Bandun Gari I 6

1Lefiwa u Gɛɛsɔni ka Kehati ka Mɛrari mara. 2Ye Gɛɛsɔni u seewa, ma u Libini ka Simɛi mara. 3Be ba sãa Kehatin bibu, bera Amuramu, ka Yisehari, ka Heboroni, ka Usiɛli. 4Be ba maa sãa Mɛrarin bibu, bera Makili ka Musi. Beni kpurowa ba kua wirugibu Lefin bwese kɛri sɔɔ. 5Ma Gɛɛsɔni u seewa u Libini mara. Ma Libini u seewa u Yasati mara. Ma Yasati u seewa u Simma mara. 6Ma Simma u seewa u Yoasi mara. Ma Yoasi u seewa u Ido mara. Ma Ido u seewa u Seraki mara. Ma Seraki u seewa u Yatarai mara. 7Kehatiba sɔɔ, Kehati u seewa u Aminadabu mara. Ma Aminadabu u seewa u Kore mara. Ma Kore u seewa u Asiri mara. 8Ma Asiri u seewa u Ɛlikana mara. Ma Ɛlikana u seewa u Abiasafu mara. Ma Abiasafu u seewa u Asiri mara. 9Ma Asiri u seewa u Tahati mara. Ma Tahati u seewa u Uriɛli mara. Ma Uriɛli u seewa u Osiasi mara. Ma Osiasi u seewa u Sɔɔlu mara. 10Be ba sãa Ɛlikanan bibu gabu, bera Amasai ka Akimɔti. 11Ahimɔtin bweseru sɔɔ, Akimɔti u seewa u Ɛlikana mara. Ma Ɛlikana u seewa u Sofai mara. Ma Sofai u seewa u Nahati mara. 12Ma Nahati u seewa u Eliabu mara. Ma Eliabu u seewa u Yeroamu mara. Ma Yeroamu u seewa u Ɛlikana goo mara. 13Samuɛlin biba maa sãa Yoɛli ka Abiya. 14Mɛrarin bwese kɛra sɔɔ, Mɛrari u seewa u Makili mara. Ma Makili u seewa u Libini mara. Ma Libini u seewa u Simɛi mara. Ma Simɛi u seewa u Usa mara. 15Ma Usa u seewa u Simɛa mara. Ma Simɛa u seewa u Hagiya mara. Ma Hagiya u seewa u Asaya mara. 16Sanam mɛ ba Yinni Gusunɔn woodan kpakororu yii yeru waawa, sanam mɛya Dafidi u Lefi ben gabu kua wom kowobun wirugibu Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 17Bera ba ra wom kowobu kpare Yinni Gusunɔn kuu bekurugirun wuswaaɔ sere Salomɔɔ u ra ka Yinni Gusunɔn sãa yeru bana Yerusalɛmuɔ. Ba ben sɔmburu kuawa dee dee nge mɛ ba bu ten wooda wɛ̃. 18Be ba kua wom kowobun wirugibu ka ben bibun bweseru wee. Kehatin bweseru sɔɔ, Hemaniwa u sãa wom kowobun wirugii. Win sikadobara Yoɛli ka Samuɛli, 19ka Ɛlikana, ka Yeroamu, ka Eliɛli, ka Toa, 20ka Sufu, ka Ɛlikana, ka Mahati, ka Amasai, 21ka maa Ɛlikana goo, ka Yoɛli goo ka Asaria, ka Sofoni, 22ka Tahati, ka Asiri, ka Abiasafu, ka Kore, 23ka Yisehari, ka Kehati, ka Lefi, ka Isireli. 24Asafu u maa sãawa wom kowobun wirugii turo. Wiya u ra n wãa Hemanin nɔm geuɔ u n nùn somimɔ. Win sikadobara Berekia, ka Simɛa, 25ka Mikaɛli, ka Baaseya, ka Maakiya, 26ka Etini, ka Seraki, ka Adaya, 27ka Etani, ka Simma, ka Simɛi, 28ka Yasati, ka Gɛɛsɔni, ka Lefi. 29Mɛrarin bweseru sɔɔ, be ba ra womusu ko, ba ra n wãawa Hemanin nɔm dwaru gia. Ben wirugiiwa Etani. Etani win sikadobara Kisi, ka Abudi, ka Maluku, 30ka Hasabia, ka Amasia, ka Hilikiya, 31ka Amusi, ka Sani, ka Semɛɛ, 32ka Makili, ka Musi, ka Mɛrari, ka Lefi. 33Ben mɛro bisi be ba tie, bera ba ra sɔma ko ye ya wãa Yinni Gusunɔn sãa yerɔ kpuro. 34Aroni ka win bibun bwesera ba ra yãku dɔ̃ɔ mwaararuginu ko yãku yeru wɔllɔ kpa bu maa turare dɔ̃ɔ doke mi. Bera ba ra sɔma kpuro ko dii te ta dɛɛre gem gem sɔɔ kpa bu torarun yãkunu ko Isireliban sɔ̃ nge mɛ Mɔwisi, Gusunɔn sɔm kowo u bu yiire. 35Aronin bweserun tɔ̃ka wee. Aroni u seewa u Eleasaa mara. Ma Eleasaa u seewa u Finɛɛsi mara. Ma Finɛɛsi u seewa u Abisua mara. 36Ma Abisua u seewa u Buki mara. Ma Buki u seewa u Usi mara. Ma Usi u seewa u Seraya mara. 37Ma Seraya u seewa u Mɛrayɔtu mara. Ma Mɛrayɔtu u seewa u Amaria mara. Ma Amaria u seewa u Akitubu mara. 38Ma Akitubu u seewa u Sadɔku mara. Ma Sadɔku u seewa u Akimasi mara. 39Ye ba tɛtɛ toba, be ba gbia ba tem wɛ̃ bera Kehatin bwese kɛragibu, Aronin bweseru sɔɔ. Ben wãa yenu ka ben kpara yenu ka ben tem nɔɔ bura yenu wee. 40Niya Heboroni ye ya wãa Yudan temɔ ka yen kpara yenu ni nu ka ye sikerenɛ. 41Adama yen baru kpaanu, Kalɛbu, Yɛfunɛn biiwa ba mi wɛ̃. 42Wuu si ba Aronin bibun bweseru wɛ̃, siya Heboroni mi ba ko n da kpikiru de, ka Libina ka yen kpara yenu, ka Yatiri, ka Ɛsitemɔa ka yen kpara yenu, 43ka Hilɛni ka yen kpara yenu, ka Debiri ka yen kpara yenu, 44ka Asani ka yen kpara yenu, ka Bɛti Semɛsi ka yen kpara yenu, 45ka Bɛnyamɛɛn tem wuu sini, Gibea ka yen kpara yenu, ka Alemɛti ka yen kpara yenu, ka Anatɔtu ka yen kpara yenu. Wuu si kpuro su kuawa mi wɔkura ita nge mɛ bwese kɛri yi, yi geeru nɛ. 46Ye ba maa tɛtɛ toba, Kehatin bibun bwese te ta tie, ta wusu wɔkuru wa Efaraimun bwese kɛran tem sɔɔ ka Danun bwese kɛragim sɔɔ, ka Manasen bwese kɛran sukumgim sɔɔ. 47Gɛɛsɔnin bibun bweseru ta wusu wawa wɔkura ita nge mɛ ben bwese kɛrin geera nɛ. Wuu si, su wãawa Isakarin bwese kɛran tem sɔɔ ka Asɛɛn bwese kɛragim sɔɔ, ka Nɛfitalin bwese kɛragim sɔɔ ka Manasen bwese kɛragim sɔɔ Basaniɔ. 48Ye ba maa wure ba tɛtɛ toba, wusu wɔkura yiruwa Mɛrarin bibun bwesera wa Rubɛnin bwese kɛran tem sɔɔ, ka Gadigian tem sɔɔ, ka Sabulonigian tem sɔɔ nge mɛ ben bwese kɛrin geera nɛ. 49Isireliba ba maa Lefiba wusu gasu wɛ̃ ka sin kpara yenu. 50Ba wuu si gɔsawa ka tɛtɛ Yudan bwese kɛran temɔ, ka Simɛɔn bwese kɛragim sɔɔ, ka Bɛnyamɛɛn bwese kɛragim sɔɔ. 51Kehatin bibun bwese te ta maa tie, ta wusu wawa Efaraimun bwese kɛran tem sɔɔ. 52Wuu si ba bu wɛ̃, siya Sikɛmu ye ya wãa Efaraimun guurɔ, ka yen kpara yenu. Miya ba ko n da kpikiru de. Ka Gesɛɛ ka yen kpara yenu, 53ka Yokumɛamu ka yen kpara yenu, ka Bɛti Horoni ka yen kpara yenu, 54ka Ayaloni ka yen kpara yenu, ka sere maa Gati Rimɔɔ ka yen kpara yenu. 55Wuu si Manasen bwese kɛran sukum mu maa wa, siya Anɛɛ ka yen kpara yenu, ka Bileamu ka yen kpara yenu. Siya ba Kehatin bwese kɛragii be ba tie wɛ̃. 56Ba maa Gɛɛsɔnin bwese kɛran tɔmbu wusu wɛ̃. Wuu si ba wa Manasen bwese kɛran sukum min di, siya Golani ye ya wãa Basaniɔ ka yen kpara yenu, ka Asitarɔtu ka yen kpara yenu. 57Wuu si ba wa Isakarin bwese kɛran min di, siya Kedɛsi ka yen kpara yenu, ka Dabarati ka yen kpara yenu, 58ka Ramɔti ka yen kpara yenu, ka sere Anɛmu ka yen kpara yenu. 59Wuu si ba wa Asɛɛn bwese kɛran min di, siya Masikali ka yen kpara yenu, ka Abudoni ka yen kpara yenu, 60ka Hukɔku ka yen kpara yenu, ka sere Rehɔbu ka yen kpara yenu. 61Wuu si ba wa Nɛfitalin bwese kɛran min di, siya Kedɛsi ye ya wãa Galilen temɔ ka yen kpara yenu, ka Hamɔɔ ka yen kpara yenu, ka sere Kiriataimu ka yen kpara yenu. 62Ba Lefi be ba tie Mɛrarin bweseru sɔɔ wusu wɛ̃. Wuu si ba wa Sabulonin bwese kɛran min di, siya Rimɔnɔ ka yen kpara yenu, ka Tabori ka yen kpara yenu. 63Wuu si ba wa Rubɛnin bwese kɛran min di Yuudɛnin guru giɔ, Yerikon deedeeru sɔ̃ɔ yari yeru gia, siya Beseri ye ya wãa tem saaraɔ ka yen kpara yenu, ka Yasa ka yen kpara yenu, 64ka Kedemɔti ka yen kpara yenu, ka sere Mɛfati ka yen kpara yenu. 65Wuu si ba maa wa Gadin bwese kɛran min di, siya Ramɔti, Galadin temɔ ka yen kpara yenu, ka Mahanaimu ka yen kpara yenu, 66ka Hɛsiboni ka yen kpara yenu, ka sere Yasɛɛ ka yen kpara yenu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\