Sinambu I 7

1Salomɔɔ u win tiin sina kpaaru banawa wɔ̃ɔ wɔkura ita u sere tu kpa. 2Dii te ba sokumɔ Libanin dãa sɔ̃ɔ tera u gbia u bana. Ten dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu wunɔbu (100), ten yasum maa gɔm soonu weeraakuru, ten gunum maa gɔm soonu tɛna. Dãa gea ye ba mɔ̀ sɛdurun bĩina ba gira sĩa nnɛ. Yen biru, yera ba maa ka dãa dumi kua ba sɔndi dãa bĩi nin wɔllɔ. 3Ma ba daasi kua ka sɛdurun dãa, ba sɔndi dãa dumi yin wɔllɔ. Yin geera sãawa weeru ka nɔɔbu. Ma ba ye bɔnu kua sĩa ita. Sĩa yen baayere ya mɔwa dãa wɔkura nɔɔbu. 4Ba dii ten goo bakanɔ fɛnɛntiba doke sĩa ita ita, ba nɔɔ kisinɛ. 5Fɛnɛnti be, ka ben kadirin goonu nnɛ ya yasum nɛwa kpuro. Ma yi nɔɔ kisinɛ. 6Ma u maa dii ten wuswaaɔ kɔbɛ kua ka gbereba. Yen dɛ̃ɛbu bu sãawa gɔm soonu weeraakuru, yen yasum maa gɔm soonu tɛna. Ma u maa gaa kua yen wuswaaɔ ka gbereba. 7Ma u maa siri gbaburu bana u sɛdurun dãa bɛsi tɛria ten temɔ ka ten daasiɔ. 8Yen biru ba maa win tiin diru bana nge mɛ ba dii te ba mɔ̀ Libanin dãa sɔ̃ɔ bana. Ba tu banawa dii ten biruɔ. Ma u maa Egibitin sunɔn bii wi u sue kurɔ bania mɛ. 9Ba dia ye kpuro banawa ka kpee buranu ni ba bɔɔra ka sii nge mɛ n weenɛ nu n dɛ̃ɛbu nɛ. Nin goonu kpurowa ba dãka ba sere ka nu bana ye kua. Kpee niya ba ka dia ye kpuro bana saa yen kpɛɛkpɛɛkun di sere ka wɔllɔ. Niya ba maa ka sina kpaa ten agbara bana. 10Kpee bakana ba ka kpɛɛkpɛɛku ge kua. Nin ganu nu sãawa gɔm soonu wɔkuru, ganu maa gɔm soonu nɔɔba ita. 11Kpɛɛkpɛɛku gen wɔllɔwa ba kpee bura ni sɔndi ka sɛdurun dãa bĩinu. 12Kpee nin ita itawa ba sɔnna ba ka agbara ye kua. Yen biru ma ba sɛdurun dãa bĩi ni yɔ̃rasia yen wɔllɔ ba ka ye sikerena nge mɛ ba Yinni Gusunɔn sãa yerun agbara kua ka nge mɛ ba win sina kpaarun kɔbɛ kua. 13- 14Durɔ goo wãa Tiriɔ wi ba mɔ̀ Hiramu. Hiramu wi, u sãawa gɔmini goon bii Nɛfitalin bweseru sɔɔ. Adama win tundo u sãa Tirigii. Ma u sãa seko. Hiramu wi, u bwisi ka laakari mɔ gem gem. U maa sii gandun sɔmburu yɛ̃. Yen sɔ̃na sina boko Salomɔɔ u nùn sokusia u ka nùn sii gandun sɔm bwese bweseka kua. Ye u tunuma ma u nùn sɔma ye kpuro kua. 15U gbere yiru kua ka sii gandu. Yen baayeren dɛ̃ɛbu sãawa gɔm soonu yɛndu yiru sari. Yen bɔɔrum maa gɔm soonu wɔkura yiru. 16Ma u yen baayere furɔ kua ka sii gandu. Furɔ gen baageren gunum mu sãawa gɔm soonu nɔɔbu. 17U furɔ gen baageren wɔllɔ sii yãki tara nɔɔba yiru yiru. Ma u yi kua nge yɔni. 18- 20Ma u dãa marum weenasim kua sĩa yiru, u ka yɔni yin baayere sikerena. Yen geera sãawa goobu (200). Ma ba nɔɔ bɔka kua yɔni yin wɔllɔ, ba ka sikerena. Ba maa furɔsu gasu sɔndi nɔɔ bɔka yen wɔllɔ, sìn gunum maa sãa gɔm soonu nnɛ. Ma ba su biibiin weenasii dokea. 21Ma u da u gbere yi doke Yinni Gusunɔn sãa yerun duu yerun wuswaaɔ. Ye u yi nɔm geuɔ, yera u yĩsiru kã Yakini, yen tubusiana Gusunɔ u ra tãsisie. Ye ya maa wãa nɔm dwaru gia, yera u maa yĩsiru kã, Boasi, yen tubusiana Gusunɔ u dam mɔ. 22Nge mɛya ba ka gbere yiru yen sɔma wiru go. 23Hiramu u boo kua, ka sii gandu. Ga sãawa bwɛɛrɛkɛ. Gen yasum mu sãawa gɔm soonu wɔkuru. Gen gunum maa sãa gɔm soonu nɔɔbu. Ma gen kɛkɛra sãa gɔm soonu tɛna. 24Ma gen nɔɔn temɔ dãa marum gam weenasim mu wãa sĩa yiru, sĩa baayeren gɔm soo teeru sɔɔ wɔku wɔkubu. Ba ye kpuro wisiwa ka sii gandu. 25Ma ba boo sii ganduguu ge sɔndi kɛtɛn bwãarokunu wɔkura yirun wɔllɔ. Yen ita ya sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia mɛɛra. Ma ita ya mɛɛra sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, ita yeni ya mɛɛra sɔ̃ɔ yari yeru gia. Ma ita ye ya maa tie ya mɛɛra sɔ̃ɔ duu yeru gia. Ma yi kpuro yi koru kisinɛ boo gen temɔ. 26Ba gen nɔɔ kuawa nge nɔran nɔɔ ga ka biibii ye ya nɔɔ kusie weenɛ. Nɔɔ gen sinum mu ka nɔm tararu yasum nɛ. Boo ge, ga koo kpĩ gu ditiri nɔrɔbun suba wɛnɛn (80.000) nim mwa. 27Ma u boo ge yɔ̃ratii wɔkuru kua ka sii gandu. Yin baayeren goonu nnɛ ya yasum nɛwa. Mu sãawa gɔm soonu nnɛ nnɛ. Ma yin dɛ̃ɛbu maa sãa gɔm soonu ita ita. 28Wee nge mɛ Hiramu u yɔ̃ratii yi koosina. U gina yen baayere kadiri kua ka sii gandun dɛki nnɛ, ye ba swɛɛna ka sii gandun bɛsi. Yen biru u sii gandu kua fɛfɛrɛfɛ u wasi wasi. 29Sii fɛfɛrɛfɛ ye sɔɔra u gbee sinansu ka kɛtɛba ka wɔllun kɔ̃sobun weenasibu kua. Ma u kadiri yen temɔ ka yen wɔllɔ buraru garu kua ta sãare. 30Yɔ̃ratia yen baayere, uruu nnɛwa ya mɔ. Ba ye kuawa ka sii gandu. Ma ba yen baayere akisi bɔra kua ka sii gandu ba sɔre kadiri yen naasu nnɛ sɔɔ. Ma bura ni nu sãare mi, nu naa si wukiri. Kadiri ye, ka yen naa si, ya sãawa sii bɔri tia. 31Ba yɔ̃ratia yen baayeren wɔllɔ nɔɔ gagu seeya bwɛrɛrɛ. Gen dukum mu sãawa gɔm soo teeru, ma gen yasum mu sãa gɔm soo teeru ka bɔnu. Miya ba koo boo ge sɔndi. Sii fɛfɛrɛfɛ si ba wasi yɔ̃ratii yin kadiri sɔɔ mi, goonu nnɛwa su mɔ. Nin dɛ̃ɛbu ka yasum n nɛwa. Sin wɔllɔwa ba buraru koosi. 32Boo gen uruu nnɛ ye, ya wãawa kadiri yen temɔ. Ma uruu ben akisi bɔri yi gbinnɛ kadiri yen naasu nnɛ sɔɔ. Uruu yen baayeren gunum mu sãawa gɔm soo teeru ka bɔnu. 33Ba yen naa si kuawa nge tabu kɛkɛgisu. Sin akisi bɔra ka yen mɔyo, ka yen uruu ka ɛrɛyɔ̃ba, ba ye kpuro kuawa ka sii gandu te ba yania. 34Yɔ̃ratii yin gooru baatere ta gabatia mɔwa. Yɔ̃ratia baayere ka yen gabatia ye, ya sãawa sii bɔri tia. 35Nɔɔ ge ba seeya mi, ba gen wɔllɔ buraru kua gɔm soorun bɔnu. Yɔ̃ratia baayere ka yen sii fɛfɛrɛfɛ ka yen gabatia, ya sãawa sii bɔri tia. 36Gabatii yi ka yin sii fɛfɛrɛfɛ si sɔɔ, ba wɔllun kɔ̃sobu ka gbee sinansu ka kpakpa wurusun weenasisu kua mi ayera tie. Yen biruwa ba maa buraru garu kua ba ka sikerena. 37Nge mɛya ba ka yɔ̃ratii wɔku te kua ka sii bwese teeru te ba yania. Yi kpuro yi weenɛwa ma yi kpãaru nɛ. 38Ma u maa boosu gasu kua wɔkuru ka sii gandu. Gen baagere ga koo litiri nɔrɔbu ka natan (1.600) nim mwa. Ma gen baageren gunum mu sãa gɔm soonu nnɛ. Siya u koo sɔndi yɔ̃ratii yin wɔllɔ. 39U yɔ̃ratia yen nɔɔbu doke dii ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm dwaru gia, ma u maa nɔɔbu yeni doke ten sɔ̃ɔ yɛ̃san nɔm geu gia. Ma u boo bɔkɔ ge yi dii ten gɔmburɔ sɔ̃ɔ yari yerɔ, Nɛgɛbun bera gia. 40Ma Hiramu u torom guratii kua, ka kaatonu ka gbɛ̃ɛ ni ba ko n da ka yɛm yɛ̃ke. Nge mɛya u ka dendi yãa ni kpuro kua u wiru go, ni Salomɔɔ u nùn yiire u ko Yinni Gusunɔn sãa yee ten sɔ̃. 41Ye u kua mi, yera gbere sii gandugii yiru ka yin furɔsu yiru, ka maa yin furɔsu gasu, si ba kua bwɛɛrɛkɛ, ka yin sii yãki, yi ba tara nge yɔni, 42ka sere dãa marum weenasim nɛɛru (400), ye ba kua nge buraru ba ka yɔni yi sikerena, 43ka yɔ̃ratii wɔkuru ka boosu wɔkuru, 44ka maa boo bɔkɔ, ka kɛtɛn bwãarokunu wɔkura yiru yèn wɔllɔ ba boo ge sɔndi, 45ka torom guratii ka kaatonu, ka gbɛ̃a ye ba ra ka yãku yɛm yɛ̃ke. Sãa yee ten dendi yãa ni Salomɔɔ u Hiramu yiire u ko, u nu kuawa ka sii gandu, ma u nu wɔriasia. 46Sina boko Salomɔɔ u dera ba dendi yãa ni kpuro sekawa Yuudɛnin wɔwaɔ, Sukɔtu ka Saatanin baa sɔɔ. 47Yen biru, u dera ba dendi yãa ni kpuro gura ba ka da Yinni Gusunɔn sãa yerɔ. Dendi yãa ni, nu dabi sere ba ǹ mam kasu bu nin bunum geeru gia. 48Dendi yãa ni Salomɔɔ u dera ba kua ka wura, niya kpakoro tèn wɔllɔ ba ra turare dɔ̃ɔ doke ka tabulu mi ba ra pɛ̃ɛ yi ye ba ka Gusunɔ naawa, 49ka dabu wɔkuru ni ba yi dii te ta dɛɛre gem gem kɔnnɔn deedeerɔ, nɔɔbu nɔm geu gia, nɔɔbu yeni maa nɔm dwaru gia, ka nin fitilanu, ka nin bakusu ka sere nin biibiin weenasii, 50ka gbɛ̃a, ka woba ka nɔri, ka gbɛ̃ɛ yorukunu, ka dɔ̃ɔ guratii, ka dii te ta dɛɛre gem gem gamboban sɔretii. Ka sere maa gambo ni nu tien sɔretii. 51Ye ba sãa yee ten sɔmburu kpuro kpa, yera sina boko Salomɔɔ u sii geesu ka wura ka yãnu ganu yarama ni win tundo Dafidi u raa gɔsa u yi Yinni Gusunɔn sɔ̃. Ma u ye kpuro yi sãa yee ten arumani beru yerɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\