Bandun Gari I 24

1Ba Aronin bibun bweseru bɔnu kua wuuru ka wuuru. Bibu nnɛwa Aroni wi, u mara. Bera Nadabu ka Abihu ka Eleasaa ka Itamaa. 2Nadabu ka Abihu ba gbia ba guwa ben tundo u sere gu. Be, ba ǹ bibu mara. Eleasaa ka Itamaa, be tɔnawa ba yãku sɔma kua. 3Dafidi u Aronin bibun bweseru bɔnu kuawa nge mɛ ben baawuren sɔmbura sãa. Sadɔku u wãawa Eleasaan bibun bweseru sɔɔ. Ma Akimɛlɛki u maa wãa Itamaan bibun bweseru sɔɔ. 4N deema tɔmba dabiru bo Eleasaan bibun bweseru sɔɔ n kere Itamaan bibugiru sɔɔ. Yen sɔ̃na ba Eleasaan bibun bweseru bɔnu kua wuuru wɔkura nɔɔbu ka tia, nin baatere ka ten wirugii. Ma ba maa Itamaan bibugiru bɔnu kua wuuru nɔɔba ita, nin baatere ka ten wirugii. 5Ba bu bɔnu kuawa ka tɛtɛ. Domi be ba sãa sãa yerun wirugibu ka Yinni Gusunɔn sãarun wirugibu, be kpuro ba sãawa Eleasaa ka Itamaan bibun bweseru. 6Tire yoro Semaya, Nɛtanɛɛlin bii, Lefin bwese kɛra sɔɔ, wiya u ben yĩsa tireru doke sina boko ka wirugibu ka yãku kowo Sadɔku ka Akimɛlɛki, Abiataan bii ka yãku kowobun wirugibu ka Lefiban wirugibun wuswaaɔ. Ba Eleasaa ka Itamaan bibun bwese nin yĩsa tireru dokewa ka tɛtɛ. Ba ra gina Eleasaagibu gɔsiwa, yen biru kpa bu maa Itamaagibu gɔsi. 7- 18Wuuru ka wuurun wirugii be ba gɔsa ka tɛtɛ, ben yĩsa wee. Yehoyaribuwa u sãa gbiikoo. Ma Yedaya u sãa yiruse. Ma Harimu u sãa itase. Ma Seorimu u sãa nnɛse. Ma Maakiya u sãa nɔɔbuse. Ma Miyamini u sãa nɔɔba tiase. Ma Hakɔtu u sãa nɔɔba yiruse. Ma Abiya u sãa nɔɔba itase. Ma Yosue u sãa nɔɔba nnɛse. Ma Sekania u sãa wɔkuruse. Ma Eliasibu u sãa wɔkura tiase. Ma Yakimu u sãa wɔkura yiruse. Ma Hupa u sãa wɔkura itase. Ma Yesebabu u sãa wɔkura nnɛse. Ma Biliga u sãa wɔkura nɔɔbuse. Ma Imɛri u sãa wɔkura nɔɔbu ka tiase. Ma Hesiri u sãa wɔkura nɔɔbu ka yiruse. Ma Hapisɛsi u sãa wɔkura nɔɔbu ka itase. Ma Petahia u sãa wɔkura nɔɔbu ka nnɛse. Ma Esekiɛli u sãa yɛnduse. Ma Yakini u sãa yɛnda tiase. Ma Gamulu u sãa yɛnda yiruse. Ma Delaya u sãa yɛnda itase. Ma Maasia u sãa yɛnda nnɛse. 19Nge mɛya ba ka bu yi yi bu ka sɔmburu ko Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Ba ra ben sɔmburu kowa nge mɛ ben sikado Aroni u bu yiire bu ko. N deema Gusunɔ Isireliban Yinnin tiiwa u Aroni wooda ye wɛ̃. 20Lefin bibun bweserun wirugii be ba tien yĩsa wee. Amuramun bibun bweseru sɔɔ, Subaɛliwa. Subaɛlin bibun bweseru sɔɔ, Yesidiawa. 21Rekabian bibun bweseru sɔɔ, Yisiyawa u sãa gbiikoo. 22Yiseharin bibun bweseru sɔɔ, Selomɔtuwa. Selomɔtun bibun bweseru sɔɔ maa, Yasatiwa. 23Heboronin bibun bweseru sɔɔ, Yeriyawa u sãa gbiikoo. Ma Amaria u sãa yiruse. Ma Yasiɛli u sãa itase. Ma Yekamɛamu u sãa nnɛse. 24Usiɛlin bibun bweseru sɔɔ, Miseewa. Miseen bibun bweseru sɔɔ, Samiriwa. 25Yisiya, Miseen mɔɔn bibun bweseru sɔɔ, Sakariwa. 26Mɛrarin bibun bweseru sɔɔ, Makili ka Musi ka Musin bii Yasian biba. 27Yaasiya, Mɛrarin biin bibun bweseru sɔɔ, Sohamu ka Sakuri ka Ibiriwa. 28- 29Makilin bibun bweseru sɔɔ, Eleasaawa, wi u kun bibu mara. Kisin bibun bweseru sɔɔ, Yeramɛɛliwa. 30Musin bibun bweseru sɔɔ, Makili ka Edɛɛ ka Yerimɔtiwa. Be ba sãa Lefin bibun bweserun kɛri, bera mi. 31Ben tii ba tɛtɛ tobawa nge mɛ begibu Aronin bibun bweserugibu ba kua sina boko Dafidi ka Sadɔku ka Akimɛlɛki ka yãku kowobun wirugibu ka Lefiban wirugibun wuswaaɔ. Ka woro tee teya ba ka ben baawuren yĩsiru tireru doke, ba ǹ ben keranaa mɛɛra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\