San Lucas 16

1Ñucã cʉ̃ buerãre o biro ĩi cõoñari wedeupi Jesús: —Jĩcʉ̃ ca apeye paigʉ, cʉ̃ yeere ca ĩa nʉnʉjee bojagʉre cʉoupʉ. Aperã pea, “Mʉ yeere tii bategʉ tiimi,” cʉ̃re ĩi wedejãarã waauparã. 2To biri cʉ̃re jʉo cojori, o biro cʉ̃re ĩiupʉ: “¿Ñee to niiti mʉ ca tiirijere yʉre cʉ̃ja ca wederijea? To biri mʉ ca paderiquere cõoñari, yʉre owa tuu cojoya. To cõrora yʉ yeere ĩa nʉnʉjee bojari majʉ mʉ nii yerijãarucu,” cʉ̃re ĩiupʉ. 3”To biro cʉ̃ ca ĩiro, cʉ̃ wiogʉ yeere ĩa nʉnʉjee bojari majʉ pea o biro ĩi tʉgoeñaupʉ: “Agó nija, ¿ñeere yʉ tiigʉti yua? Yʉ wiogʉ paderique manigʉ yʉre cũugʉ doogʉ tiimi. Yeparire ca padepʉ ʉno méé yʉ nii. Yʉ tutuati. Wapa tiirica tiiri jãirʉgʉ cãa, yʉ bobo jañu. 4Jaʉ, mee yʉ maji, paderique manigʉ yʉ ca tuaro, aperã yʉre cʉ̃ja ca ñeepere biro ĩigʉ yʉ ca tiipere,” ĩiupʉ. 5”To biri cʉ̃ wiogʉre ca wapa moorãre jʉo cojoupʉ. Ca nii jʉogʉre o biro ĩi jãiñaupʉ: “¿Mʉa, no cõro yʉ wiogʉre mʉ wapa mooti?” cʉ̃re ĩi jãiñaupʉ. 6Cʉ̃ pea: “Cien daperi peti ʉje daperi yʉ wapa moo,” cʉ̃re ĩiupʉ. To biro cʉ̃ ca ĩiro cʉ̃ wiogʉ yeere ĩa nʉnʉjee bojari majʉ pea o biro cʉ̃re ĩiupʉ: “Jaʉ, ano duwiya. Ate nii mʉ ca wapa moorije. Yʉ wiogʉre cien mʉ ca wapa moorijere, cincuenta niirijera owa tuuya yua,” cʉ̃re ĩiupʉ. 7”To biro cʉ̃re ĩi yapano, apĩre jʉo cojo, “¿Mʉa, no cõro mʉ wapa mooti?” cʉ̃re ĩi jãiñaupʉ. “Trigo cien poari ca eape cõro yʉ wapa moo,” cʉ̃re ĩi yʉʉupʉ. To biro cʉ̃ ca ĩiro: “Jaʉ, ano duwiya. Ate nii mʉ ca wapa moorije, cien poari mʉ ca wapa moorijere, ochenta poarira owa tuuya yua,” cʉ̃re ĩiupʉ. 8”Cʉ̃ yeere ĩa nʉnʉjee bojari majʉ ca añutigʉ cʉ̃ ca tiiriquere majiri, cʉ̃ wiogʉ pea, “Ca tii majigʉ peti niijapi,” ĩiupʉ. Ati yepa macãrã, cʉ̃jare biro ca biirã mena cʉ̃ja ca ameri tii niijata, Ʉmʉreco Pacʉ yaarã ca boeropʉ ca niirã ametʉenero tii majima. 9To biri mʉja pea, ati yepa maquẽ apeye menara, mʉja mena macãrã bʉarʉgarã, cʉ̃jare tii nemoña. Ati yepa maquẽ apeye ca petiro to birora ca niicõa niiri wiijeripʉ mʉjare ca ñeerã ʉno cʉ̃ja ca niipere biro ĩirã. 10”Petoacãrena añuro ca ĩa nʉnʉjee majigʉa, pairopʉ cãare añuro ĩa nʉnʉjee majimi. Petoacã cãare ca ĩa nʉnʉjee majitigʉa, pairo cãare ĩa nʉnʉjee majitimi. 11To biri ati yepa maquẽ apeye cʉti niirique ca bii ditorije cãare añuro mʉja ca ĩa nʉnʉjee majitijata, ¿apeye cʉti niirique ca nii majuropeerije peera, ñiru peti “Atere ĩa nʉnʉjeeya” mʉjare cʉ̃ ĩibogajati? 12Mʉja yee ca niitirije cãare añuro mʉja ca ĩa nʉnʉjee boja majitijata, ¿ñiru pee mʉja yee ca niirijere mʉjare cʉ̃ tiicojobogajati? 13”Jĩcʉ̃ pade bojari majʉ ʉno peera pʉarã wiorãpʉre pade cote majitimi. To biro cʉ̃ ca biijata, jĩcʉ̃re ĩa tuti, apĩ peere mai, biicãcumi. Ñucã jĩcʉ̃ cʉ̃ ca dotirijere tii, apĩ cʉ̃ ca dotirije peera tiiti, biicãcumi. To biri mʉja, Ʉmʉreco Pacʉ peere pade nʉnʉjee pacarã ñucã, pairo apeye cʉti niirʉgarã tee pee cãare pade nʉnʉjee, mʉja tii majiti —ĩiupi. 14Fariseos wapa tiirica tiirire bʉaro ca boorã cãa, ate niipetirijere tʉori, boborije ĩi bui tutiupa Jesús're. 15To biro cʉ̃ja ca ĩiro, Jesús pea o biro cʉ̃jare ĩiupi: —Mʉja, bojoca cʉ̃ja ca ĩaro ca bojoca añurãre biro mʉja bii dito. Biigʉpʉa, Ʉmʉreco Pacʉ pea mʉja yeripʉ mʉja ca biirijere majimi. Bojoca pea “Añurije nii,” cʉ̃ja ca ĩirijere, Ʉmʉreco Pacʉ peera ñañarije niiro bii —ĩiupi. 16—Doti cũurique, to biri Ʉmʉreco Pacʉ yee quetire wede jʉgueri maja, Juan menara bii yapano eaupa. Tii tabe mena wãma wãme añurije queti Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca doti niirije maquẽre wederique nii. Niipetirã toopʉre jãa waarʉgarã bii niima. 17Ati yepa, ati ʉmʉreco, ca petipe pea popiye méé ca nii pacaro, doti cũurique pea jĩcã wãme ʉnoacãra ca ĩirore biro biitirora yaicoa, biitirucu —ĩiupi. 18—Jĩcʉ̃ cʉ̃ nʉmore cõacãri, apeo peere cʉ̃ ca nʉmo cʉtijata, cʉ̃ nʉmo ca niitigo menapʉ niigʉ tiimi. Ñucã ca manʉ cõaricore ca nʉmo cʉtigʉ cãa, cʉ̃ nʉmo mena méé niigʉ tiimi —ĩiupi. 19—Niiupʉ jĩcʉ̃ ca apeye paigʉ, añurije juti jãña, to cãnacã rʉmʉra ĩaricaro añuro boje rʉmʉri queno, ca tii niirucugʉ. 20Niiupʉ ñucã, jĩcʉ̃ boo pacoro ca biigʉ, Lázaro ca wãme cʉtigʉ, cʉ̃ upʉ niipetiropʉra ca cami boagʉ. Ca apeye paigʉ yaa wii jope pʉtore duwirucuupʉ. 21Cʉ̃ pea, ca apeye paigʉ, cʉ̃ ca baa bate ñoorijere baarʉgarucumiupʉ. Ñucã yaia menapʉra cʉ̃ camire nenirã earucuuparã. 22”To biro biirucu, jĩcã rʉmʉ bii yaicoaupʉ Lázaro. Cʉ̃ ca bii yairo, Ʉmʉreco Pacʉ pʉto macãrã pea Abraham pʉto añuri tabepʉ cʉ̃ niijato ĩirã, cʉ̃re amicoauparã. Ca apeye paigʉ cãa bii yaicoaupʉ. Cʉ̃ ca bii yairo, cʉ̃re yaa cõa, tiicãuparã. 23Ca apeye paigʉ pea bojoca ñañarã cʉ̃ja ca waari tabepʉre ñañaro bii niigʉ, ĩa mʉene cojoma ĩigʉ, yoaropʉ Abraham're, ñucã Lázaro cãare cʉ̃ mena ca duwigʉre ĩaupʉ. 24”To biri cʉ̃re ĩacãgʉpʉa, o biro ĩi acaro buiupʉ: “Ñicʉ̃ Abraham, yʉre boo paca ĩaña nija petopʉra. Lázarore yʉ pʉtopʉ cʉ̃re tiicojoya. Cʉ̃ amo jũa yapa mena oco ñia bia doori, yʉ ñemerore cʉ̃ weyogʉ doojato. Ati pecamepʉre bʉaropʉra ñañaro peti yʉ tamʉocã,” cʉ̃re ĩiupʉ. 25”To biro cʉ̃ ca ĩiro, Abraham pea o biro cʉ̃re boca ĩi yʉʉupʉ: “Yʉ pãrami, atere tʉgoeñaña. Mʉa, mʉ ca cati niiri rʉmʉre añuro peti mʉ niiwʉ, Lázaro pea ñañaro cʉ̃ ca biicãro. To biri cʉ̃ pea mecʉ̃ra anopʉre añuro niigʉ tiimi. Mʉ pea ñañaro mʉ tamʉo. 26Ñucã pairi ope nii mani watoare. To biri ano ca niirã toopʉre ca waarʉgarã do biro bii waa majiti, ñucã too macãrã pee cãa anopʉre do biro bii doo majiti, biicãma,” cʉ̃re ĩiupʉ. 27”To biro cʉ̃ ca ĩiro, cʉ̃ pea o biro cʉ̃re ĩi yʉʉupʉ: “Ñicʉ̃ Abraham, yʉ pacʉ yaa wiipʉ Lázarore cʉ̃re tiicojoya. 28Yʉ yaarã jĩcã amo cõro ca niirãre cʉ̃ wede majiogʉ waajato, cʉ̃ja cãa, ati tabe ñañaro tamʉorica tabe pee cʉ̃ja ca dootipere biro ĩigʉ,” cʉ̃re ĩiupʉ. 29”Ñucã Abraham pea o biro cʉ̃re ĩi yʉʉupʉ: “Mee cʉ̃ja, Moisés cʉ̃ ca owariquere, to biri Ʉmʉreco Pacʉ yee quetire wede jʉgueri majare, cʉ̃jare cʉoma. Cʉ̃jare cʉ̃ja tʉo nʉnʉjeejato,” cʉ̃re ĩiupʉ. 30”To biro cʉ̃ ca ĩiro, ca apeye paigʉ pea o biro cʉ̃re ĩi yʉʉupʉ: “Tʉo nʉnʉjeeticuma, ñicʉ̃ Abraham. Jĩcʉ̃ ca bii yairicʉpʉ cati tuari cʉ̃jare cʉ̃ ca wedejata docare, tʉo nʉnʉjeeri ñañarije cʉ̃ja ca tiirucurijere tii yerijãabocuma,” cʉ̃re ĩiupʉ. 31”To biro cʉ̃ ca ĩiro, Abraham pea o biro cʉ̃re ĩiupʉ ñucã: “Moisés cʉ̃ ca ĩirijere tʉo nʉnʉjeeti, ñucã Ʉmʉreco Pacʉ yee quetire wede jʉgueri maja cʉ̃ja ca ĩirije cãare tʉorʉgati, cʉ̃ja ca biijata, ca bii yairicʉ cati tuari cʉ̃ ca wedejata cãare, tʉo nʉnʉjeeticuma,” cʉ̃re ĩiupʉ —cʉ̃jare ĩi wedeupi Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\