Bandun Gari I 9

1Ba Isireliba kpuron yĩsa yorua ben gari garin tireru sɔɔ nge mɛ ba ka swĩinɛ, bwese kɛra ka bwese kɛra. N deema ba Yudaba kpuro yoru mwa ba ka da Babiloniɔ kɔ̃sa ye ba kuan sɔ̃. 2Be ba gbia ba sina ben tem wusu sɔɔ, bera Isireliba ka yãku kowobu ka Lefiba ka sere Nɛtiniba. 3Be ba na ba sina Yerusalɛmuɔ, bera Yudan bweseru ka Bɛnyamɛɛn bweseru ka Efaraimugiru ka Manasegiru. 4Ka sere Utai wi u wãa Yudan bwese kɛra sɔɔ. U sãawa Amihudun bii. Amihudu wi, u sãawa Omirin bii, Imirin debubu, Banin sikadobu, Perɛsin bwese kɛra sɔɔ. 5Silonigibun bwese kɛra sɔɔra Asaya u wãa ka win bibu. Asaya wiya u sãa win bii gbiikoo. 6Serakin bwese kɛra sɔɔra Yewɛli ka wigibu ba wãa. Ben geera sãawa nata ka wɛnɛ ka wɔkuru (690). 7Be ba wãa Bɛnyamɛɛn bwese kɛra sɔɔ, bera Salu, Mɛsulamun bii, Hodafian debubu, Asenuan sikadobu, 8ka Yibinɛa, Yoramun bii, ka Ela, Usin bii, Mikirin debubu ka Mɛsulamu, Sefatian bii, Rewɛlin debubu, Yibinian sikadobu, ka sere ben tɔmbu gabu. 9Tɔn be kpurowa ba sãa wirugibu ben yɛnusɔ nge mɛ ba ka swĩinɛ. Ben geera sãawa nɛnɛ ka wunɔbu ka weeraakuru ka nɔɔba tia (956). 10Be ba sãa yãku kowobu, bera Yedaya ka Yoyaribu ka Yakini, 11ka Asaria. Win sikadobara Hilikiya ka Mɛsulamu ka Sadɔku ka Mɛrayɔtu ka sere Akitubu wi u sãa Yinni Gusunɔn sãa yerun wirugii. 12Adaya u maa sãa yãku kowo. Win sikadobara Yerohamu ka Pasuri ka Maakiya ka Masai ka Adiɛli ka Yasisia ka Mɛsulamu ka Mɛsilemiti ka Imɛri. 13Be ka begii be ba sãa wirugibu ben yɛnusɔ, ben geera sãawa tɔmbu nɔrɔbu ka nata ka wunɔbu ka wata (1.760). Be kpuro ba sãawa wɔrugɔba. Bera ba ra sɔmburu ko Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. 14Semaya u sãawa Lefi. Win sikadoba wee, nge mɛ ba ka swĩinɛ. Bera Hasubu ka Asirikamu ka sere Hasabia, Mɛrarin bwese kɛra sɔɔ. 15Be ba maa sãa Lefiba, bera Bakibakaa ka Herɛsi ka Galali ka Matania. Matania win sikadobara Misee ka Sikiri ka Asafu. 16Abudiasin tii u sãa wa Lefi. Win sikadobara Semaya ka Galali ka Yedutum. Berekia, Asan bii, Ɛlikanan debubu wi u wãa Nɛtofagibun temɔ, u maa sãawa Lefi. 17Be ba sãa kɔnnɔ kɔ̃sobu, bera Salumu ka Akubu ka Talumɔɔ, ka Ahimani ka begibu. Salumuwa u sãa ben wirugii. 18Wiya u ra n wãa sina bokon kɔnnɔwɔ ge ga wãa sɔ̃ɔ yari yeru gia sere ka gisɔ. Be ba sãa kɔnnɔ kɔ̃sobu Lefin bweseru sɔɔ, bera mi. 19Salumu, Koren bii, Abiasafun debubu, Koren sikadobu ka wigii be ba tie, bera ba ra Yinni Gusunɔn kuu bekurugirun kɔnnɔ kɔ̃su. Ben sikadobara ba ra raa sɔmbu te ko. 20Finɛɛsi, Eleasaan biiwa u sãa ben wirugii. Ma Yinni Gusunɔ u wãa ka wi. 21Sakari, Mɛselemian biiwa u ra kuu bekurugii ten kɔnnɔ kɔ̃su. 22Be kpuron geera sãawa mi goobu ka wɔkura yiru (212). Bera ba ra kɔnnɔsu kɔ̃su. Ben yĩsa ba maa doke tireru sɔɔ ka ben wusu. Dafidi ka Gusunɔn sɔmɔ Samuɛliwa ba bu sɔmbu te nɔmu sɔndia. 23Be ka ben bibun bwesera ba ra Yinni Gusunɔn sãa yee ten kɔnnɔ si kɔ̃su. 24Be ba sãa yerun kɔnnɔ si kɔ̃su mi, ba ra n wãawa bera ka bera, sɔ̃ɔ yari yerɔ ka sɔ̃ɔ duu yerɔ, ka sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geuɔ ka yen nɔm dwarɔ. 25Begibu gabu ba ra nɛ ben mi saa ben wusun di bu ka bu sina mi alusuma tia. 26Kɔnnɔ kɔ̃sobun wirugibu nnɛ be, ba sãawa Lefiba. Ba ra n wãawa ben sɔmburu sɔɔ baadomma. Bera ba ra maa sãa yerun dii sɔsu ka sãa yee ten arumani kɔ̃su. 27Ba ra kpunɛwa bu ka sãa yee te sikerena. Yam mù n sãra, kpa bu ten kɔnnɔsu wukia. 28Kɔnnɔ kɔ̃so ben gaba ba ra yãkurun dendi yãnu kɔ̃su. Ba ra nu gariwa bà n nu yaramɔ. Kpa bu maa nu gari bà n nu duusiamɔ. 29Ben gaba ba ra maa sãa yerun dendi yãa ni nu tie kɔ̃su ka sere maa som ka tam ka gum ka turare ye ba ra dɔ̃ɔ doke ka maa turare nubu durorugia. 30Yãku kowoba ba ra turare nubu durorugia ye ko. 31Lefi ben turo, Matitia, Salumun bii gbiikoo, Koren bweseru sɔɔ, wiya u ra kiranu wɔ̃. 32Wigibu gabu Kehatin bweseru sɔɔ, bera ba ra tɔ̃ɔ wɛ̃rarugiru baateren pɛ̃ɛ ko, ye ba ra Yinni Gusunɔ yiiye. 33Bera ba sãa Lefiban yɛnu yɛ̃robu. Bera ba ra maa wom kowobu kpare. Ba ra n wãawa sãa yerun dinu ganu sɔɔ. Ba ku ra maa sɔma gaa ko, yèn sɔ̃ ba ra n sɔmburu mɔ̀ sɔ̃ɔ sɔɔ ka wɔ̃kuru. 34Bera ba sãa Lefiban yɛnu yɛ̃robu nge mɛ ba ka swĩinɛ. Be, ba wãawa Yerusalɛmuɔ. 35Yeyɛli wi u Gabaoni swĩi, u wãawa Gabaoniɔ. Win kurɔn yĩsira Maaka. 36Win bii gbiikoowa Abudoni. Be ba maa tie, bera Suri ka Kisi ka Baali ka Nɛri ka Nadabu, 37ka Gedori ka Akiyo ka Sakari ka sere Mikoloti. 38Mikoloti wiya u Simɛamu mara. Be kpuro ba wãawa Yerusalɛmuɔ begibun bɔkuɔ. 39Nɛriwa u Kisi mara. Ma Kisi u Sɔɔlu mara. Ma Sɔɔlu u Yonatam mara ka Maakisua ka Abinadabu ka sere Ɛsibaali. 40Yonatamwa u Mɛribu Baali mara. Ma Mɛribu Baali u maa Misee mara. 41Miseen biba Pitoni ka Mɛlɛki ka sere Tarea. 42Akasiwa u Yara mara. Ma Yara u Alemɛti mara ka Asimafɛti ka sere Simiri. Simiriwa u Mɔsa mara. Ma Mɔsa u maa Binɛa mara. 43Binɛawa u Refaya mara. Ma Refaya u Eleasaa mara. Ma Eleasaa u Asɛli mara. 44Bibu nɔɔba tia Asɛli u mara. Ben yĩsa wee, Asirikamu ka Bokuru ka Isimɛɛli ka Searia ka Abudiasi ka sere Hananu. Be ba sãa Asɛlin bibu, bera mi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\