Bandun Gari I 2

1Yakɔbu wi ba maa sokumɔ Isireli, win bibun yĩsa wee. Rubɛni, ka Simɛɔ, ka Lefi, ka Yuda, ka Isakari, ka Sabuloni, 2ka Danu, ka Yosɛfu, ka Bɛnyamɛɛ, ka Nɛfitali, ka Gadi, ka Asɛɛ. 3Be ba maa sãa Yudan bibu, bera Eri ka Onani, ka Sela. Ben mɛrowa Sua, Kananigii. Eri, Yudan bii gbiikoo wi, u kɔ̃sa kua Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ, ma Yinni Gusunɔ u dera u gu. 4Tamaa Yudan biigii kurɔwa u nùn Perɛsi ka Seraki marua. Ma Yudan bibu kpuro ba kua tɔmbu nɔɔbu. 5Be ba sãa Perɛsin bibu, bera Hɛsironi, ka Hamulu. 6Serakin biba maa Simiri, ka Etani, ka Hemani, ka Kalikoli, ka sere Dara. Be kpuro ba kuawa mi tɔmbu nɔɔbu. 7Kaamiwa u Akani mara. Akani wiya u Isireliba nɔni swãaru kpɛ̃ɛ kɔ̃sa ye u kuan sɔ̃. U yãnu sua ni Gusunɔ u nɛɛ bu kpeerasia mam mam. 8Etanin biiwa Asaria. 9Be ba maa sãa Hɛsironin bibu, bera Yeramɛɛli, ka Ramu, ka Kalɛbu, wi ba maa sokumɔ Kelubai. 10Ramuwa u Aminadabu mara. Ma Aminadabu u maa Nasoni mara, wi u kua Yudaban wirugii. 11Nasoni wiya u Saluma mara. Ma Saluma u maa Boasi mara. 12Boasiwa u Yobɛdi mara. Ma Yobɛdi u maa Isai mara. 13Eliabuwa u sãa Isain bii gbiikoo. Ma Abinadabu u sãa yiruse. Ma Sama u sãa itase. 14Ma Nɛtanɛɛli u sãa nnɛse. Ma Radai u sãa nɔɔbuse. 15Ma Osɛmu u sãa nɔɔba tiase. Ma Dafidi u sãa nɔɔba yiruse. 16Ben sesuba Seruya ka Abigali. Be ba sãa Seruyan bibu, bera Abisai ka Yoabu ka Asaɛli. Ba sãawa mi, be ita. 17Amasan mɛrowa Abigali. Win tundowa maa Yetɛɛ, Isimɛɛli. 18Kalɛbu, Hɛsironin bii u tɔn durɔbu ita mara ka win kurɔ Asuba. Bera Yesɛɛ ka Sobabu ka Aadoni. U maa ka Yeriɔtu mara. 19Ye Asuba u gu, ma Kalɛbu u Efarata sua kurɔ. Ma Efarata wi, u nùn Huri marua. 20Huri wiya u Uri mara. Ma Uri u maa Bɛsalɛli mara. 21Yen biru, ye Hɛsironi u kua wɔ̃ɔ wata, yera u Makiri, Galadin tundon bii sua kurɔ. Ma u nùn Segubu marua. 22Segubu wiya u Yairi mara. Yairi wi, u wusu wawa yɛnda ita Galadin temɔ. 23Adama Gesuriba ka Sirigibu ba Yairin wuu si wɔri ba mwa ka Kenatin wusu ka sin baru kpaanu kpuro. Su sãawa wusu wata. Be ba wãa wuu si sɔɔ kpuro, ba sãawa Makiri Galadin tundon debuminu. 24Hɛsironi, Abian durɔn gɔɔn biru, Kalɛbu u maa ka Efarata mɛnna ma u nùn bii tɔn durɔ marua wi ba sokumɔ Asuri. Asuri wiya u sãa Tekoagibun sikado. 25Yeramɛɛli, Hɛsironin bii gbiikoon biba, Ramu, ka Buna, ka Orɛni, ka Osɛmu, ka Akiya. Ramuwa u sãa ben gbiikoo. 26Yeramɛɛli wi, u maa kurɔ goo sua wi ba sokumɔ Atara, Onamun mɛro. 27Ramu, Yeramɛɛlin bii gbiikoon biba Maasi, ka Yamini, ka Ekɛɛ. 28Be ba sãa Onamun bibu, bera Samai, ka Yada. Be ba maa sãa Samain bibu, bera Nadabu ka Abisuri. 29Abisurin kurɔn yĩsira Abihaili. Wiya u nùn Akubani ka Mɔlidi marua. 30Be ba sãa Nadabun bibu, bera Selɛdi ka Apaimu. Selɛdi wi, u ǹ bii mara u ka gu. 31Apaimuwa u Yisei mara. Ma Yisei u Sesani mara. Ma Sesani u maa Alai mara. 32Be ba sãa Yada, Samain wɔnɔn bibu, bera Yetɛɛ ka Yonatam. Yetɛɛ wi, u ǹ bii mara u ka gu. 33Be ba sãa Yonatam bibu, bera Pelɛti ka Sasa. Beni kpurowa ba sãa Yeramɛɛlin bibun bweseru. 34Sesani u ǹ bii tɔn durɔbu mara. Bii tɔn kurɔbu tɔnawa u mara. Sesani wi, u Egibitigii goo mɔ yoo, wi ba ra soku Yara. 35Ma Sesani u win bii tɔn kurɔ sua u Yara win yoo Egibitigii wi wɛ̃ u sua kurɔ. Ma u nùn Atai marua. 36Ataiwa u Natani mara. Ma Natani u maa Sabadi mara. 37Sabadiwa u Efilali mara. Ma Efilali u Obɛdi mara. 38Obɛdiwa u Yehu mara. Ma Yehu u maa Asaria mara. 39Asariawa u Halɛsi mara. Ma Halɛsi u maa Elasa mara. 40Elasawa u Sisimai mara. Ma Sisimai u maa Salumu mara. 41Salumuwa u Yekamia mara. Ma Yekamia u Elisama mara. 42Kalɛbu, Yeramɛɛlin mɔɔn bii gbiikoowa Mɛsa, wi u sãa Sifun tundo ka Maresa wi u sãa Heboronin tundo. 43Be ba sãa Heboronin bibu, bera Kore, ka Tapua ka Rekɛmu, ka Sema. 44Semawa u Rakamu, Yɔɔkamun tundo mara. Rekɛmuwa u maa Sammai mara. 45Sammaiwa u Maoni mara. Ma Maoni u Bɛti Suri mara. 46Efa, Kalɛbun kurɔ goo, wiya u Harani, ka Mɔsa, ka Gasɛsi mara. Harani wi, u maa bii mara ma u nùn yĩsiru kã Gasɛsi. 47Be ba sãa Yadain bibu, bera Regɛmu ka Yotamu, ka Gesani, ka Pelɛti, ka Efa, ka Saafu. 48Maaka, Kalɛbun kurɔ goowa u Sebɛɛ ka Tirana mara. 49Yen biru u maa Saafu, Madimanan tundo mara, ka Sefa, Makibena ka Gibean tundo. Kalɛbu u bii tɔn kurɔ mara. Wiya ba mɔ̀ Akusa. 50Win kurɔ Efaratan bii gbiikoowa Huri. Bibu itawa Huri u mara. Bera Sobali wi u sãa Kiriati Yarimun kaba wuko, 51ka Saluma, Bɛtelehɛmun kaba wuko, ka Harɛfu, Bɛti Gedɛɛn kaba wuko. 52Be ba sãa Sobali, Kiriati Yarimun kaba wukon bweseru, bera Haroegibu, ka Mɛnuhɔtugibun sukum, 53ka bwese kɛri yi yi wãa Kiriati Yarimuɔ. Yiya Yetɛɛba, ka Putiba, ka Sumatiba, ka Misiraiba. Bwese kɛri yin min diya Soreagibu ka Ɛsitaoligibu ba yara. 54Saluman min diya Bɛtelehɛmugibu ba yara ka Nɛtofagibu, ka Atarɔtu Bɛti Yoabugibu, ka Manahatigibun sukum, ka Soreagibu, 55ka be ba ra tirenu yore ba ka wãa Yabɛsiɔ. Bera Tireatigibu ka Simɛatigibu ka Sukatigibu. Ba sãawa Keniba be ba yara Hamatin bweserun di wi u sãa Rekabun bweserun sikado.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\