Bandun Gari I 1

1Adamuwa u sãa Sɛtin tundo. Ma Sɛti u maa Enɔsi mara. 2Ma Enɔsi u Kenani mara. Ma Kenani u Mahalalɛɛli mara. Ma Mahalalɛɛli u maa Yerɛdi mara. 3Yerɛdiwa u Enɔku Mara. Ma Enɔku u Mɛtusela mara. Ma Mɛtusela u Lemɛki mara. 4Ma Lemɛki u maa Nɔwɛ mara. Nɔwɛ wiya u sãa Sɛmu ka Kamu ka Yafɛtin tundo. 5Be ba sãa Yafɛtin bibu, bera Gomɛɛ, ka Magɔgu, ka Madai, ka Yafani, ka Tubali, ka Mɛsɛki, ka sere maa Tirasi. 6Be ba sãa Gomɛɛn bibu, bera Asikenasi, ka Rifati, ka Togaama. 7Be ba sãa Yafanin bibu, bera Elisa, ka Taasisa, ka Kitimu, ka sere Dodanimu. 8Kamun biba, Kusi, ka Misiraimu, ka Puti, ka sere Kanani. 9Kusin biba maa, Saba, ka Hafila, ka Sabuta, ka Raema, ka sere Sabuteka. Be ba sãa Raeman bibu, bera Seba ka Dedani. 10Kusi u maa bii mara wi ba sokumɔ Nimurodu. Wiya u gbia u kua wɔrugɔ damgii handunia sɔɔ. 11Misiraimuwa u Ludiba mara ka Ananiba, ka Lehabuba, ka Nafituba, 12ka Paturusigibu, ka Kasulugibu, mìn di Filisitiban bwesera yarima, ka sere Kafitorigibu. 13Kananiwa u Sidoni ka Hɛti mara. Sidoni wiya u sãa win bii gbiikoo. 14Kanani win bibu gaba ba kua Yebusiba, ka Amɔreba, ka Girigasiba, 15ka Hefiba, ka Aakiba, ka Siniba, 16ka maa Aafadiba, ka Semarigibu, ka Hamatiba. 17Be ba sãa Sɛmun bibun bweseru, bera Elamu, ka Asuri, ka Aapasadi, ka Ludi, ka Aramu, ka Usi, ka Uli, ka Getɛɛ, ka sere Mɛsɛki. 18Aapasadiwa u Sela mara. Ma Sela u maa Heberu mara. 19Bii tɔn durɔbu yiruwa Heberu u mara. Gbiikoon yĩsira Pelɛgi. Yĩsi ten tubusiana, ba bɔnu kua, yèn sɔ̃ win waati sɔɔra duniagiba tem bɔnu kua. Win wɔnɔn yĩsira maa Yokutani. 20Yokutaniwa u Alimɔdadi mara, ka Selɛfu, ka Hasamafɛti, ka Yeraa, 21ka Hadoramu, ka Usali, ka Dikila, 22ka Ebali ka Abimaɛli, ka Seba, ka Ofiri, ka Hafila, ka Yobabu. 23Beni kpurowa ba sãa Yokutanin bibu. 24Sɛmuwa u Aapasadi mara. Ma Aapasadi u maa Sela mara. 25Selawa u Heberu mara. Ma Heberu u Pelɛgi mara. Ma Pelɛgi u maa Rehu mara. 26Rehuwa u Serugu mara. Ma Serugu u Nakori mara. Ma Nakori u maa Tera mara. 27Terawa u Aburamu mara wi ba maa sokumɔ Aburahamu. 28Aburahamun biba, Isaki ka Isimɛɛli. 29Ben bibun bweseru wee. Isimɛɛlin bii gbiikoowa Nɛbayɔtu. Win wɔnɔba Kedaa, ka Adibɛli, ka Mibusamu, 30ka Mikima, ka Duma, ka Masa, ka Hadadi, ka Tema, 31ka Yeturi, ka Nafisi, ka sere Kɛdima. Beniwa ba sãa Isimɛɛlin bibu. 32Aburahamun kurɔ wi ba mɔ̀ Ketura, win biba Simurani, ka Yokusani, ka Mɛdani, ka Madiani, ka Yisibaku, ka sere Sua. Yokusanin biba maa Seba ka Dedani. 33Madianin biba Efa, ka Efɛɛ, ka Enɔku, ka Abida, ka Ɛlida. Beni kpurowa ba sãa Keturan bibu ka win nikurɔminu. 34Aburahamuwa u Isaki mara. Isakin biba Esau ka Isireli. 35Be ba sãa Esaun bibu, bera Elifasi, ka Rewɛli, ka Yeusi, ka Yalamu, ka sere Kore. 36Be ba sãa Elifasin bibu, bera Temani, ka Omaa, ka Sefi, ka Gatamu, ka Kenasi, ka Tinna, ka sere Amalɛki. 37Be ba sãa Rewɛlin bibu, bera Nahati, ka Seraki, ka Sama, ka sere Misa. 38Seirin biba Lotani, ka Sobali, ka Sibeoni, ka Ana, ka Disoni, ka Esɛɛ, ka sere Disani. 39Be ba sãa Lotanin bibu, bera Hori, ka Homamu. Lotanin sesuwa Tinna. 40Be ba sãa Sobalin bibu, bera Aliani, ka Manahati, ka Ebali, ka Sefi, ka sere Onamu. Sibeonin biba maa Aya ka Ana. 41Anan biiwa Disoni. Disonin biba maa Hamurani, ka Ɛsibani, ka Yitirani, ka sere Kerani. 42Be ba sãa Esɛɛn bibu, bera Bilani, ka Safani, ka Yakani. Be ba maa sãa Disanin bibu, bera Usi ka Arani. 43Sinam be ba bandu di Edɔmuɔ, Isireliba bu sere maa bandu swĩi ben temɔ, bera Bela, Beorin bii. Win wuun yĩsira Dinaba. 44Ye Bela u gu, ma Yobabu, Serakin bii, Botisiragii u gɔna kɔsire kua. 45Ye Yobabu u gu, ma Husamu, Temanigii u gɔna kɔsire kua. 46Ye Husamu u gu, ma Hadadi, Bedadin bii u gɔna kɔsire kua. Wiya u Madianiba go Mɔabun baru kpaanɔ. Win wuuwa Afiti. 47Ye Hadadi u gu, ma Samula, Masirekagii u gɔna kɔsire kua. 48Ye Samula u gu, ma Sɔɔlu, Rehobɔtugii u gɔna kɔsire kua. Rehobɔtu ye, ya wãawa daa bakarun bera gia. 49Ye Sɔɔlu u gu, ma Baali Hanani, Akaborin bii, u gɔna kɔsire kua. 50Ye Baali Hanani u gu, ma Hadari, Paigii, u gɔna kɔsire kua. Win kurɔn yĩsira Mɛhetabɛli, Matiredin bii, Mɛsaabun debubu. 51Hadarin gɔɔn biru, Edɔmuba ba bandu bɔnu kuawa bwese kɛra ka bwese kɛra. Be ba kua wirugibu bwese kɛri yi sɔɔ, bera Tinna, ka Alifa, ka Yetɛti, 52ka Oholibama, ka Ela, ka Pinɔni, 53ka Kenasi, ka Temani, ka Mibisaa, 54ka Madiɛli, ka Iramu. Be ba kua ben bwese kɛrin wirugibu Edɔmuɔ, bera mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\