʉ̃ja ca niiricʉre cũmua mena jãa wee pãa waawʉ. Tiira tʉjaro pʉto jañurora noventa metros yoarora jãa niiwʉ. 9To biro bii pãa ea, maa nʉcãrã, pecame diorica pecame jotoare wai cʉ̃ja ca jʉ̃jo peoricarã, to biri pan, ca pejaro jãa ĩawʉ. 10Jesús pea o biro jãare ĩiwi: —Mecʉ̃acã wai mʉja ca jĩa yapanorãre jĩcãrã jee dooya —jãare ĩiwi. 11To biro Jesús cʉ̃ ca ĩiro, Simón Pedro pea cũmuapʉ ea jãa waa, bapigʉpʉ paʉ wai pacarã, ciento cincuenta y tres peti cʉ̃ja ca niiricʉre jita dupari yepapʉ weecã maa waawi. To cõro paʉ wai pacarã cʉ̃ja ca jãamijata cãare, bapigʉ pea yegatiwʉ. 12To biro cʉ̃ ca tiiro, Jesús pea o biro jãare ĩiwi: —Baa wãcãrã dooya mʉja cãa ména —ĩiwi. Jãa, cʉ̃ buerã pea, “Wiogʉ Jesús'ra niimi,” ca ĩi majicãra niiri, jĩcʉ̃ jãa mena macʉ̃ ʉno peera, “¿Ñiru peti mʉ niiti?” cʉ̃re ĩi jãiñaticãwa. 13Jiro Jesús pea doo, pan're amiri, jãare tiicojowi. Ñucã wai cãare to birora tiiwi. 14Ate pea cʉ̃ ca cati tuaricaro jirore, itiati jãare cʉ̃ ca baua ea ĩñorije niiro biiwʉ. 15Baa wãcã yapanori jiro, Jesús pea Simón Pedrore o biro cʉ̃re ĩi jãiñawi: —Juan macʉ̃ Simón, ¿anija ametʉenero yʉre mʉ maiti? —ĩiwi. To biro cʉ̃ ca ĩiro, Simón Pedro pea o biro cʉ̃re ĩi yʉʉwi: —Wiogʉ, ʉ̃gjá. Mee mʉ maji mʉre yʉ ca mairijere —ĩiwi. To biro cʉ̃ ca ĩiro Jesús pea o biro cʉ̃re ĩiwi: —To docare, yʉre ca tʉo nʉnʉjeerãre añuro cʉ̃jare ĩa nʉnʉjeeya —cʉ̃re ĩiwi. 16Jiro ñucã: —Juan macʉ̃ Simón, ¿yʉre mʉ maiti? —cʉ̃re ĩi jãiñawi. Cʉ̃ pea: —Wiogʉ, ʉ̃gjá, mee mʉ maji mʉre yʉ ca mairijere —cʉ̃re ĩiwi. To biro cʉ̃re cʉ̃ ca ĩiro Jesús pea ñucã: —To docare yʉre ca tʉo nʉnʉjeerãre añuro cʉ̃jare ĩa nʉnʉjeeya —ĩiwi Pedrore. 17Pʉati jiro o biro cʉ̃re ĩi jãiñawi ñucã Jesús: —Juan macʉ̃ Simón, ¿yʉre mʉ maiti? —ĩiwi. Itiati peti, “¿Yʉre mʉ maiti?” Jesús cʉ̃re cʉ̃ ca ĩi jãiñarije ca niiro macã, Pedro pea tʉgoeñarique paicoawi. To biri o biro cʉ̃re ĩi yʉʉwi: —Wiogʉ, mʉa niipetirije mʉ maji. Mʉre yʉ ca mairijere mʉ maji mee —cʉ̃re ĩiwi. To biro cʉ̃re cʉ̃ ca ĩiro Jesús pea o biro cʉ̃re ĩiwi ñucã: —To docare yʉre ca tʉo nʉnʉjeerãre añuro cʉ̃jare ĩa nʉnʉjeeya. 18Díámacʉ̃ mʉre yʉ ĩi. Wãmʉ jañuri niigʉ, mʉ majuropeera juti jãñari noo mʉ ca waarʉgari tabe mʉ waarucuwʉ. Bʉcʉ nii waagʉpʉa yua, mʉ dicarire mʉ ca juu mʉenero, aperãpʉ mʉre juti jãari, mʉ ca waarʉgatiri taberena mʉre amicoarucuma —ĩiwi Pedrore. 19Jesús atere ĩigʉ, “O biri wãme bii yairi, mʉ ca bii yairije mena Ʉmʉreco Pacʉre mʉ tii nʉcʉ̃ bʉorucu” ĩigʉ, to biro cʉ̃re ĩiwi Pedrore. To biro ĩi yapano: —Yʉre nʉnʉña —cʉ̃re ĩiwi Jesús. 20To biro cʉ̃ ca ĩiro, Pedro pea amojode nʉcã ĩa tuenecojogʉ, yʉ, Jesús bʉaro cʉ̃ ca maigʉ, Jesús mena jĩcãri jãa ca baa duwi tʉjari tabere Jesús pʉtoacã ca duwigʉ niiri: “Wiogʉ, ¿nii peti mʉre cʉ̃ wedejãagʉti?” Jesús're ca ĩi jãiñaricʉra cʉ̃ja jiro yʉ ca nʉnʉ waaro yʉre ĩawi. 21Yʉre ĩa, Jesús're o biro cʉ̃re ĩi jãiñawi Pedro: —Wiogʉ, ani peera ¿do biro to biiroti? —cʉ̃re ĩiwi. 22To biro cʉ̃ ca ĩi jãiñaro, Jesús pea o biro cʉ̃re ĩi yʉʉwi: —Nemo yʉ ca tua doori tabepʉ to birora cʉ̃ ca caticõa niiro yʉ ca boojata, mʉ yee maquẽ méé nii. Mʉa teere tʉgoeñatigʉra yʉre nʉnʉña —cʉ̃re ĩiwi. 23Ate jʉori, Jesús're ca tʉo nʉnʉjeerã niipetirã watoapʉre, “Cʉ̃a, bii yairicaro manijagʉ,” cʉ̃ja ca ĩi niirije bate cũmucoawʉ. Jesús pea, “Cʉ̃a bii yaitirucumi” ĩigʉ méé, to biro yʉre ĩiwi. O biirije pee ĩigʉ ĩiwi: “Nemo yʉ ca tua doori tabepʉ to birora cʉ̃ ca caticõa niiro yʉ ca boojata, mʉ yee maquẽ méé nii,” ĩigʉ ĩiwi. 24Atere, “To birora biiwʉ” ĩi wede, teere owa, ca tiigʉa, cʉ̃ra yʉ nii yʉa. To biri yʉ ca ĩariquere yʉ ca wederije díámacʉ̃ra ca niirijere mani maji. 25Biigʉpʉa Jesús, apeye paʉ tiicãwi. Cʉ̃ ca tiirique cõrorena owa nʉnʉa waajata, yʉ ca tʉgoeñajata teere owarica pũurori ati ʉmʉreco niipetiropʉrena dada ametʉacoabocu. To birora to biijato. Juan


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\