San Mateo 25

1”Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca doti niiri tabea pʉa amo cõro niirã wãmarã romiri amo jiarica boje rʉmʉre, ca nʉmo cʉtipʉre bocarã waarã, cʉ̃ja romiri cõrora jĩa boericagaari ami, cʉ̃ja ca waaricarore biro biirucu. 2Jĩcã amo cõro niirã romiri, “To biro manire biibocu,” ca ĩi tʉgoeñatirã niiuparã. Aperã jĩcã amo cõro ca niirã romiri pea, “To biro manire biibocu” ca ĩi tʉgoeña bojoca catirã niiuparã. 3Ca tʉgoeña bojoca catitirã romiri cãa cʉ̃ja ca jĩa boepagaarire jee waauparã. Jee waa pacarãra, ʉje cʉ̃ja ca pio jãa wajoape peere jee waatiuparã. 4Ca tʉgoeña bojoca catirã romiri pea, ʉje cʉ̃ja ca pio jãa wajoape cãare apega mena pio jãa, jee waauparã. 5Ca amo jiapʉ yeto eatiupʉ. Tee jãa ĩiricaro maniro, cʉ̃ja niipetirãpʉrena wʉgoa ca earo macã, cãnicoauparã. 6Ñami decomacã ca niiro, “¡Mee, doo yerijãami ca amo jiapʉ! ¡Cʉ̃re bocarã dooya!” cʉ̃ja ca ĩi acaro buirijere tʉouparã. 7”Teere tʉo, wãmarã romiri niipetirãpʉra wãcãri, cʉ̃ja jĩa boericagaarire quenouparã. 8To cõrora, “To biro biibocu” ca ĩi tʉgoeña bojoca catitirã romiri pea o biro ĩimiuparã cʉ̃ja mena macãrã ca tʉgoeña bojoca catirã romiri peere: “Jãa jĩa boericagaari yati waaropʉ bii. Jãa cãare mʉja yee ʉje petoacã jãare tiicojoya,” cʉ̃jare ĩimiuparã. 9To biro cʉ̃ja ca ĩiro, ca bojoca catirã romiri pea: “Jãa tiicojoti. ¡Mʉjare jãa ca tiicojojata, jãa cãare eati, mʉja cãare eati, biicãbocu! Ʉje ca nonirã pʉtopʉ waari wapa tiirãja, mʉja ca jĩa boepere,” cʉ̃jare ĩiuparã. 10”To biro cʉ̃ja ca ĩiro tʉo, cʉ̃ja romiri cʉ̃ja ca ʉje wapa tiirã waa ditoyera, eaupʉ ca amo jiapʉ. Cʉ̃ ca earo, ca tʉgoeña bojoca catirã romiri pea, amo jiarica boje rʉmʉ cʉ̃ja ca tiiri wiipʉ cʉ̃ mena jãacoauparã. Cʉ̃ja ca jãa waaro jiro, tii wii jopere biacãuparã. 11Jiropʉ aperã romiri pea eari: “¡Wiogʉ, wiogʉ, jãa cãare jope pãaña!” cʉ̃re ĩimiuparã. 12To biro cʉ̃ja ca ĩiro, “Mʉjare yʉ majiti. Yee méé yʉ ĩi,” cʉ̃jare ĩi yʉʉupʉ —ĩiwi Jesús. 13To biro ĩicã: “Tii rʉmʉ, tii tabe muipũ cʉ̃ ca niiro, earucumi ca ĩi majitirã niiri, añuro tʉgoeña bojoca ca tiiri niiña,” ĩi nemowi Jesús. 14O biro ĩi nʉnʉa waawi ñucã: —Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃ ca doti niiri tabea jĩcʉ̃ ʉmʉ ape yepapʉ waarʉgʉ jʉguero, cʉ̃ paderi majare jʉo cojori, cʉ̃ yee wapa tiirica tiirire, “Mʉja ĩa nʉnʉjeewa,” cʉ̃ ca ĩi cũu waaricarore biro biirucu. 15Jĩcʉ̃ cʉ̃ja mena macʉ̃re jĩcã amo cõro niiri poari peti wapa tiirica tiiri, oro tiiri cʉ̃re tiicojoupʉ. Apĩre pʉa poa tiicojoupʉ. Apĩ peera jĩcã poara cʉ̃re tiicojoupʉ. Cʉ̃ja ca niiro cõrorena “Ano cõrorira ĩa nʉnʉjee bayirʉgama,” ĩi majiri cʉ̃jare tiicojoupʉ. To biro tii yapano, waacoaupʉ yua. 16Jĩcã amo cõro niiri poari cʉ̃ ca tiicojoricʉ pea, tee mena apeye wapa tii, noni wapa taa nemoupʉ ñucã cʉ̃ ca tiicojoricaro cõrora. 17To birora tiiupʉ pʉa poa ca ñeericʉ cãa, cʉ̃re cʉ̃ ca tiicojo waaricaro cõrora wapa taa nemoupʉ. 18Jĩcã poa ca ñeericʉ pea, cʉ̃ wiogʉ yee wapa tiirica tiirire jee waari, yepapʉ ope coa, yaa cũucãupʉ. 19”Paderi maja wiogʉ pea ca yoa waaro jiropʉ tua eaupʉ ñucã. Tua ea, cʉ̃ paderi maja mena cʉ̃ja ca paderiquere quenoupʉ. 20Jĩcã amo cõro niiri poari ca ñeericʉ ea jʉoupʉ. Ea, apeye jĩcã amo cõro niirije cʉ̃ ca wapa taa nemoriquere cʉ̃ wiogʉre cʉ̃re noniri, o biro cʉ̃re ĩiupʉ: “Wiogʉ, jĩcã amo cõro niirije peti yʉre mʉ tiicojowʉ. Ate nii apeye jĩcã amo cõro yʉ ca wapa taa nemojãrije,” cʉ̃re ĩiupʉ. 21To biro cʉ̃ ca ĩiro, cʉ̃ wiogʉ pea o biro cʉ̃re ĩiupʉ: “¡Añuro mʉ tiijapa! Paderi majʉ añugʉ, ĩiricarore biro ca tiigʉ mʉ nii. Mee, petoacãrena ca ĩa nʉnʉjee majiricʉ mʉ ca niiro macã, paʉ ca niirijepʉre ca ĩa nʉnʉjeegʉ mʉre yʉ cũurucu. ¡Jãa doori, yʉ mena ʉjea niigʉ dooya!” cʉ̃re ĩiupʉ. 22”Cʉ̃ jiro, cʉ̃ paderi majʉ pʉa poa ca ñeericʉ cãa ea, o biro cʉ̃re ĩiupʉ: “¡Wiogʉ, pʉa poa yʉre mʉ tiicojowʉ! Ate nii apeye pʉa poa yʉ ca wapa taa nemojãrije,” cʉ̃re ĩiupʉ. 23To biro cʉ̃ ca ĩiro, cʉ̃ wiogʉ pea o biro cʉ̃re ĩiupʉ: “¡Añuro mʉ tiijapa! Paderi majʉ añugʉ, ĩiricarore biro ca tiigʉ mʉ nii. To biri petoacãrena ca ĩa nʉnʉjee majiricʉ mʉ ca niiro macã, paʉ ca niirijepʉre ca ĩa nʉnʉjeegʉ mʉre yʉ cũurucu. ¡Jãa doori, yʉ mena ʉjea niigʉ dooya!” cʉ̃re ĩiupʉ. 24”Jiro, jĩcã poa ca ñeericʉ eari, o biro ĩiupʉ cʉ̃ wiogʉre: “¡Wiogʉ, do biro ca tiiya manigʉ mʉ ca niirijere, mʉ ca otetiri taberena ca dica jee, ñucã ote dicare ca cũuña maniri taberena ca jeegʉ, mʉ ca niirijere yʉ majiwʉ! 25To biri mʉre uwima ĩigʉ, mʉ yee wapa tiirica tiirire, ope coari yʉ yaio cũucãwʉ. Ĩaña. Ate nii mʉ yee ca niirije,” cʉ̃re ĩiupʉ. 26”To biro cʉ̃ ca ĩiro, cʉ̃ wiogʉ pea o biro cʉ̃re ĩi yʉʉupʉ: “¡Mʉa, paderi majʉ ca añutigʉ, ca junañe paigʉ mʉ nii! Yʉ ca otetirica taberena ca dicare jee, ote dicare ca dee bate cũuña maniri tabe ʉnorena ca dicare jee, ca tiigʉ yʉ ca niirijere maji pacagʉ, 27¿Ñee tiigʉ yʉ wapa tiirica tiirire, wapa tiirica tiirire cũurica wiipʉ jee waari mʉ cũutiri? To biro tiigʉ, yʉ ca tua earo pai jañuro ca bʉʉ nemorique mena yʉre mʉ tuenebojacupa,” cʉ̃re ĩiupʉ. 28To biro ĩi yapano, too ca niirãre o biro ĩiupʉ: “¡Wapa tiirica tiiri cʉ̃ ca cʉorijere ẽmari, pʉa amo cõro niiri poari ca cʉogʉ peere cʉ̃re tiicojoya!” cʉ̃jare ĩiupʉ. 29Ca cʉogʉra pai jañuro tiicojo nemorique niirucu. To biri pairo cʉorucumi. Ca cʉotigʉa, petoacã cʉ̃ ca cʉomirije menapʉra ẽma ecorucumi. 30Ani paderi majʉ ca añutigʉ peera macã ca naitĩaropʉ cõa wienecã cojoya. To biri toopʉre bʉaro oti, upi baca dʉpo, biirique niirucu. 31”Yʉ, Ca Nii Majuropeegʉ Macʉ̃, yʉ ca boe baterije mena, ñucã yʉ yaarã yʉre queti wede bojari maja niipetirã mena, yʉ ca doori rʉmʉre, wiogʉ cʉ̃ ca duwiri cũmuropʉ yʉ ea nuu earucu. 32To biro yʉ ca biiro, ati yepa macãrã niipetirã bojoca poogaari cʉ̃ja ca niiro cõro yʉ jʉguerore nea poo earucuma. To biro cʉ̃ja ca biiro yʉ pea, oveja coteri majʉ, cabra watoa ca niirã ovejare cʉ̃ ca jee dica woorore biro cʉ̃jare yʉ tiirucu. 33Yʉ yaarã ovejare biro ca niirã peere, yʉ díámacʉ̃ nʉña pee cʉ̃jare cũu, cabra peera yʉ ãcõ nʉña pee cʉ̃jare cũu, yʉ tiirucu. 34To biro tii yapano yʉ pea, yʉ díámacʉ̃ nʉña pee ca niirãre o biro cʉ̃jare yʉ ĩirucu: “Dooya mʉja, yʉ Pacʉ añuro cʉ̃ ca tiiricarã, Ʉmʉreco Pacʉ ati ʉmʉrecore jeeño jʉogʉpʉra, mʉjare cʉ̃ ca queno yuerica yepare niirã dooya. 35Yʉ ca queyaro, yʉre mʉja baarique ecawʉ. Oco jinirʉgʉ yʉ ca biiro, yʉre mʉja oco tĩawʉ. Nucũ yujuri majʉ yʉ ca niiro, cãnirica tabe yʉre mʉja tiicojowʉ. 36Yʉ ca juti cʉotiro, yʉre mʉja juti tiicojowʉ. Yʉ ca diaro cãare, yʉre mʉja ĩarã eawʉ. Tia cũurica wiipʉ yʉ ca niijata cãare, yʉre mʉja ĩarã eawʉ,” cʉ̃jare yʉ ĩirucu. lb00017b.tif Ovejas, cabras. Mt 25.32 37”To biro yʉ ca ĩiro tʉo, ca añurã pea o biro yʉre ĩi jãiñarucuma: “Wiogʉ, ¿di tabe ʉno pee mʉ ca queyaro ĩari, mʉre jãa baarique ecari? ¿Di tabe ʉno pee mʉ ca jinirʉga nucũ yujuro, mʉre jãa oco tĩari? 38¿Di tabe ʉno pee nucũ yujuri majʉ mʉ ca niiro, ‘Jãa pʉto niiña,’ mʉre jãa ĩiri? ¿Di tabe ʉno pee mʉ ca juti cʉotiro, mʉre jãa juti jãari? 39Ñucã, ¿di tabe ʉno peti mʉ ca diaro, tia cũurica wiipʉ mʉ ca niiro, mʉre jãa ĩarã eari?” ĩi jãiñarucuma. 40To biro cʉ̃ja ca ĩi jãiñaro, yʉ, Wiogʉ pea, o biro cʉ̃jare yʉ ĩirucu: “Yee méé mʉjare yʉ ĩi. Anija, yʉ yaarã boo pacoro ca biirãre mʉja ca tii nemorique, yʉrena tii nemorã mʉja tiiwʉ,” cʉ̃jare yʉ ĩirucu. 41”To biro ĩi yapano, Wiogʉ pea, yʉ ãcõ nʉña ca niirã peera o biro cʉ̃jare yʉ ĩirucu: “Yʉre camotatiya, mʉja ñañaro ca biiparã, pecame ca ʉ̃ʉ yatitiri pecame, Satanás, cʉ̃ yaarã ca añutirã menare, Ʉmʉreco Pacʉ cʉ̃jare cʉ̃ ca queno yuerica tabepʉ waarãja. 42Yʉ ca queyaro, yʉre mʉja baarique ecatiwʉ. Yʉ ca oco jinirʉgaro, yʉre mʉja oco tĩatiwʉ. 43Nucũ yujuri majʉ yʉ ca niiro, cãnirica tabe yʉre mʉja tiicojotiwʉ. Yʉ ca juti cʉotiro cãa, yʉre mʉja juti jãatiwʉ. Ñucã yʉ ca diaro, tia cũurica wiipʉ yʉ ca niiro cãare, yʉre mʉja ĩarã eatiwʉ,” yʉ ĩirucu. 44”To biro yʉ ca ĩiro tʉo, o biro ĩi jãiñarucuma: “¡Wiogʉ! ¿Di tabe ʉno pee mʉ ca queyaro, mʉ ca jinirʉgaro, nucũ yujuri majʉ mʉ ca niiro, mʉ ca juti cʉotiro, mʉ ca diaro, tia cũurica wiipʉ mʉ ca niiro, mʉre jãa tii nemotiri? ¡To biro mʉ ca biiro jãa ĩatiwʉ!” ĩirucuma. 45To biro cʉ̃ja ca ĩiro, o biro cʉ̃jare yʉ ĩi yʉʉrucu: “Yee méé mʉjare yʉ ĩi: Anija, yʉ yaarã mena macãrã boo pacoro ca biirãre tii nemotirã, yʉ cãare tii nemotirã mʉja biiwʉ,” cʉ̃jare yʉ ĩirucu. 46Cʉ̃ja pea to birora ñañaro cʉ̃ja ca biipa tabepʉ waarucuma. Añurã pea, to birora cʉ̃ja ca caticõa niipa tabepʉ waarucuma —ĩi wedewi Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\