Bandun Gari I 27

1Wee Isireli be ba sina bokon sɔmburu mɔ̀. Ba sãawa yɛnu yɛ̃robu ka tabu kowobu nɔrɔm nɔrɔm ka wunɔm wunɔm wirugibu. Bera ba ra tabu kowobun wuunu kpare be ba ra n sɔmburu naamɔ suru ka suru, wɔ̃ɔ sɔɔ. Wuuru baatere ta sãawa tɔmbu nɔrɔbun suba yɛnda nnɛ (24.000). 2- 15Wuu nin baatere ta ten wirugii mɔ. Suru gbiikoo sɔɔ, Yasobeamu, Sabudiɛlin bii, Perɛsin bweseru sɔɔ, wiya u wuu gbiikii ten tabu sinambu kpara. Suru yiruse sɔɔ, Dodai, Akosigiiwa u wuuru yiruse kpara. Ma Mikoloti u sãa win yiruse. Suru itase sɔɔ, Bɛnaya, yãku kowo Yehoyadan biiwa u wuuru itase kpara. U sãawa tabu durɔ wɔrugɔba tɛnan turo. Wiya u maa sãa ben wirugii. Win bii Amisabadiwa u nùn kɔsire kua u wuu te kpara. Suru nnɛse sɔɔ, Asaɛli, Yoabun mɔɔwa u wuuru nnɛse kpara. Yen biruwa win bii Sebadia u nùn kɔsire kua. Suru nɔɔbuse sɔɔ, Samɛhutu Yisiragiiwa u wuuru nɔɔbuse kpara. Suru nɔɔba tiase sɔɔ, Yira, Ikɛsin bii, Tekoagiiwa u wuuru nɔɔba tiase kpara. Suru nɔɔba yiruse sɔɔ, Helɛsi Palonigii, Efaraimun bwese kɛra sɔɔ, wiya u wuuru nɔɔba yiruse kpara. Suru nɔɔba itase sɔɔ, Sibekai Husagii, Serakin bwese kɛra sɔɔ, wiya u wuuru nɔɔba itase kpara. Suru nɔɔba nnɛse sɔɔ, Abiesɛɛ Anatɔtugii, Bɛnyamɛɛn bwese kɛra sɔɔ, wiya u wuuru nɔɔba nnɛse kpara. Suru wɔkuruse sɔɔ, Marai Nɛtofagii, Serakin bwese kɛra sɔɔ, wiya u wuuru wɔkuruse kpara. Suru wɔkura tiase sɔɔ, Bɛnaya Piratonigii, Efaraimun bwese kɛra sɔɔ, wiya u wuuru wɔkura tiase kpara. Suru wɔkura yiruse sɔɔ, Hɛlidai Nɛtofagii, Otiniɛlin bwese kɛra sɔɔ, wiya u wuuru wɔkura yiruse kpara. 16Wee be ba sãa Isireliban bwese kɛrin wirugibu. Rubɛnin bwese kɛra sɔɔ, Ɛliesɛɛ, Sikirin biiwa u sãa wirugii. Simɛɔn bwese kɛra sɔɔ, Sefatia, Maakan biiwa u sãa wirugii. 17Lefin bwese kɛra sɔɔ, Hasabia, Kemuɛlin biiwa u sãa wirugii. Aronin bibun bweseru sɔɔ, Sadɔkuwa u sãa wirugii. 18Yudan bwese kɛra sɔɔ, Elihu, Dafidin mɛro bisibu sɔɔ, wiya u sãa wirugii. Isakarin bwese kɛra sɔɔ, Omiri, Mikaɛlin biiwa u sãa wirugii. 19Sabulonin bwese kɛra sɔɔ, Yisimaya, Abudiasin biiwa u sãa wirugii. Nɛfitalin bwese kɛra sɔɔ, Yerimɔti, Asiriɛlin biiwa u sãa wirugii. 20Efaraimun bibun bweseru sɔɔ, Hosee, Asasian biiwa u sãa wirugii. Manasen bwese kɛran sukumgibu sɔɔ, be ba wãa sɔ̃ɔ duu yeru gia, Yoɛli, Pedayan biiwa u sãa wirugii. 21Manasen bwese kɛran sukumgibu sɔɔ, be ba maa wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia, Galadin temɔ, Ido, Sakarin biiwa u sãa wirugii. Bɛnyamɛɛn bwese kɛra sɔɔ, Yaasiɛli, Abunɛɛn biiwa u sãa wirugii. 22Danun bwese kɛra sɔɔ, Asarɛli, Yerohamun biiwa u sãa wirugii. Tɔn beni kpurowa ba sãa Isireliban bwese kɛrin wirugibu. 23Dafidi u ǹ Isireliba gara be ba wɔ̃ɔ yɛndu mɔ ka be ba ǹ tura mɛ, yèn sɔ̃ Yinni Gusunɔ u nɔɔ mwɛɛru kua ma u koo Isireliba dabiasia nge wɔllun kperi. 24Yoabu, Seruyan biiwa u raa Isireliba garibu torua, ma ya Yinni Gusunɔ mɔru kua. Yen sɔ̃na u ǹ ye kurasie. Adama ba ǹ tɔn be ba gara min geeru yorua sina boko Dafidin wãarun faagin tireru sɔɔ. 25Asimafɛti, Abudiɛlin biiwa u ra sina bokon arumani bere. Yonatam, Osiasin biiwa u ra maa gbean dĩanu bere, wuu marosuginu ka baru kpaanuginu, ka sere kɔ̃su yenuginu. 26Ɛsiri, Kelubun bii wiya u sãa be ba gbean sɔma mɔ̀n wirugii. 27Simɛi, Ramagii, wiya u sãa resɛm gbaa sɔm kowobun wirugii. Sabidi Sefamugii, wiya u sãa mi ba ra tam bere kpuron wirugii. 28Baali Hanani, Gedɛɛgii, wiya u ra dãa ye ba mɔ̀ olifi ka sikamɔre ye ya wãa wɔwa ye ba mɔ̀ Sefalaɔn wunanɔsu ko. Yoasi, wiya u maa sãa gum beru yenun wirugii. 29Sitarai Saronigii, wiya u ra kɛtɛ yi ba kparamɔ Saroniɔn wunanɔsu ko. Safati, Adilain bii, wiya u ra maa kɛtɛ yi ba kparamɔ wɔwi sɔɔn wunanɔsu ko. 30Obili, Isimɛɛli, wiya u ra yooyoo si ba mɔn wunanɔsu ko. Yesidia Mɛronɔtugii, wiya u ra maa kɛtɛku ninu ni ba mɔn wunanɔsu ko. 31Yasisi Hagarenigii, wiya u ra yãa ni ba mɔn wunanɔsu ko. Beni kpurowa ba sina boko Dafidin arumanin wunanɔsu mɔ̀. 32Yonatam, Dafidin dusiwa u sãa win bwisi kɛ̃ɔ. Yonatam wi, u bwisi ka yɛ̃ru mɔ too. Yehiɛli, Hakumɔnin bii wiya u sãa sina bokon bibun keu koosio. 33Ahitofɛli u maa sãawa sina bokon bwisi kɛ̃ɔ. Usai Aakigii, wiya u sãa sina bokon bɔ̃ɔ kpaasi. 34Ahitofɛlin biru, Yehoyada, Bɛnayan bii ka Abiataa, beya ba maa kua win bwisi kɛ̃ɔbu. Ma Yoabu u sãa win tabu sunɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\