Bandun Gari I 3

1Bii be Dafidi u mara Heboroniɔ ben yĩsa wee. Amɔɔ, Akinɔamu Yisirɛɛligiin biiwa u sãa gbiikoo. Ma Daniɛli, Abigali, Kaamɛligiin bii u sãa yiruse. 2Ma Abusalɔmu, Maakan bii u sãa itase. Maaka wi, u sãawa Talimai, Gesurin sina bokon bii. Ma Adoniya, Hagitin bii u sãa nnɛse. 3Ma Sefatia, Abitalin bii u sãa nɔɔbuse. Ma Yitireamu, Egilan bii u sãa nɔɔba tiase. Egila wi, u maa sãawa Dafidin kurɔbun turo. 4Be nɔɔba tia yera ba nùn marua Heboroniɔ. Dafidi u bandu diwa Heboroni mi wɔ̃ɔ nɔɔba yiru ka suru nɔɔba tia. Yen biruwa u maa bandu di Yerusalɛmuɔ wɔ̃ɔ tɛna ka ita. 5Bii be u maa mara Yerusalɛmuɔ, bera Simɛa, ka Sobabu, ka Natani ka Salomɔɔ. Bibu nnɛ ye, ya sãawa Bati Seba, Amiɛlin biin bibu. 6Dafidi u maa bibu gabu mara. Bera Yibaa, ka Elisua, ka Elifelɛti, 7ka Nɔga, ka Nɛfɛgi, ka Yafia, ka Elisama, 8ka Eliada, ka Elifelɛti. Ba sãawa mi be nɔɔba nnɛ. 9Be ba sãa Dafidin bibu bera mi, win kurɔbu gabun bibu baasi. Ben sesuwa Tamaa. 10Salomɔɔwa u Roboamu mara. Ma Roboamu u Abiya mara. Ma Abia u Asa mara. Ma Asa u Yosafati mara. 11Ma Yosafati u Yoramu mara. Ma Yoramu u Akasia mara. Ma Akasia u Yoasi mara. 12Ma Yoasi u Amasia mara. Ma Amasia u Asaria mara. Ma Asaria u Yotamu mara. 13Ma Yotamu u Akasi mara. Ma Akasi u Esekiasi mara. Ma Esekiasi u Manase mara. 14Ma Manase u Amɔɔ mara. Ma Amɔɔ u Yosiasi mara. 15Be ba sãa Yosiasin bibu, be wee. Yohananiwa u sãa gbiikoo. Ma Yoyakimu u sãa yiruse. Ma Sedesiasi u sãa itase. Ma Salumu u sãa nnɛse. 16Be ba sãa Yoyakimun bibu, bera Yekonia ka Sedesiasi. 17Be ba maa sãa Yekonian bibu, bera Asiri wi u Sealitiɛli mara, 18ka Maakiramu, ka Pedaya, ka Senasaa, ka Yekamia, ka Hosama, ka Nɛdabia. 19Be ba sãa Pedayan bibu, bera Sorobabɛli ka Simɛi. Be ba maa sãa Sorobabɛlin bibu, bera Mɛsulamu ka Hanania. Selomitiwa u sãa ben sesu. 20Pedaya wi, u maa bibu nɔɔbu gabu mara. Bera Hasuba, ka Ohɛli, ka Berekia, ka Hasadia, ka Yusabu Hesɛdi. 21Be ba sãa Hananian bibun bweseru, bera Pelatia, ka Esai, ka Refayan bibu, ka Ananin bibu, ka Abudiasin bibu, ka Sekanian bibu. 22Bibu nɔɔba tia Sekania u mara. Bera Semaya, ka Hatusi, ka Yigeali, ka Bariaki, ka Nɛaria, ka Safati. 23Bibu itawa Nɛaria u mara. Bera Elionai, ka Esekiasi, ka Asirikamu. 24Be ba maa sãa Elionain bibu, bera Hodafia, ka Eliasibu, ka Pelaya, ka Akubu, ka Yokanani, ka Delaya, ka Anani. Ba maa sãawa mi be nɔɔba yiru.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\