San Lucas 21

1Jesús, Ʉmʉreco Pacʉ yaa wiipʉre, Ʉmʉreco Pacʉre tiicojo nʉcʉ̃ bʉorã jãarica cũmuaripʉre, ca apeye pairã wapa tiirica tiiri cʉ̃ja ca jãaro ĩaupi. 2Ñucã ca manʉ bii yai weo ecorico ca apeye boo pacago cãa, pʉa tiiacã wapa tiirica tiiri cõ ca jãaro ĩaupi. 3To cõrora o biro ĩiupi Jesús: —Yee méé mʉjare yʉ ĩi. Atio, ca manʉ bii yai weo ecorico boo pacoro ca biigo pea, niipetirã ametʉenero tiicojomo. 4Niipetirãpʉra, pairo ca cʉorã niiri, cʉ̃jare ca dʉjarijepʉre tiicojoma. Cõ pea, cõ ca boo pacarije menara cõ ca wapa tii baa catibopeacãrena tiicojo peoticãmo —ĩiupi Jesús. 5Jĩcãrã cʉ̃ buerã mena macãrã, Ʉmʉreco Pacʉ yaa wiire añurije ʉ̃tã mena, ñucã Ʉmʉreco Pacʉre cʉ̃ja ca tiicojo nʉcʉ̃ bʉorique mena cʉ̃ja ca wãmoriquere ĩari, ameri wede peni niiupa. Jesús pea o biro ĩiupi: 6—Ano mʉja ca ĩarije niipetiro, jĩcãga ʉ̃tãga jotoare apega ca pejatiropʉ cʉ̃ja ca tiipa rʉmʉri earucu. Niipetirije tii yaio ecocoarucu —ĩiupi. 7To biro cʉ̃ ca ĩiro, o biro cʉ̃re ĩi jãiñaupa: —Buegʉ, ¿tea no cõropʉ to biiroti? ¿Tee ca biiparo jʉguero, do biirije to bii ĩño jʉgueroti? —ĩiupa. 8To biro cʉ̃ja ca ĩiro, cʉ̃ pea o biro cʉ̃jare ĩiupi: —Bojoca catiri niiña, jãa ĩi dito ecore ĩirã. Paʉ doorucuma yʉ wãme mena ĩicãri: “Yʉra yʉ nii Cristo. Mee, tii cuu eacoaro bii,” ca ĩiparã. To biro ca ĩirãre nʉnʉticãña. 9Ñucã ameri jĩa, cʉ̃ja ca doti niirijere ameri bii ametʉene nʉcʉ̃, cʉ̃ja ca biirijere queti tʉorã uwiticãña. Ate bii jʉorucu. Biiropʉa ména ati ʉmʉreco ca petirije jĩcãto bii eatirucu —ĩiupi. 10O biro ĩi nʉnʉa waaupi: —Jĩcã yepa macãrã, ape yepa macãrã mena ameri jĩa, ñucã jĩcã pooga macãrã, ape pooga macãrã mena ameri jĩa, tiirucuma. 11Bʉaro jita jabe, niipetiri taberipʉrena aʉa boarique, diarique ca punirije, waarucu. Ʉmʉreco tutipʉre uwiorije, ca ĩa ñaaña manirije ca bii ĩño jʉguerije baurucu. 12”Ména ate ca biiparo jʉguero, mʉjare ñee, ñañaro mʉjare tiirʉga nʉnʉjee, biirucuma. Jãiña bejerʉgarã nea poo juu buerica wiijeripʉ mʉjare jee waa, tia cũurica wiijeripʉ mʉjare tia cũu, ñucã yʉ yee jʉori, ʉparã pʉtoripʉ, bojocare ca jʉo niirã pʉtoripʉ, mʉjare jee waarucuma. 13To biro mʉjare cʉ̃ja ca tiiro, yʉ yee maquẽre cʉ̃jare mʉja ca wedepe niirucu. 14“Ñee ʉno peere ñañarije jãa tiitijãwʉ,” cʉ̃jare mʉja ca ĩi ametʉapere, “O biirije cʉ̃jare mani ĩi yʉʉjaco,” ĩi tʉgoeña queno yueticãña. 15Yʉ majuropeera, bʉaro majirique mena mʉja ca wedepere mʉjare yʉ tiicojorucu, jĩcʉ̃ peera mʉjare ca ĩa tutirã, do biro pee ĩi majiti, mʉjare boca yʉʉ majiti, cʉ̃ja ca biipere biro ĩigʉ. 16Biirãpʉa, mʉja pacʉara, mʉja yaarãra, mʉja yee wederãra, mʉja mena macãrãra mʉjare wedejãa buiyeecãrucuma. Mʉja mena macãrã jĩcãrãre jĩarucuma. 17Yʉ yee jʉori, bojoca niipetirã mʉjare ĩa tutirucuma. 18Biiropʉa, mʉja dʉpʉga maquẽ poa jĩcã daa ʉnora yaicoa biitirucu. 19To birora mʉja ca tʉgoeña bayicõa niijata, caticõa niiriquere mʉja bʉarucu. 20”Jerusalén macãre uwamarã cʉ̃ja ca nii amojodero ĩarã, “Mee, yoari mééra ati macã cõa ecoro dooro tii,” ĩi majiña. 21To cõrora Judea yepare ca niirã, ʉ̃tã yucʉpʉ cʉ̃ja duticoajato. Jerusalén macãre ca niirã, tii macãre cʉ̃ja witicoajato. Ñucã macã tʉjaro ca niirã cãa, macã peere cʉ̃ja tua dooticãjato. 22Ñañaro biirica rʉmʉri, Ʉmʉreco Pacʉ yee queti owarique ca ĩirore biro ca bii eari rʉmʉri niiro biirucu. 23Ñañaro peti tamʉorucuma, to biro ca biiri rʉmʉrire, ʉtaaga pacoa ca niirã, ñucã ũpũrãacã ca puna cʉtirã romiri. Ati yepare ñañaro tamʉorique niirucu. Ñucã Israel yaa pooga menare ñañaro peti cʉ̃ ca tiirije niiro biirucu. 24Jĩcãrã niipĩiri mena jĩa eco yairucuma. Aperãra, niipetiri yeparipʉ cʉ̃jare ñee waarucuma. Judíos ca niitirã Jerusalén're ñañaro tii yaiorã tiirucuma. “To cõro biirucu,” cʉ̃ ca ĩirica cuu ca earopʉ, tii yerijãarucuma. 25”Muipũ, ʉmʉreco macʉ̃re, ñami macʉ̃re, to biri ñocõare ca ĩa ñaaña manirije bii jʉorucu. Ati yepa peera bojoca poogaari niipetirãpʉra bʉaro tʉgoeñarique pai, dia pairiya ca jabero uwiorije ca bʉjʉrije jʉorira, do biro pee bii majiti, biicãrucuma. 26Bojoca, ati yepare ca biipere tʉgoeña uwima ĩirãra, dia ñaacãrucuma. Ʉmʉreco tutipʉre ca niirã menapʉra yugui peticoarucuma. 27To cõrora yʉ, Ca Nii Majuropeegʉ Macʉ̃re, yʉ ca tutuarije do biro ca tiiya manirije mena, bueri bʉrʉapʉ yʉ ca boe bate duwi dooro yʉre ĩarucuma. 28Ate to ca bii jʉo dooro, tʉgoeña tutua, emʉaro pee ĩa mʉene, tiiya. Mee, yoari mééra mʉja ametʉene ecorucu —ĩiupi. 29Ate mena ĩi cõoñari, cʉ̃jare wedeupi ñucã: —Higueragʉre to biri no ca booricʉ yucʉgʉre ĩañaaqué. 30To ca pũu wajoaro ĩarã, “Mee, cʉ̃ma jʉguero niicã doo,” mʉja ĩi ĩa maji. 31To biro mʉja ca ĩi ĩa majirore birora ano mʉjare yʉ ca ĩirije ca biiro ĩarã, “Mee, Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca dotipa cuu ea dooro bii,” ĩi ĩa majiña. 32Díámacʉ̃ra mʉjare yʉ ĩi, ano mʉjare yʉ ca ĩirije niipetirije, ati cuu macãrã cʉ̃ja ca bii yaiparo jʉguero biirucu. 33Ati ʉmʉreco, ati yepa, peticoarucu. Yʉ wederique pea yai nʉcãtirucu. 34”Bojoca catiya, ati yepare niirã tii niirique, cũmurique, ati yepare cati niirã bʉaro boo tʉgoeñarique jʉori, ca tʉo nʉnʉjeetirã mʉja ca niiro mʉjare ca tiitipere biro ĩirã. Mʉja ca bojoca catitijata, to biro ca biiri rʉmʉ, “To biro biibocu,” mʉja ca ĩitiri tabera mʉjare bii eacãrucu. 35Ati yepa macãrã niipetirãpʉre, yoo yuerica tabe ca tiirore biro bii earo biirucu. 36To biri añuro nii yueya. To birora juu buecõa niiña. Ate niipetirije ñañaro ca biipere ametʉa, ñucã yʉ, Ca Nii Majuropeegʉ Macʉ̃re boboricaro maniro boca, mʉja ca biipere biro ĩirã —cʉ̃jare ĩiupi Jesús. 37Jesús, ʉmʉrecora Ʉmʉreco Pacʉ yaa wiipʉ bojocare bue, ñami peera Olivos ca wãme cʉtiri macãnʉcʉ̃ buuropʉ cãnigʉ waarucuupi. 38Bojoca niipetirã, ca boerije mena, Ʉmʉreco Pacʉ yaa wiipʉ waarucuupa, Jesús cʉ̃ ca wederijere tʉorã waarucurã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\