Romanos 10

1Yʉ yaarã, yʉ yeri ca boorije, israelitas're Ʉmʉreco Pacʉre yʉ ca jãi bojarije, “Cʉ̃ja ametʉajato” ĩigʉ yʉ ca ĩirije nii. 2“Ʉmʉreco Pacʉre bʉaropʉra ca tii nʉcʉ̃ bʉorʉgarã niima biirãpʉa” yʉ ĩi, cʉ̃ja yee maquẽre. Tee peere to biro ca biicãrã nii pacarã, Ʉmʉreco Pacʉ yee díámacʉ̃ ca niirijere biro tiitima. 3Ʉmʉreco Pacʉ añurã cʉ̃ ca tiirijere majitima ĩirã, cʉ̃ja majuro cʉ̃ja ca tiirije jʉorira añurã niirʉgama ĩirã, Ʉmʉreco Pacʉ añurã cʉ̃ ca tiirijere junaupa. 4Doti cũurique, Jesucristorena bii yapano ea, díámacʉ̃ cʉ̃re ca tʉo nʉcʉ̃ bʉorã niipetirã añurã cʉ̃ja ca nii eapere biro ĩiro. 5Doti cũurique jʉori añurã niiriquere o biro ĩi owaupi Moisés: “Doti cũurique ca ĩirore biro ca tii niigʉa, tee jʉorira caticõa niiriquere bʉarucumi,” ĩiupi. 6Díámacʉ̃ tʉo nʉcʉ̃ bʉorique jʉori añurã nii earique peera o biro ĩi: “Mʉja yeripʉ o biro ĩi tʉgoeñaticãña, ¿ñiru ʉmʉreco tutipʉ cʉ̃ mʉa waa majigajati, ñucã Jesucristo cʉ̃ ca duwi dooro tiirʉgʉ? 7¿Ñiru ca ʉ̃cʉ̃ari opepʉ cʉ̃ duwi nʉcã waagʉti, Jesucristore ca bii yairicarã watoapʉ cʉ̃ ca tua mʉa dooro tiirʉgʉ?” ĩi. 8To docare, “¿Ñeere to ĩiti? Ʉmʉreco Pacʉ wederique mʉ pʉtora nii, mʉ yeripʉ nii, mʉ ʉjerorena nii, bii,” ĩi doca. Ate nii díámacʉ̃ tʉo nʉcʉ̃ bʉorique maquẽre jãa ca wederije. 9Mʉ ʉjero mena, “Wiogʉ niimi Jesucristo” ĩi, mʉ ca tʉgoeña niirijepʉ, “Ca bii yairicarã watoare cʉ̃ ca cati tuaro tiiupi Ʉmʉreco Pacʉ,” mʉ ca ĩi tʉo nʉnʉjeejata, mʉ ametʉarucu. 10Añurã niiriquere bʉa earʉgarã, yeripʉ mena díámacʉ̃ tʉo nʉnʉjee, ametʉariquere bʉa earʉgarã, ʉjero mena, “Wiogʉ niimi Jesucristo,” ĩi, ĩirique nii. 11Ʉmʉreco Pacʉ wederique o biro ĩi: “Niipetirã cʉ̃re ca tʉo nʉnʉjeerã, boboro tamʉotirucuma” ĩi. 12To biri judíos, judíos ca niitirã menare, ameri ĩa dica woorique mani. Cʉ̃, Wiogʉra, niipetirã Wiogʉ niimi, tii nemorique cʉ̃re ca jãirã niipetirãre, niipetiro añurije cʉ̃ja ca bʉa earo tiimi. 13To biri: “ ‘Wiogʉ jãare ametʉeneña,’ cʉ̃re ca ĩi jãirã niipetirã ametʉarucuma,” ĩi. 14¿Do biro pee biicãri, cʉ̃ja ca tʉo nʉnʉjeetiricʉrena, “Jãare tii nemoña,” cʉ̃ja ĩibogajati? ¿Cʉ̃ yeere tʉo ñaati pacarã, do biro pee tiicãri cʉ̃re cʉ̃ja tʉo nʉnʉjeebogajati? ¿Cʉ̃ yee maquẽre cʉ̃jare wederi maja cʉ̃ja ca mani pacaro, do biro pee tiicãri cʉ̃ja tʉobogajati? ¿Cʉ̃ ca wede doti cojoricarã niiti pacarã, 15do biro tiicãri añurije quetire cʉ̃ja wedebogajati? O biro ĩi owarique nii: “Añurije peti nii, queti wederi majʉ añurije queti ca jee doogʉre jãi bocarique,” ĩi. 16To ca bii pacaro, israelitas niipetirãpʉra añurije quetire tʉo nʉnʉjee, tiitiupa, Isaías o biro cʉ̃ ca ĩi owaquĩricarore birora: “Wiogʉ, jãa ca wederijere, ¿ñiru pee cʉ̃ tʉo nʉnʉjeejapari?” 17To biri díámacʉ̃ tʉo nʉcʉ̃ bʉoriquea, añurije quetire tʉorique jʉori nii ea. Queti tʉorique pea, Jesucristo yee maquẽre wederique nii. 18Yʉ pea o biro yʉ ĩi jãiña: ¿Añurije quetire cʉ̃ja tʉotibujapari? ¡Tʉojacupa! Ʉmʉreco Pacʉ wederique o biro ĩi: “Añurije quetire, niipetiri taberipʉ wedeupa. Cʉ̃ja ca wederije ati yepa ca nii eyori taberipʉ ea peticoa,” ĩi. 19Yʉ jãiña nemo ñucã: ¿To docare israelitas, teere cʉ̃ja tʉo puotibujapari? Ca nii jʉori tabere o biro ĩimi Moisés: “Yʉ yaa pooga macãrã ca niitirãre mʉja ca ĩa tutiro yʉ tiirucu; ca tʉo jeeñotiri pooga macãrã mena mʉja ca ajiaro yʉ tiirucu,” ĩimi. 20Ñucã Isaías pea o biirije ĩimi: “Yʉre ca amaatimiricarã yʉre cʉ̃ja ca bʉaro yʉ tiiwʉ. Yʉre ca jãiña amaatiricarãre yʉre cʉ̃ja ca majiro yʉ tiiwʉ,” ĩimi. 21Israelitas yee peera o biro ĩimi: “Tʉo nʉnʉjeeti, ametʉene nʉcã, ca biiri poogare ʉmʉreco yoari rʉmʉ yʉ amorire yʉ juu cojo niimiwʉ,” ĩimi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\